Richard Rohr na středu dvacátého třetího týdne v mezidobí - Pardon, pánové!

1 view
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Sep 7, 2021, 11:05:06 PMSep 7
to chlapi-...@googlegroups.com
Pardon, pánové!

Není náhodou, že katolíci měli psychologickou potřebu vyzdvihnout Marii do role bohyně. Nejsem si jist, zda to byla niterná potřeba naší vlastní rovnováhy, maska patriarchátu skrývající se v pozadí, milostná aféra s odmítanou ženou v nás, nebo prostě dílo Ducha, ale je to ohromující příklad instinktu vítězícího nad logikou a teorií. Ať je tomu jak chce, je skutečností, že jedinými neomylnými výroky této římské patriarchální církve jsou paradoxně nanebevzetí fyzického těla Mariina do nebe a její privilegovaná vyvolenost a ochrana Bohem – neposkvrněné početí.

Dokonce slavíme její korunovaci jako „Královny nebe a země“. Jsem opravdu zcela pro, ale nic z toho se nenachází v Písmu nebo „veřejném“ zjevení. Je ohromující, jak tato maskulinní církev byla nějakým způsobem vždy femininní – a bezděčně připravena ohnout všechna pravidla, aby to vyslovila! Onen zdravý instinkt se k nám nyní znovu vrátil. Nazývám to „ženské otázky“. Pardon, pánové, ale na té pozici jsme my katolíci vždycky stáli. Hrdí a pravověrní navenek, ale maminčini kluci, kdykoli jsme si pro to našli omluvu. Feminismus není nový ani liberální ani nebezpečný; je velmi starý, docela konzervativní a tradiční jako Maria a osmero blahoslavenství.

Sorry, Boys!

It is no accident that we Catholics had a psychological need to exalt Mary to the role of a goddess. I am not sure if it was an inherent need to balance ourselves, a disguise for the patriarchy underneath, a love affair with the denied woman within or just a work of the Spirit, but it is an overwhelming example of instinct winning out over logic and theory. So much so, in fact, that the only two infallible statements of this Roman patriarchal Church are, ironically, the Assumption of the physical body of Mary into heaven and her privileged choice and protection by God, the Immaculate Conception.

We even celebrate her “Coronation as Queen of Heaven and Earth.” I’m really all for it, but none of these are found in Scripture or public revelation. It’s amazing how this male Church was in some ways always feminist – and unwittingly ready to bend all the rules to say so! That healthy instinct has now come to our service. I call it “women-stuff.” Sorry, boys, we Catholics have always been there. Proud and orthodox in public, but Mama’s boys whenever we could find an excuse for it. Feminism is not new or liberal or dangerous; it’s very old, quite conservative, and as traditional as Mary and the eight Beatitudes.

from Radical Grace, “Is This ‘Women-Stuff’ Important?”
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages