Richard Rohr na pátek třicátého třetího týdne v mezidobí - Politika

0 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 18, 2021, 11:05:07 PM11/18/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Politika

V prvním Janově listě čteme: „Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě“ (1J 2,9). Tvrdší už Jan nemohl být. A pokračuje: „My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti“ (3,14). Pro Jana se dvě velká přikázání (láska k Bohu a láska k bližnímu) stávají jedním a tímtéž.

Ve svých lepších časech bral toto katolicismus velmi vážně. Dějiny a účast na veřejném životě jsme brali velmi vážně. Proto se vždy zapojujeme do politiky a řešení otázek sociální spravedlnosti. Jsou jen jedny dějiny: Boží. Dějiny spásy a sekulární dějiny nejsou dva odlišné tahy, které od sebe můžeme oddělovat. Realita je jednotná.

Dnes lidé rádi říkají: „No jo, církev se najednou zapletla do politiky.“ Stačí si přečíst dějiny středověku. Katolická církev byla vždy zapletena do politiky; nyní jen měníme strany! Bohužel jsme často byli na straně bohatých a mocných, namísto abychom byli na straně chudých a pronásledovaných, které si Ježíš vyvolil.

Politika se může zkorumpovat, ale původní význam politiky je zapojení do lidských záležitostí. Staráme se o lidské dějiny, neboť se o ně stará Bůh. Je to tak jednoduché.

Politics

The First Letter of John says: “If you claim to be in the light but hate your brother or sister, you are in the darkness still” (1 John 2:9). He couldn’t be much stronger. He goes on, “By this do we know that we have passed from death to life, if we love the brothers and sisters” (3:14). For John, the two great commandments (Love God and Love neighbor) have become one and the same.

In its better moments, Catholicism has taken that very seriously. We’ve taken history seriously and involvement with public life. That’s why we’re always getting involved in politics and social justice. There is only one history: God’s history. Salvation history and secular history are not two different tracks that we can separate. Reality is unified.

People like to say today, “Oh, the Church has suddenly gotten involved in politics.” Well, all you need to do is read medieval history. The Catholic Church has always been involved iA politics; now we are just changing sides! Unfortunately, we were often on the side of the rich and the powerful instead of the side of the poor and the victimized that Jesus chose.

Politics can become corrupt, but the original meaning of politics is involvement in human affairs. We care about human history because Gad cares about human history. It’s that simple.

from Why Be Catholics?
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages