Richard Rohr na úterý třicátého prvního týdne v mezidobí - Porodní bolesti

1 view
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 2, 2021, 12:05:05 AM11/2/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Porodní bolesti

Ale to vše bude teprve začátek bolestí. (Mt 24,8)

Porodní bolesti jsou obrazem něčeho bolestivého, co přináší cosi lepšího. Cenou za to lepší je projít bolestí porodu. Mužští bohové tvoří pokynem svého tvůrčího prstu. Ženští bohové tvoří v namáhavých bolestech. V patriarchální křesťanské interpretaci byla velká snaha vyhnout se bolesti. Na porodní bolesti se pohlíželo jako na nepotřebné. Proto jsme nemohli uslyšet Ježíše.

Kdybychom měli představu Boha jako veliké Matky, která rodí, myslím, že o porodních bolestech by se kázalo o mnoho více. A žena – přinejmenším žena, která měla dítě – chápe něco, čemu já nikdy rozumět nebudu: spojitost mezi bolestí a životem.

Birthpangs

All this is only the beginning of the birthpangs. (Matthew 24:8, Jb)

Birthpangs is an image of something painful that is bringing about something better. The price for bringing about something better is to go through the pain of birth. Male gods create by a flick of their creative finger. Female gods create by labor pains. Much of patriarchal Christian interpretation has been trying to avoid pain; it thought birthpangs were unnecessary. That’s why we couldn’t hear Jesus.

If we had an image of God as the great Mother who is birthing, I think birthpangs would have been preached about a lot more. And a woman – at least a woman who has had a child – understands something I will never understand: the connection between pain and life.

from Sermon on the Mount
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages