Thư Mời Cúng Tổ Cao Thắng

12 views
Skip to first unread message

Dan Lam

unread,
Aug 16, 2018, 6:30:01 PM8/16/18
to Caothanghaingoai, ky-thuat-cao-thang-va-than-huu, caotha...@yahoogroups.com, caoth...@googlegroups.com, Gia dinh KTCT

Thưa quý thầy cô, quý đồng môn:

Để tưởng nhớ công đức tiền nhân đã xả thân giữ gìn giang sơn bảo vệ tổ quốc, một nhân tài đất Việt, một vị tổ ngành Kỹ Thuật, là ông Cao Thắng. Một nhóm cựu học sinh trường Kỹ Thuật Cao Thắng cùng quý thầy cô đứng ra làm lễ tưởng niệm và cúng Tổ Cao Thắng, vị Thầy Tổ ngành Kỹ Thuật nước nhà.

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô, quý đồng môn về tham dự buổi cúng Tổ Cao Thắng.


Thời gian: 11 giờ sáng thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: 7747 Formula Place, San Diego, CA 92121

 

Cao Thắng Tổ Áo Xanh rạng danh con Lạc Việt
Trời Nam Thầy Kỹ Thuật kiệt xuất cháu Hồng Bàng.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc:

GS Nguyễn Đình Lâm  (714)457-0108
Đào công Minh (858)724-0944

Lâm Thanh Hùng (661)607-1844

Phạm Hoài Hương (408)881-3578

Hoặc email về HoiNgoCao...@gmail.com

 

Ghi chú: Để buổi lễ thêm phần long trọng và trang nghiêm. Nếu đươc, xin quý thầy, quý đồng môn mặc quốc phục cổ truyền, áo dài khăn đóng, áo tứ thân...

tho moi 08162018.pdf

Cao Cao

unread,
Aug 17, 2018, 10:41:54 AM8/17/18
to caothang75
thank you , this address  7747 Formula Place, San Diego, CA 92121 is VinaTech engineering in SD? 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "caothang75" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to caothang75+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to caoth...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/caothang75.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Dan Lam

unread,
Aug 17, 2018, 12:29:51 PM8/17/18
to caoth...@googlegroups.com
Thưa đúng là hãng Vinatech Engineering.

On Fri, Aug 17, 2018 at 7:41 AM Cao Cao <caoth...@gmail.com> wrote:
thank you , this address  7747 Formula Place, San Diego, CA 92121 is VinaTech engineering in SD? 
2018-08-16 18:29 GMT-04:00 Dan Lam <danhu...@gmail.com>:

Thưa quý thầy cô, quý đồng môn:

Để tưởng nhớ công đức tiền nhân đã xả thân giữ gìn giang sơn bảo vệ tổ quốc, một nhân tài đất Việt, một vị tổ ngành Kỹ Thuật, là ông Cao Thắng. Một nhóm cựu học sinh trường Kỹ Thuật Cao Thắng cùng quý thầy cô đứng ra làm lễ tưởng niệm và cúng Tổ Cao Thắng, vị Thầy Tổ ngành Kỹ Thuật nước nhà.

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô, quý đồng môn về tham dự buổi cúng Tổ Cao Thắng.


Thời gian: 11 giờ sáng thứ bảy 3 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: 7747 Formula Place, San Diego, CA 92121

 

Cao Thắng Tổ Áo Xanh rạng danh con Lạc Việt
Trời Nam Thầy Kỹ Thuật kiệt xuất cháu Hồng Bàng.

 

Mọi chi tiết xin liên lạc:

GS Nguyễn Đình Lâm  (714)457-0108
Đào công Minh (858)724-0944

Lâm Thanh Hùng (661)607-1844

Phạm Hoài Hương (408)881-3578

Hoặc email về HoiNgoCao...@gmail.com

 

Ghi chú: Để buổi lễ thêm phần long trọng và trang nghiêm. Nếu đươc, xin quý thầy, quý đồng môn mặc quốc phục cổ truyền, áo dài khăn đóng, áo tứ thân...

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "caothang75" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to caothang75+...@googlegroups.com.

To post to this group, send email to caoth...@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/caothang75.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "caothang75" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to caothang75+...@googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages