Fwd: #nowy-blip i #nowe-api

76 views
Skip to first unread message

Marcin Jagodziński

unread,
Oct 21, 2010, 7:21:36 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
Szanowni klienci API Blipa :)

W związku z zapowiadanym od dawna redesignem Blipa zamierzamy także
wzbogacić API o nowe metody. Szczegóły implementacji nie są jeszcze
ustalone, ale chciałbym już teraz napisać, nad jakimi obszarami
pracujemy. Może to oszczędzić wam trochę pracy, być może niektórych
funkcjonalności nie warto implementować samodzielnie, skoro pojawią
się w nowym Blipie.

1. Wątki. Jak już pisaliśmy wcześniej, Blip będzie łączył wiadomości w
wątki. Jako "komentarz" (aka "wiadomość w wątku"), będzie traktowany
status zaczynający się od cytatu (linka do poprzedniego statusu). Link
ten będzie zapewne bezpośrednio dostępny przez API (będzie można
uzyskać id komentowanego statusu, a także id wątku). Użytkownicy będę
mogli wątki obserwować tak jak tagi (również przez API). Nie należy
natomiast raczej liczyć na metody wyciągające cały wątek (wszystkie
należące do niego wiadomości)

2. Cytaty będą przychodzić na kokpity userów w całości (zamiast
notyfikacji "ktoś cię cytuje"). Jak to będzie zaimplementowane w API -
do ustalenia, ale na pewno nie będzie potrzeba 2 odwołań do API, żeby
uzyskać treść cytatu. Przy okazji zmienimy nieco sposób pokazywania
cytatów. Zamiast [blip] będziemy używać [^autor_cytatu]. Można to już
uwzględniać w aplikacjach klienckich.
I ważne: cytaty będą traktowane podobnie jak wiadomości
kierowane/prywatne. Patrz poniżej.

3. Zamierzamy wprowadzić blipową sekretarkę, która będzie zbierała
wiadomości kierowane/cytaty do danego użytkownika, na które nie
zareagował on podczas swojej obecności na kokpicie. Bedą dodatkowe
metody API pozwalające na "oczyszczenie sekretarki" (zarówno ze
wszystkich statusów jak i z konkretnego)

4. Wprowadzimy "lubienie" statusów. Będzie można status polubić,
przestać lubić, odczytać ile osób go lubi.

5. Dodamy możliwość uzupełnienie blipnięcia o informacje dotyczące
położenia (geolokalizacja). Będzie można podać zarówno współrzędne,
jak i tekstowy opis miejsca, a także odczytać je z blipnięcia. Dane te
będą podawane jako metadane blipnięcia (nie muszą występować w treści,
nie wliczają się w limit 160 znaków)

6. Planujemy (być może w późniejszym terminie) podawania "źródła
blipnięcia" (URL), jako metadanej. Byłoby ono wyświetlane podobnie jak
obecnie jest wyświetlane przypadku wiadomości z Twittera [>>]
(przydatne dla developerów tworzących rozmaite agregatory, rss itd)

7. Na bliposferze pojawi się sporo nowych pól: najpopularniejsze
linki, najpopularniejsi blipowicze, nowi blipowicze - zamierzamy te
informacje udostępnić także przez API

8. Także kokpity zostaną przerobione, będą w całości renderowane po
stronie przeglądarki. W związku z tym, Blip stanie się właściwie
klientem własnego API.

Pozdrawiam


--
Marcin Jagodziński
Blip.pl - Project Manager
GG: 900119

GG Network S.A.  http://www.gadu-gadu.pl
Al. Stanów Zjednoczonych 61   04-028 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000264575, NIP 867-19-48-977.
Kapitały zakładowy:  1 758 461,10 zł - wpłacony w całości.

Krzysztof Młynarski

unread,
Oct 21, 2010, 7:29:46 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
W dniu 21.10.2010 13:21, Marcin Jagodzi�ski pisze:
> [...]
>
> 3. Zamierzamy wprowadzi� blipow� sekretark�, kt�ra b�dzie zbiera�a
> wiadomo�ci kierowane/cytaty do danego u�ytkownika, na kt�re nie
> zareagowa� on podczas swojej obecno�ci na kokpicie. Bed� dodatkowe
> metody API pozwalaj�ce na "oczyszczenie sekretarki" (zar�wno ze
> wszystkich status�w jak i z konkretnego)
>

Uff.. nareszcie! To jest bardzo wa�na funkcjonalno�� (jedyna, do kt�rej
uruchamiam zewn�trznego klienta obecnie). Czy b�dzie istnia� dost�p do
sekretarki przez m.blip.pl? (Pytam, bo nie ukrywam, �e w podr�y jest to
jeszcze istotniejsze ;-)).

> 4. Wprowadzimy "lubienie" status�w. B�dzie mo�na status polubi�,
> przesta� lubi�, odczyta� ile os�b go lubi.
>

OK, a nie lubienie? Czy tylko obowi�zkowe my�lenie pozytywne (jak na
Facebooku)?

> 5. Dodamy mo�liwo�� uzupe�nienie blipni�cia o informacje dotycz�ce
> po�o�enia (geolokalizacja). B�dzie mo�na poda� zar�wno wsp�rz�dne,
> jak i tekstowy opis miejsca, a tak�e odczyta� je z blipni�cia. Dane te
> b�d� podawane jako metadane blipni�cia (nie musz� wyst�powa� w tre�ci,
> nie wliczaj� si� w limit 160 znak�w)
>

Te� fajnie. Czy b�dzie dodatkowa opcja po��czenia tego z mapk� z np.
Google, czy trzeba to robi� "po swojej stronie", u�ywaj�c ju� dost�pnych
narz�dzi blipowych? Chodzi mi o sytuacj�, w kt�rej wysy�aj�c geotagowane
blipni�cie mog� zarequestowa� ;) "i wy�wietl na mapce" - nic nie
kosztuje, a bajer przedni IMHO.

[...]
> 7. Na bliposferze pojawi si� sporo nowych p�l: najpopularniejsze


> linki, najpopularniejsi blipowicze, nowi blipowicze - zamierzamy te

> informacje udost�pni� tak�e przez API
>

Super, bo ju� prawie nie daje si� tego przegl�da� - szczeg�lnie "w
godzinach szczytu".

> 8. Tak�e kokpity zostan� przerobione, b�d� w ca�o�ci renderowane po
> stronie przegl�darki. W zwi�zku z tym, Blip stanie si� w�a�ciwie
> klientem w�asnego API

Doskona�a sprawa.

Pozdrawiam,
-Krzysztof [ChrisVW]

Filip Tepper

unread,
Oct 21, 2010, 7:35:03 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
2010/10/21 Krzysztof Młynarski <krzysztof...@gmail.com>:

> Uff.. nareszcie! To jest bardzo ważna funkcjonalność (jedyna, do której
> uruchamiam zewnętrznego klienta obecnie). Czy będzie istniał dostęp do
> sekretarki przez m.blip.pl? (Pytam, bo nie ukrywam, że w podróży jest to
> jeszcze istotniejsze ;-)).

Na samym początku nie. Wersje mobilne będą tylko przystosowane do
tego, żeby poprawnie działały z #nowyblip. Samej przeróbki doczekają
się później.

>> 4. Wprowadzimy "lubienie" statusów. Będzie można status polubić,

>> przestać lubić, odczytać ile osób go lubi.
> OK, a nie lubienie? Czy tylko obowiązkowe myślenie pozytywne (jak na
> Facebooku)?

Nie. ;-)

> Też fajnie. Czy będzie dodatkowa opcja połączenia tego z mapką z np.
> Google, czy trzeba to robić "po swojej stronie", używając już dostępnych
> narzędzi blipowych? Chodzi mi o sytuację, w której wysyłając geotagowane
> blipnięcie mogę zarequestować ;) "i wyświetl na mapce" - nic nie


> kosztuje, a bajer przedni IMHO.

Docelowo będzie to także wyświetlane.

--
Filip Tepper

Marcin Jagodziński

unread,
Oct 21, 2010, 7:38:52 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
>>> 4. Wprowadzimy "lubienie" statusów. Będzie można status polubić,
>>> przestać lubić, odczytać ile osób go lubi.
>> OK, a nie lubienie? Czy tylko obowiązkowe myślenie pozytywne (jak na
>> Facebooku)?
>
> Nie. ;-)
>

Widzę to bardziej jak połączenie Twitterowego zaznaczania ulubionych
statusów z automatycznie tworzonym #blipdnia ("lajki" są publiczne).

Plugawy

unread,
Oct 21, 2010, 7:40:50 AM10/21/10
to blip-devel


On 21 Paź, 12:21, Marcin Jagodziński <m.jagodzin...@gadu-gadu.pl>
wrote:
> Szanowni klienci API Blipa :)
>

Zmiany są bardzo ciekawe, ułatwią dużo rzeczy przy budowaniu aplikacji
klienckich.

(Nie chcę robić wishlisty, ale czy przewidujecie możliwość dodania
informacji do rdr.pl o tym kto pierwszy wrzucił link? Statsy są bardzo
pomocne, dodanie informacji o tym kto dodał link pomoże znaleźć osoby,
które dodają podobny content.)


--

Łukasz Korecki

Marcin Jagodziński

unread,
Oct 21, 2010, 7:44:47 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
2010/10/21 Plugawy <lukasz...@gmail.com>:

> (Nie chcę robić wishlisty, ale czy przewidujecie możliwość dodania
> informacji do rdr.pl o tym kto pierwszy wrzucił link? Statsy są bardzo
> pomocne, dodanie informacji o tym kto dodał link pomoże znaleźć osoby,
> które dodają podobny content.)

Myślę, że to interesujący pomysł, spróbujemy dodać,

Pozdrawiam

--
Marcin Jagodziński
http://marcin.jagodzinski.waw.pl/

Wiktor Gworek

unread,
Oct 21, 2010, 8:18:15 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
2010/10/21 Marcin Jagodziński <m.jago...@gadu-gadu.pl>
Szanowni klienci API Blipa :)

W związku z zapowiadanym od dawna redesignem Blipa zamierzamy także
wzbogacić API o nowe metody. Szczegóły implementacji nie są jeszcze
ustalone, ale chciałbym już teraz napisać, nad jakimi obszarami
pracujemy. Może to oszczędzić wam trochę pracy, być może niektórych
funkcjonalności nie warto implementować samodzielnie, skoro pojawią
się w nowym Blipie.

Podstawowe pytanie: kiedy developerzy dostaną API? Może być w wersji eksperymentalnej.3. Zamierzamy wprowadzić blipową sekretarkę, która będzie zbierała
wiadomości kierowane/cytaty do danego użytkownika, na które nie
zareagował on podczas swojej obecności na kokpicie. Bedą dodatkowe
metody API pozwalające na "oczyszczenie sekretarki" (zarówno ze
wszystkich statusów jak i z konkretnego)

Fajne. Rozumiem, że chodzi o wiadomości kierowane publiczne i prywatne. Jeśli to będzie jedna metoda w API do pobrania notyfikacji, wiadomosci skierowanych publicznych i prywatnych to będzie miodzio.
 

4. Wprowadzimy "lubienie" statusów. Będzie można status polubić,
przestać lubić, odczytać ile osób go lubi.

Reblip umiera :).
 

5. Dodamy możliwość uzupełnienie blipnięcia o informacje dotyczące
położenia (geolokalizacja). Będzie można podać zarówno współrzędne,
jak i tekstowy opis miejsca, a także odczytać je z blipnięcia. Dane te
będą podawane jako metadane blipnięcia (nie muszą występować w treści,
nie wliczają się w limit 160 znaków)

Jak dodacie bliposferę tylko z geo tagami to będę lajkował wasze statusy o jedzeniu.
 

6. Planujemy (być może w późniejszym terminie) podawania "źródła
blipnięcia" (URL), jako metadanej. Byłoby ono wyświetlane podobnie jak
obecnie jest wyświetlane przypadku wiadomości z Twittera [>>]
(przydatne dla developerów tworzących rozmaite agregatory, rss itd)


Im szybciej tym lepiej :).
 
W.

Filip Tepper

unread,
Oct 21, 2010, 8:23:58 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
2010/10/21 Wiktor Gworek <wiktor...@gmail.com>:

> Podstawowe pytanie: kiedy developerzy dostaną API? Może być w wersji
> eksperymentalnej.

Większość będzie dostępna równocześnie z #nowyblip.

--
Filip Tepper

Krzysztof Młynarski

unread,
Oct 21, 2010, 8:28:23 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
W dniu 21.10.2010 13:35, Filip Tepper pisze:
> 2010/10/21 Krzysztof M�ynarski <krzysztof...@gmail.com>:

>
>
>> Uff.. nareszcie! To jest bardzo wa�na funkcjonalno�� (jedyna, do kt�rej
>> uruchamiam zewn�trznego klienta obecnie). Czy b�dzie istnia� dost�p do
>> sekretarki przez m.blip.pl? (Pytam, bo nie ukrywam, �e w podr�y jest to
>> jeszcze istotniejsze ;-)).
>>
> Na samym pocz�tku nie. Wersje mobilne b�d� tylko przystosowane do
> tego, �eby poprawnie dzia�a�y z #nowyblip. Samej przer�bki doczekaj�
> si� p�niej.
>

P�niej liczone w: tygodniach, miesi�cach, latach, czy na zasadzie
"jutro" - czytaj: nie ma w planach...

>>> 4. Wprowadzimy "lubienie" status�w. B�dzie mo�na status polubi�,

>>> przesta� lubi�, odczyta� ile os�b go lubi.
>>>
>> OK, a nie lubienie? Czy tylko obowi�zkowe my�lenie pozytywne (jak na
>> Facebooku)?
>>
> Nie. ;-)
>

To znaczy nie-nie, czy nie-tak? ;-)


>> Te� fajnie. Czy b�dzie dodatkowa opcja po��czenia tego z mapk� z np.
>> Google, czy trzeba to robi� "po swojej stronie", u�ywaj�c ju� dost�pnych
>> narz�dzi blipowych? Chodzi mi o sytuacj�, w kt�rej wysy�aj�c geotagowane

>> blipni�cie mog� zarequestowa� ;) "i wy�wietl na mapce" - nic nie


>> kosztuje, a bajer przedni IMHO.
>>

> Docelowo b�dzie to tak�e wy�wietlane.
>

Super!

Pozdrawiam,
-Krzysztof

Filip Tepper

unread,
Oct 21, 2010, 8:32:16 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
2010/10/21 Krzysztof Młynarski <krzysztof...@gmail.com>:

>> Na samym początku nie. Wersje mobilne będą tylko przystosowane do
>> tego, żeby poprawnie działały z #nowyblip. Samej przeróbki doczekają
>> się później.
>

> Później liczone w: tygodniach, miesiącach, latach, czy na zasadzie


> "jutro" - czytaj: nie ma w planach...

Mam nadzieję, że w tygodniach. Inaczej - jak tylko skończymy "dużego" Blipa.

> To znaczy nie-nie, czy nie-tak? ;-)

Nie. Będzie tylko lajkowanie, podobne do dodawania do ulubionych.

--
Filip Tepper

Krzysztof Młynarski

unread,
Oct 21, 2010, 8:38:14 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
W dniu 21.10.2010 14:32, Filip Tepper pisze:

> 2010/10/21 Krzysztof M�ynarski <krzysztof...@gmail.com>:
>
>
>>> Na samym pocz�tku nie. Wersje mobilne b�d� tylko przystosowane do
>>> tego, �eby poprawnie dzia�a�y z #nowyblip. Samej przer�bki doczekaj�
>>> si� p�niej.
>>>
>> P�niej liczone w: tygodniach, miesi�cach, latach, czy na zasadzie

>> "jutro" - czytaj: nie ma w planach...
>>
> Mam nadziej�, �e w tygodniach. Inaczej - jak tylko sko�czymy "du�ego" Blipa.
>

Ufff....

>> To znaczy nie-nie, czy nie-tak? ;-)
>>

> Nie. B�dzie tylko lajkowanie, podobne do dodawania do ulubionych.
>
>

Popatrz, a ju� mia�em nadziej�, �e b�dziemy mieli w PL jeden,
demokratyczny serwis w sieci, gdzie mo�na b�dzie spokojnie dislajkowa�
(jak na YT na ten przyk�ad) - w efekcie b�dzie wida�, ilu ludzi jest ZA
a ilu PRZECIW, bo to dopiero daje w miarďż˝ obiektywny obraz odbioru danej
tre�ci. Hmmm... lajkowanie jest takie Ameryka�skie, gdzie kultura wymaga
m�wienia tylko o pozytywach, dlatego wi�kszo�� rozm�w towarzyskich
zaczyna si� i ko�czy na etapie wymiany grzeczno�ciowych
idiom�w(frazes�w?). W Polsce kojarzy si� to z propagand� sukcesu lat
'70-tych. ;-)

Pozdrawiam,
-Krzysztof

Filip Tepper

unread,
Oct 21, 2010, 8:41:00 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
2010/10/21 Krzysztof Młynarski <krzysztof...@gmail.com>:

> Popatrz, a już miałem nadzieję, że będziemy mieli w PL jeden,
> demokratyczny serwis w sieci, gdzie można będzie spokojnie dislajkować
> (jak na YT na ten przykład) - w efekcie będzie widać, ilu ludzi jest ZA
> a ilu PRZECIW, bo to dopiero daje w miarę obiektywny obraz odbioru danej
> treści. Hmmm... lajkowanie jest takie Amerykańskie, gdzie kultura wymaga
> mówienia tylko o pozytywach, dlatego większość rozmów towarzyskich
> zaczyna się i kończy na etapie wymiany grzecznościowych
> idiomów(frazesów?). W Polsce kojarzy się to z propagandą sukcesu lat
> '70-tych. ;-)

Masz super demokratyczny serwis od GG - gg.pl. Wpisowi możesz zrobić
fajne, lol, wow, ble i łza. A konkurencji - Flaker.

;-)

--
Filip Tepper

Krzysztof Młynarski

unread,
Oct 21, 2010, 8:44:24 AM10/21/10
to blip-...@googlegroups.com
W dniu 21.10.2010 14:41, Filip Tepper pisze:

> 2010/10/21 Krzysztof M�ynarski <krzysztof...@gmail.com>:
>
>
>> Popatrz, a ju� mia�em nadziej�, �e b�dziemy mieli w PL jeden,
>> demokratyczny serwis w sieci, gdzie mo�na b�dzie spokojnie dislajkowa�
>> (jak na YT na ten przyk�ad) - w efekcie b�dzie wida�, ilu ludzi jest ZA
>> a ilu PRZECIW, bo to dopiero daje w miarďż˝ obiektywny obraz odbioru danej
>> tre�ci. Hmmm... lajkowanie jest takie Ameryka�skie, gdzie kultura wymaga
>> m�wienia tylko o pozytywach, dlatego wi�kszo�� rozm�w towarzyskich
>> zaczyna si� i ko�czy na etapie wymiany grzeczno�ciowych
>> idiom�w(frazes�w?). W Polsce kojarzy si� to z propagand� sukcesu lat
>> '70-tych. ;-)
>>
> Masz super demokratyczny serwis od GG - gg.pl. Wpisowi mo�esz zrobi�
> fajne, lol, wow, ble i �za. A konkurencji - Flaker.
>
> ;-)
>


Tia, ale wiesz. Mam nieco wi�cej ni� 11 lat, czyli nie jestem targetem
Flakera raczej.
A poza tym, efekt b�dzie tylko taki, jak na FB - 150 komentarzy z
tekstem: nie lubiďż˝, do bani, idiotyzm, suxx... itd.
Co w sumie wychodzi na to samo, bo przecie� nikt nie ko�czy czytania na
liczbie "lajk�w".

Pozdrawiam,
-Krzysztof

a0

unread,
Oct 25, 2010, 11:45:33 AM10/25/10
to blip-devel
Fajnie, że wprowadzacie dużo funkcji BLIPI :)

Wszystko brzmi dobrze, czekam na nowego Blipa. Informujcie tylko o
zmianach w API na produkcji, ok?

On Oct 21, 1:21 pm, Marcin Jagodziński <m.jagodzin...@gadu-gadu.pl>
wrote:

Filip Tepper

unread,
Oct 25, 2010, 12:37:06 PM10/25/10
to blip-...@googlegroups.com
On Oct 25, 2010, at 5:45 PM, a0 wrote:

> Wszystko brzmi dobrze, czekam na nowego Blipa. Informujcie tylko o
> zmianach w API na produkcji, ok?


Wszystko na bieżąco dokumentujemy.

--
Filip Tepper

Jakub Suder

unread,
Oct 23, 2011, 10:02:08 AM10/23/11
to blip-...@googlegroups.com
2010/10/21 Marcin Jagodziński <m.jago...@gadu-gadu.pl>:

> Szanowni klienci API Blipa :)
>
> W związku z zapowiadanym od dawna redesignem Blipa zamierzamy także
> wzbogacić API o nowe metody. Szczegóły implementacji nie są jeszcze
> ustalone, ale chciałbym już teraz napisać, nad jakimi obszarami
> pracujemy. Może to oszczędzić wam trochę pracy, być może niektórych
> funkcjonalności nie warto implementować samodzielnie, skoro pojawią
> się w nowym Blipie.

I co, jak wam idzie?...

Kuba

Kuba Niewiarowski

unread,
Oct 23, 2011, 10:32:29 AM10/23/11
to blip-...@googlegroups.com
Zawiesili projekt już jakiś rok temu.
> --
> Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ subskrybujesz grupę dyskusyjną Google o nazwie "blip-devel".
>
> Aby zamieszczać posty w tej grupie, wyślij e-mail na adres blip-...@googlegroups.com.
> Aby anulować subskrypcję tej grupy, wyślij e-mail na adres blip-devel+...@googlegroups.com.
> Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź tę grupę pod adresem http://groups.google.com/group/blip-devel?hl=pl.
>
>

--
Pozdrawiam, Kuba Niewiarowski
http://marsjana.net/ - bo blogi są nie tylko na Onecie ;)

Jakub Suder

unread,
Oct 25, 2011, 4:16:27 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
2011/10/23 Kuba Niewiarowski <marsjan...@gmail.com>:

> Zawiesili projekt już jakiś rok temu.

Szczerze mówiąc, to akurat wiedziałem - bardziej mnie interesuje jakaś
oficjalna informacja jakie są plany na przyszłość. Ale oficjalna, a
nie na zasadzie "wszyscy widzą że nic się nie dzieje", bo to to ja też
widzę. Ktoś coś wie?

Kuba

Marcin Jagodziński

unread,
Oct 25, 2011, 4:18:41 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
Cześć,

jakiej informacji konkretnie potrzebujesz? API na razie się nie
zmieni, można używać tego. Prace nad rozszerzeniem o funkcjonalności
opisane powyżej zostały zawieszone, kiedy wrócimy do ich
implementowania, powiadomimy z wyprzedzeniem.

Pozdrawiam

2011/10/25 Jakub Suder <jakub...@gmail.com>:

> --
> Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ subskrybujesz grupę dyskusyjną Google o nazwie "blip-devel".
>
> Aby zamieszczać posty w tej grupie, wyślij e-mail na adres blip-...@googlegroups.com.
> Aby anulować subskrypcję tej grupy, wyślij e-mail na adres blip-devel+...@googlegroups.com.
> Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź tę grupę pod adresem http://groups.google.com/group/blip-devel?hl=pl.
>
>

--
Marcin Jagodziński
http://marcin.jagodzinski.waw.pl/

Jakub Suder

unread,
Oct 25, 2011, 4:29:04 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
2011/10/25 Marcin Jagodziński <marcin.ja...@gmail.com>:

> Cześć,
>
> jakiej informacji konkretnie potrzebujesz? API na razie się nie
> zmieni, można używać tego. Prace nad rozszerzeniem o funkcjonalności
> opisane powyżej zostały zawieszone, kiedy wrócimy do ich
> implementowania, powiadomimy z wyprzedzeniem.

Na przykład: czy ktoś w ogóle nad tym serwisem jeszcze pracuje, czy
można się spodziewać jakichś widocznych zmian (w UI albo w API) w
ciągu najbliższych miesięcy, czy plan jest taki żeby kiedyś ten nowy
blip i nowe API jednak skończyć (kiedy?), czy może nic już nie będzie
więcej dodawane i serwis będzie sobie już tylko powoli umierał?

Kuba

Marcin Jagodziński

unread,
Oct 25, 2011, 4:38:42 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
Tak jak pisałem, w tej chwili plan uruchomienia redesignowanej wersji
jest zawieszony, nie mam nic więcej do dodania na ten temat, co nie
byłoby spekulacją.

Alternatywa "nowe API" / "umieranie serwisu" jest moim zdaniem fałszywa.

Pozdrawiam

2011/10/25 Jakub Suder <jakub...@gmail.com>:

Jakub Suder

unread,
Oct 25, 2011, 4:53:43 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
2011/10/25 Marcin Jagodziński <marcin.ja...@gmail.com>:

> Tak jak pisałem, w tej chwili plan uruchomienia redesignowanej wersji
> jest zawieszony, nie mam nic więcej do dodania na ten temat, co nie
> byłoby spekulacją.

Czyli w zasadzie nic nowego się nie dowiedziałem...

> Alternatywa "nowe API" / "umieranie serwisu" jest moim zdaniem fałszywa.

A to tak, bo kogo interesuje jak wygląda API oprócz developerów... Ale
jeśli chodzi o całość to już nie. Nie tylko ja mam wrażenie że dni
świetności ten serwis ma już za sobą (np. http://blip.pl/s/547483371,
http://blip.pl/s/518338077). Nie mam jak sprawdzić ilości
blipnięć/dzień z poprzednich miesięcy, ale np. na #krakow ewidentnie
mniej się dzieje niż rok temu. Ten wykres
http://trends.google.com/websites?q=blip.pl&geo=PL&date=ytd&sort=0 też
nie wygląda dobrze. Miałem nadzieję że ktoś ma jakiś pomysł na
odwrócenie tego trendu, ale widzę że chyba nie.

Kuba

Marcin Jagodziński

unread,
Oct 25, 2011, 5:02:45 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
2011/10/25 Jakub Suder <jakub...@gmail.com>:

>
> Czyli w zasadzie nic nowego się nie dowiedziałem...

Nie ma nowych wiadomości, więc trudno się czegoś nowego dowiedzieć.

>> Alternatywa "nowe API" / "umieranie serwisu" jest moim zdaniem fałszywa.
>
> A to tak, bo kogo interesuje jak wygląda API oprócz developerów... Ale
> jeśli chodzi o całość to już nie. Nie tylko ja mam wrażenie że dni
> świetności ten serwis ma już za sobą (np. http://blip.pl/s/547483371,
> http://blip.pl/s/518338077). Nie mam jak sprawdzić ilości
> blipnięć/dzień z poprzednich miesięcy, ale np. na #krakow ewidentnie
> mniej się dzieje niż rok temu. Ten wykres
> http://trends.google.com/websites?q=blip.pl&geo=PL&date=ytd&sort=0 też
> nie wygląda dobrze. Miałem nadzieję że ktoś ma jakiś pomysł na
> odwrócenie tego trendu, ale widzę że chyba nie.

Na szczęście nie jest aż tak źle jak na tym wykresie (nawet nie wiem,
jaka tam skala, spadek o 50% w marcu?), choć faktycznie bywały lepsze
pod względem ruchu miesiące.

Na razie mamy tylko pomysły, czy znajdzie się wola ich realizacji,
zobaczymy. Mam wrażenie, że bardziej szkodzi powtarzanie tezy o
"umieraniu" niż to, że nie wprowadziliśmy nowego API.

Natomiast mamy zasoby na realizację drobniejszych zmian w
funkcjonalności serwisu, jeśli są jakieś pomysły, co moglibyśmy
ulepszyć, chętnie ich wysłucham

Pozdrawiam

Jakub Suder

unread,
Oct 25, 2011, 5:16:15 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
> Na razie mamy tylko pomysły, czy znajdzie się wola ich realizacji,
> zobaczymy. Mam wrażenie, że bardziej szkodzi powtarzanie tezy o
> "umieraniu" niż to, że nie wprowadziliśmy nowego API.
>
> Natomiast mamy zasoby na realizację drobniejszych zmian w
> funkcjonalności serwisu, jeśli są jakieś pomysły, co moglibyśmy
> ulepszyć, chętnie ich wysłucham

Nie chodzi o żadne konkretne rzeczy, chodzi o to żeby zrobić
cokolwiek, dać jakiś znak życia. Jeżeli od roku nie było żadnych
wątków od teamu na blip-devel, nie było ani pół wpisu na blogu ani nie
było żadnych widocznych zmian w serwisie (chyba że coś przegapiłem -
chyba jedyne co kojarzę to przechodzenie po cytatach bez przeładowania
strony, ale nie pamiętam kiedy to się pojawiło), to trudno żeby ludzie
nie mieli wrażenia że z serwisem nie jest dobrze.

Kuba

Krzysztof Młynarski

unread,
Oct 25, 2011, 5:24:48 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
W dniu 25.10.2011 11:02, Marcin Jagodzi�ski pisze:
> Natomiast mamy zasoby na realizacjďż˝ drobniejszych zmian w
> funkcjonalno�ci serwisu, je�li s� jakie� pomys�y, co mogliby�my
> ulepszy�, ch�tnie ich wys�ucham Pozdrawiam

Wetn� si� bezczelnie w ten w�tek (i nieco OT): ot� to, co GG mog�oby na
pewno ulepszyďż˝, to promocjďż˝ Blipa jako serwisu.
Maj� �wietny produkt (o wiele przyjemniejszy od Twittera, a nawet nieco
lepszy technicznie) i... i nawet nie ma g�upiego sklepiku z kubkami,
koszulkami czy wlepkami na auto z logiem "Blip", nie m�wi�c o jakiej�
konferencji prasowej raz na jaki� czas (czy cho�by o materia�ach dla
medi�w), nie m�wi�c o jakim� bannerku.. nawet na gadu-gadu.pl (tu Blip,
to male�ka ikonka na samym dole strony, kt�rego to do�u i tak nikt nie
ogl�da).

Znam ten casus z zupe�nie innej firmy IT, gdzie stworzono bardzo fajn�
us�ug�, potem nigdy nie wzi�to si� na serio za jej promocj�, a potem j�
uziemiono m�wi�c zespo�owi, �e przecie� nikt si� tym nie interesowa� -
nie interesowa� si�, bo nie mia� bladego poj�cia, �e to jest!

Blip ma bardzo ciep�e i "chodliwe" logo, bardzo mi�y interfejs WWW (ju�
teraz, bez zmian) i ciekawe us�ugi towarzysz�ce (je�li pomin� samo API)
- ma wszystko co jest potrzebne, �eby odnie�� sukces... poza reklam�.

Pozdrawiam,
-Krzysztof

Jakub Suder

unread,
Oct 25, 2011, 5:56:31 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
> Wetnę się bezczelnie w ten wątek (i nieco OT): otóż to, co GG mogłoby na
> pewno ulepszyć, to promocję Blipa jako serwisu.
> Mają świetny produkt (o wiele przyjemniejszy od Twittera, a nawet nieco
> lepszy technicznie) i... i nawet nie ma głupiego sklepiku z kubkami,
> koszulkami czy wlepkami na auto z logiem "Blip", nie mówiąc o jakiejś
> konferencji prasowej raz na jakiś czas (czy choćby o materiałach dla
> mediów), nie mówiąc o jakimś bannerku.. nawet na gadu-gadu.pl (tu Blip,
> to maleńka ikonka na samym dole strony, którego to dołu i tak nikt nie
> ogląda).

Dokładnie - Blip pod niektórymi względami jest lepszy od Twittera (np.
na Twitterze nie da się followować tagów tak żeby wiadomości z nich
pojawiały się w naszym timeline'ie), ma albo miał bardzo fajną
społeczność, i w zasadzie nic takiego poważnego w nim nie brakuje.
Problem jest tylko w ogólnym poczuciu że nic się nie dzieje, nic się
nie zmienia, że nikogo w GG ten serwis nie obchodzi, i że tak już
zostanie.

Kuba

Krzysztof Młynarski

unread,
Oct 25, 2011, 6:08:41 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
W dniu 25.10.2011 11:56, Jakub Suder pisze:

>> Wetn� si� bezczelnie w ten w�tek (i nieco OT): ot� to, co GG mog�oby na
>> pewno ulepszyďż˝, to promocjďż˝ Blipa jako serwisu.
>> Maj� �wietny produkt (o wiele przyjemniejszy od Twittera, a nawet nieco
>> lepszy technicznie) i... i nawet nie ma g�upiego sklepiku z kubkami,
>> koszulkami czy wlepkami na auto z logiem "Blip", nie m�wi�c o jakiej�
>> konferencji prasowej raz na jaki� czas (czy cho�by o materia�ach dla
>> medi�w), nie m�wi�c o jakim� bannerku.. nawet na gadu-gadu.pl (tu Blip,
>> to male�ka ikonka na samym dole strony, kt�rego to do�u i tak nikt nie
>> ogl�da).
> Dok�adnie - Blip pod niekt�rymi wzgl�dami jest lepszy od Twittera (np.
> na Twitterze nie da si� followowa� tag�w tak �eby wiadomo�ci z nich
> pojawia�y si� w naszym timeline'ie), ma albo mia� bardzo fajn�
> spo�eczno��, i w zasadzie nic takiego powa�nego w nim nie brakuje.
> Problem jest tylko w og�lnym poczuciu �e nic si� nie dzieje, nic si�
> nie zmienia, �e nikogo w GG ten serwis nie obchodzi, i �e tak ju�
> zostanie.

To znaczy.. w statystykach moich czy os�b, kt�re obserwuj�, mam sta�y
wzrost liczby blipini�� itd. W zasadzie ca�y czas jest potok nowych
blipni��, wi�c nie widz� jakiego� spadku czy braku zainteresowania ze
strony ju� istniej�cych u�ytkownik�w (ale mog� mie� po prostu szczeg�ln�
grupďż˝ znajomych).

