Richard Rohr na pondělí 1. týdne adventního - Rozpoznejte Pána

2 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 29, 2021, 1:37:20 AM11/29/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Rozpoznejte Pána

My, podobně jako Betlém, jsme příliš malí na to, abychom si představili tu velikost v nás:

„A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (Mi 5, 1–2)

Celistvost Boha nalézáme všude a ve všem, ale je zřejmá pouze tehdy, když se každá část učí milovat všechny ostatní části. Mám pocit, že ti, kdo z milosti umí rozpoznat Boha uvnitř své maličké duše, budou tíž, kdo svobodně a s porozuměním potvrdí přítomnost Pána v těle Ježíšově i v celku vesmíru.

„Kdo jsem já, že ke mně přichází matka mého Pána?“ říká Alžběta. Možná, že když dokážu přijmout toto půvabné pozdravení a důvěřovat v ně, když dokážu přijmout tuto skrytou celost, toto dítě v lůně, pak snad můj duch bude lépe připraven pro větší navštívení – pro zjevení Božího Syna. Nicméně jsem si vždy vědom, že Bůh není jen mou zkušeností. Správněji: já jsem zkušenost v mysli a srdci Boha. Pro nás, egocentrické moderní lidi, je velmi obtížné toto pochopit. Ale jestliže se odvážíme tomuto svatému tajemství důvěřovat, budeme se podílet na Přítomnosti, která je současně úžasným darem i vzácným překvapením, které nebylo ani požadováno ani není nutné, ale není vlastně vůbec obtížné mu věřit.

Tak se my, křesťané, chystáme oslavit svátek. Bůh stále znovu vtěluje ducha a oduševňuje tělo, zatímco těm z nás, kteří se, podobně jako Alžběta, naučili těmto svatým navštívením důvěřovat, „poskočí“ život v nitru radostí.

Recognize the Lord

We, like Bethlehem, are too tiny to imagine the greatness within us:

You Bethlehem-Ephrathah, too small to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to rule my people Israel. (Micah 5:1-2, NAB)

Wholeness of God is to be found everywhere, but it is only apparent as every part learns to love every other part. I suspect that those who by grace can recognize the Lord within their own puny souls will be the same who will freely and intelligently affirm the Lord’s presence in the body of Jesus and the body of the universe.

“But who am I that the mother of my Lord should come to me?” Elizabeth says. Perhaps if I can recognize and trust this little graciousness, this hidden wholeness, this child in the womb, then my spirit will be prepared for the greater visitation, the revelation of the Son of God. Yet I am always aware that God is not just an experience of mine. More rightly, I am an experience in the mind and heart of God. This is very difficult for us self-centered moderns to comprehend. But if we dare to trust this holy mystery, we participate in a Presence that is at once overwhelming gift and precious surprise – not really demanded or necessary, but actually not difficult to believe at all!

So we Christians prepare to make festival. God goes ahead enfleshing spirit and inspiriting flesh, while for those of us who have learned, like Elizabeth, to trust these holy visitations, our life leaps within us for joy!

from Sojourners, “Baptism of Joy”
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages