Richard Rohr na pondělí třicátého prvního týdne v mezidobí - Ježíš opouští chrám

1 view
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 1, 2021, 12:05:06 AM11/1/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Ježíš opouští chrám

Ve dvacáté čtvrté kapitole Matoušova evangelia, v pasáži nazývané „eschatologická rozprava“ čteme: „Ježíš opustil chrám.“ To je první verš. Nyní si pamatujte, že vše je tu symbolické – není tu ani věta navíc. Máme pokušení ten verš přeskočit, abychom se dostali k ústřednímu významu textu, ale právě tento první verš je důležitý. Chrám představuje celý systém ztělesněný jedinou stavbou. Tu Ježíš opouští. „Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu na chrámové stavby“ (Mt 24,1). Není to zajímavé? Oni to přece dělají vždycky!

Je to téměř na konci evangelia a oni stále ještě nepocho­pili to podstatné. Ježíš chrám opouští, zatímco oni obdivují jeho architekturu! Jestliže toto čteme jako posvátnou mytologii, přijdeme na poselství příběhu: učedníci jsou zde stále ještě zakořeněni. Stále ještě si myslí, že tu jde o chrám, zatímco Ježíš dělá vše pro to, aby jim sdělil, že tak to není: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno“ (Mt 24,2).

Toto je Ježíšova velká proklamace: Všechno tohle zanikne. Do toho už naději nevkládejte. Ježíš tu káže nikoli jen konec světa, ale konec světů. Pokud se vám v životě někdy přihodilo že byste došli k bodu, kdy se vám rozpadl svět, pak tomuto textu rozumíte. Nemůžeme vítat nový řád světa, dokud nenecháme odejít ten starý. Je iluzí chtít oba.

Leaving the Temple

In the twenty-fourth chapter of Matthew, in what is called the “Eschatological Discourse,” we read, “Jesus left the Temple.” That’s the first verse. Now remember, everything is symbolic – there’s not a phrase wasted. We’re tempted to jump over that verse on our way to the central meaning of the text, but the first verse makes an important point. The Temple is the entire system personified in one big structure. He leaves it. “As he was going away, his disciples came up to him to draw his attention to the Temple building” (Matthew 24:1). Isn’t that interesting! They always do this!

It’s almost the end of the Gospel and they still haven’t got the point. He’s leaving the Temple and they are admiring its architectuze! If we read this as sacred mythology, we see the message: The disciples are still rooted there. They still think the Temple is it, and he’s done everything to tell them it isn’t it. “He said to them in reply, ‘You see all these? I’m telling you, not a single stone will be left on another. Everything will be destroyed’ ” (Matthew 24:2).

That’s Jesus’ big proclamation: It’s all going to fall apart. Stop putting your trust in it. Jesus is preaching not only the end of the world but the end of worlds. If you’ve had a moment in your life when you finally get the point, when a world is let go of, then you understand this text. We cannot welcome the new world ordez until we let go of the old. The illusion is that we can have both.

from Sermon on the Mount
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages