Richard Rohr na pondělí dvacátého prvního týdne v mezidobí - Respektovat naši americkou zkušenost

2 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Aug 22, 2021, 11:05:06 PMAug 22
to chlapi-...@googlegroups.com
Respektovat naši americkou zkušenost

Kulturní zkušenost každé země musí být respektována a je třeba jí naslouchat, neboť Bůh promlouvá v myslích a srdcích každého národa. Věřím, že každý chová ve svém vědomí různou, odlišnou část velkého Tajemství.

Jsme-li připraveni naslouchat zkušenostem našich bratří a sester ze třetího světa, pak myslím, že je docela správné, abychom poskytli tutéž výsadu sami sobě. Musíme respektovat onu jedinečnou zkušenost, kterou jsme my, Američané, učinili a naslouchat jí. Měli bychom jí důvěřovat a přiznat, že je v ní nějaká pravda.

Dříve než budeme moci z naší společnosti odstranit zlo, musíme tam rozpoznat dobro, neboť dobro a zlo jsou dvě stránky téže mince. Nemůžeš poznat zlo, aniž bys znal dobro. Nemůžeš přijmout jedno, aniž bys v jistém stupni nepřijal nebo přinejmenším pochopil druhé.

Jaká je americká zkušenost? Jaká je naše zkušenost života, v dobrém i zlém? Toto je jediná zkušenost, kterou vy i já máme. Jako v zásadě pozitivní hodnoty americké kultury bych jmenoval tyto: personalismus, svoboda a sebeurčení, pluralismus, čestnost a nezáludnost, demokratická sebekritičnost, přijatelný důraz na produktivitu a praktický efekt a přirozený smysl pro rovnost, který pohrdá kastovnictvím v jakékoli podobě. Všechno toto tvoří potenciálně část evangelia i část kosmického tajemství Těla Kristova.

Naši psyché formovala americká zkušenost. Je Boží vůlí těchto hodnot užívat. A my musíme mít vůli s nimi též pracovat – rozpoznávat v nich dar i pokušení.

Respecting Our American Experience

The cultural experience of each country has to be respected and listened to, for God has spoken through the minds and hearts of each people. Each, I believe, holds different parts of the Great Mystery in special awareness.

If we’re going to listen to the experience of our brothers and sisters in the Third World, I think, in fairness, we have to grant the same privilege to ourselves. We have to respect and listen to the only experience that we Americans have had. We have to trust it; we have to say, somehow there’s some truth in it.

We must recognize the good in our society before we can eliminate the bad because good and evil are two sides of one coin. You can’t recognize evil without recognizing good. You can’t accept the one without, to some degree, accepting or at least understanding the other.

What is the American experience? What is our experience of life, for good and for ill'? It’s the only experience you and I have. I would list the essentially good values of American culture as: personalism, freedom and self-determination, pluralism, up-front honesty, democratic self-criticism, a not-so-bad emphasis on productivity and practical effect, and a natural egalitarianism that disdains caste systems in any form. These are all potentially gospel and part of the cosmic mystery of the Body of Christ.

The American experience has formed our psyche. God is willing to use these values. We must be willing to work with them, too, recognizing both their gift and their temptation.

from Letting Go: A Spirituality of Subtraction
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages