Richard Rohr na úterý třicátého třetího týdne v mezidobí - Bratr Slunce, sestra Luna

0 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 15, 2021, 11:05:08 PM11/15/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Bratr Slunce, sestra Luna

Ježíš je bratr Slunce, Maria je sestra Luna. Měsíc přijímá svou slávu jako zrcadlo: nemá jinou slávu než tu, kterou získává odrazem Slunce. Dokonale je odráží, takže nám v temnotě poskytuje světlo. V tom je význam Marie. V tom je i význam církve. Jak říkal básník bratr Antonín: „Duše se k Bohu staví žensky a spočívá v oplodňování plodnou, proudící milostí … Zahlaď ve mně mé mužství.“

Maria nám říká, jaký je rozdíl mezi dosažením věcí vlastním úsilím a milostí. Milost je vše a všude, jak to prohlašuje ve zpěvu Magnificat. Protože Bůh je pro Marii vším, neobává se přitom honosit vlastní krásou a velikostí.

Lidství je Božím zázrakem z Boží milosti, nikoli naší zásluhou. Maria je dokonalým „ano“ Ježíšovi. Proto je zcela plodná a vítězná a porodí Ježíše světu. Maria je vždy tím nejortodoxnějším obrazem toho, jak svatost působí v lidství.

Brother Sun, Sister Moon

Jesus is Brother Sun, Mary is Sister Moon. The moon receives its glory as a mirror: It has no glory except that it receives the reflection of the sun. It perfectly reflects it so that it gives us light in the darkness. That is the meaning of Mary. It is the meaning of the Church. As the poet Brother Antoninus said, “The soul is feminine to God, and hangs on impregnation, fertile influxing grace.... Annul in me my manhood.”

Mary tells us about the difference between attainment and grace. Grace is everything and everywhere, as she proclaims in the Magnificat. Because God is everything to Mary, she is not afraid to boast of her own beauty and greatness.

Humanity is God’s miracle by God’s grace, not by our merit. Mary is the perfect yes to Jesus. Therefore she is totally fruitful and victorious, and bears Jesus to the world. Mary will always be the most orthodox image of how holiness works in humanity.

from The Great Themes of Scripture
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages