Richard Rohr na středu třicátého prvního týdne v mezidobí - Ježíšovo společenství hanby a cti

3 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 3, 2021, 12:05:06 AM11/3/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Ježíšovo společenství hanby a cti

Hanba a čest jsou ve skutečnosti morálními hodnotami v kultuře, v níž Ježíš žil. Jinými slovy – odplata byla pravidlem židovské kultury. Nepomstít se by bylo nemorální, neboť člověk by nezachoval svou čest. Je třeba být věrný cti své vesnice, své rodiny, sebe sama a být dobrým Židem prvního století.

To, že Ježíš projde středem a řekne „neodplácejte“, znamená převrácení celého systému cti a hanby. Lidé, kteří to slyšeli, se podiví: „Jak můžu nalézt svůj vlastní obraz, svou identitu?“ A vše, co Ježíš udělá, je, že radikálně poukáže na Boha. Jste tím, kým jste v Bohu. V takovém systému nejsou nenadálé zvraty nahoru a dolů, není tu závislost sebeúcty na rodinách a vesnicích, na bohatství nebo na postavení ve společnosti. Ježíš identitu staví na pevný základ: život v Bohu, nikoli v pomíjivých definicích cti a hanby.

Jesus’ Shame-and-honor Society

Shame and honor are, in fact, moral values in the culture Jesus lived in. In other words, retaliation was the rule of Jewish culture. Not to retaliate would be immoral because you would not be maintaining your honor. You must be true to the honor of your village, your family, yourself to be a good first-century Jew.

For Jesus to walk into the midst of that and to say, “Do not retaliate” is to subvert the whole honor/shame system. People who heard this would wonder, “How do I find my self-image, my identity?” And all Jesus does is to point radically to God. Who you are in God is who you are. In that system there are no ups and downs, no dependence upon families and villages for self-esteem, upon wealth or good societal standing. Jesus puts identity on a solid foundation: life in God and not in passing definitions of honor and shame.

from Sermon on the Mount
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages