Richard Rohr na čtvrtek dvacátého třetího týdne v mezidobí - Víra v našich tvářích

1 view
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Sep 8, 2021, 11:05:25 PMSep 8
to chlapi-...@googlegroups.com
Víra v našich tvářích

Západní křesťanství je do značné míry záležitostí hlavy, ačkoli masy nebyly nikdy inspirovány tímto způsobem. Instituční křesťanství je k entuziasmu nedůvěřivé, ačkoli entuziasmus doslova znamená být „v Bohu“. Přesvědčení, vášeň, vzrušení mění životy daleko více než logika nebo theo-logika. Kdyby spása, jak ji zažíváme v našich komunitách nebo při nedělních ranních shromážděních, byla tím nejlepším, co Bůh může udělat, pak z Boha mnoho nemáme. Mají-li ony znuděné, smutné, unavené tváře, na něž se my, kněží, v neděli díváme (vřítí se pozdě a odcházejí před koncem), být nositeli poselství, pak radostná zvěst příliš radostná není. Zdá se, že by se spása měla nějak projevovat v našich tvářích, v našich životech, v našem zápalu, přesvědčení a horlivosti. Jakési Letnice jsou pořád ještě pro začátek tím nejlepším. Entuziastické církve budou pravděpodobně nadále pokračovat v evangelizaci a uzdravování a budou v sobě sdružovat angažovanost a kreativitu daleko lépe než současný katolicismus.

Faces of Faith

Western Christianity has been largely in the head, although the masses never were inspired that way. Institutional Christianity is mistrustful of enthusiasm, although enthusiasm literally means “in God.” Conviction, passion, excitement changes lives much more than logic or theo-logic. If the salvation that we see in our Sunday-morning communities or congregations were the best that God could do, then we don’t have much of a God. If those bored, sad, tired faces that we priests look out at on Sunday – those who rush in late and leave early – if those are the message, then the Good News isn’t very good. Somehow it seems salvation should show in our faces, our lives; in our fire, conviction and zeal. Some kind of Pentecost is still the best way to begin, and the enthusiastic Churches will probably continue to evangelize, heal and gather commitment and resources much better than contemporary Catholicism.

from The Great Themes of Scripture
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages