ഷൂട്ടിംഗ് ഷൂട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായില്ലേ

3 views
Skip to first unread message

jaijee joy

unread,
Feb 27, 2012, 6:45:09 AM2/27/12
to
ഷൂട്ടിംഗ് ഷൂട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ മനസ്സിലായില്ലേ
 http://www.youtube.com/watch?hl=en-GB&v=F1qsmWr6JfI
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages