ഓരോ തുള്ളി ജലവും അമൂല്യമാണ് ....

6 views
Skip to first unread message

jaijee joy

unread,
Oct 9, 2012, 2:34:38 AM10/9/12
to
 

ഓരോ തുള്ളി ജലവും അമൂല്യമാണ് ...................


ഒരു തുള്ളി ജലതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപെടുന്ന ആയിരങ്ങള്‍ ഉള്ള ഈ ലോകത്


നാം പാഴാകുന്ന ജലത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കില്‍ ...............

http://www.youtube.com/watch?v=NdItbJMYpq4

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages