Richard Rohr na Dvacátá první neděle v mezidobí - Lázeň v Lurdech

0 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Aug 21, 2021, 11:05:05 PMAug 21
to chlapi-...@googlegroups.com
Lázeň v Lurdech

(Zaznamenáno v Lurdech.) Být ponořen do lázně v Lurdech je úkon pokory a důvěry, úkon víry. Mysl ti namlouvá: „K čemu to? Co to znamená? Na co je tohle dobré?“ Zdá se, že všechno v našem životě má buď nějaký bezprostřední, viditelný efekt, anebo to „nefungovalo“.

Takový přístup je hrozivým nepřítelem víry, protože víra nepatří do oblasti praktických věcí; víra znamená vstup do světa tajemství, kde jsou při díle hlubší energie, kde se děje proměna – dokonce i tehdy, když se nezdá, že by se cokoli měnilo.

Jestliže umíme vstoupit do hlubšího sebevzdání ve víře, jako dítě, které se raduje z toho, jak si hraje před maminkou, pak můžeme vpravdě zakusit společnou modlitbu. Musíme nechat stranou své pracovní myšlenky, abychom si hráli před Pánem a v této svatyni v Lurdech před Marií.

Tomu může rozumět jen naše pokorné vnitřní dítě, které nesleduje žádné cíle.

(Dne, kdy toto bylo zaznamenáno, 2. října 1980, jsem byl v Lurdech uzdraven ze sedm let trvající těžké hypoglykémie – Bůh je dobrý!)

The Baths at Lourdes

(Recorded at Lourdes) Being lowered into the baths at Lourdes is an act of humiliation and trust, an act of faith. Your mind wants to say, Why do this? What does this mean? What is this going to do'? It seems everything in our life has to have an immediate, visible effect, or it hasn’t “worked.”

That attitude is a terrible enemy of faith because faith is not in the realm of the practical; faith means entering into the world of mystery, where deeper energies are at work, where transformation takes place even though nothing appears to change.

If we can enter into a deeper surrender in faith, like a child who can rejoice entertaining itself before its mother, then we can truly experience prayer together. We have to let go of our working ideas to play before the Lord, and in this shrine of Lourdes, to play before Mary. Only our humble, goal-less inner child can understand that.

[In fact, I was healed of seven years of severe hypoglycemia at Lourdes the day this was recorded, October 2, 1980. God is good! ]

from On Pilgrimage With Father Richard Rohr
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages