رایزن بازرگانی ایران در لبنان

commercialattache@googlegroups.com

Description

ارسال درخواست ها، مناقصات و اطلاعات و اخبار بازار لبنان به محض اطلاع به صادرکنندگان، ذینفعان و فعالین اقتصادی کشور

Language

Persian

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group owners and managers
can post
Anyone on the web
can join group