Natomiast bardzo wyra�ny jest brak koncepcji ze strony firmy GG. Kupili
us�ug�, odpalili.. i.. i tak sobie jest, a przecie� Blip ma wszystkie
atuty, aby by� wspania�� platform� mikroblogow�, wa�nym narz�dziem
promocji itd. - wystarczy informowaďż˝ o jej istnieniu i budowaďż˝ wokďż˝
niej "poczucie fajno�ci" - co nie jest trudne i nie musi by� robione
bardzo "na si��", bo Blip jest fajny ze swej natury (tak szczerze m�wi�c
fajniejszy ni� sam komunikator - ale nie m�wcie nikomu ;-)).

Pozdrawiam,
-Krzysztof

Marcin Jagodziński

unread,
Oct 25, 2011, 6:11:48 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
2011/10/25 Jakub Suder <jakub...@gmail.com>:

Pytanie jak to zmienić. Zrobienie sklepu z koszulkami to chyba nie
jest rozwiązanie. Akcje promocyjne były i nie przynosiły
oszałamiających rezultatów. Wydaje mi się, że to kwestia pewnej mody,
którą kształtować bardzo trudno i ogólnego defetyzmu, który jest w
stanie uśmiercić ten serwis. To, czy będzie on działał, naprawdę w
równej mierze zależy od użytkowników jak i od nas. Może nawet od
użytkowników bardziej. Ciągłe powtarzanie "blip umiera, blip umiera"
sprawi, że w końcu się faktycznie ta przepowiednia spełni.

A tymczasem bliższe prawdy jest to, co piszecie. Serwis działa, są na
nim użytkownicy, są fajne dyskusje, nawet (odpukać) awarii jest mniej
niż kiedyś, funkcjonalność jest w miarę pełna (a drobiazgi jesteśmy w
stanie dopisać).

Marcin Jagodziński

unread,
Oct 25, 2011, 6:15:50 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
> promocji itd. - wystarczy informować o jej istnieniu i budować wokół
> niej "poczucie fajności" - co nie jest trudne i nie musi być robione
> bardzo "na siłę", bo Blip jest fajny ze swej natury (tak szczerze mówiąc
> fajniejszy niż sam komunikator - ale nie mówcie nikomu ;-)).
>

Budowanie poczucia fajności to chyba najtrudniejsze wyzwanie, jakie
można postawić przed firmą :)

Jeśli dla Was Blip jest fajny, to mówcie o tym, piszcie o tym, a nie
powtarzajcie w kółko "blip umiera". Ja też będę miał łatwiej, bo w
końcu stanę przed argumentem "ale przecież nikt po Blipie nie będzie
płakał, bo nawet najaktywniejsi użytkownicy położyli na nim kreskę".
#blipnieumiera #pókimyżyjemy :)

Krzysztof Młynarski

unread,
Oct 25, 2011, 6:26:23 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
W dniu 25.10.2011 12:15, Marcin Jagodzi�ski pisze:

>> promocji itd. - wystarczy informowaďż˝ o jej istnieniu i budowaďż˝ wokďż˝
>> niej "poczucie fajno�ci" - co nie jest trudne i nie musi by� robione
>> bardzo "na si��", bo Blip jest fajny ze swej natury (tak szczerze m�wi�c
>> fajniejszy ni� sam komunikator - ale nie m�wcie nikomu ;-)).
>>
> Budowanie poczucia fajno�ci to chyba najtrudniejsze wyzwanie, jakie
> mo�na postawi� przed firm� :)
>
> Je�li dla Was Blip jest fajny, to m�wcie o tym, piszcie o tym, a nie
> powtarzajcie w k�ko "blip umiera". Ja te� b�d� mia� �atwiej, bo w
> ko�cu stan� przed argumentem "ale przecie� nikt po Blipie nie b�dzie
> p�aka�, bo nawet najaktywniejsi u�ytkownicy po�o�yli na nim kresk�".
> #blipnieumiera #p�kimy�yjemy :)

Nie przypominam sobie, abym gdziekolwiek pisa�, �e Blip umiera (nie
m�wi�c ju�, �e do momentu gdy przeczyta�em to w tej dyskusji - dzi� -
nie mia�em poj�cia, �e taki "problem" istnieje. S�owem, zapewne jest na
Blipie grupa os�b, kt�ra nic o tym umieraniu nie wie - to raz. Owszem,
zauwa�alne jest nic-nie-robienie ze strony firmy GG i to bardzo zauwa�alne.

Dwa, oczywi�cie, �e to nie zale�y tylko od firmy, ale r�wnie� od
u�ytkownik�w i.. oczywi�cie, �e dla firmy jest najtaniej, je�li na rzecz
jej produktu lobbuj� sami u�ytkownicy. S�k w tym, �e tu GG tego nie
u�atwia nawet tym fanatykom, kt�rzy by chcieli (tu niestety znowu
wracamy do koszulek, kubk�w, wszelakich wlepek itd... nawet Apple pomimo
fenomenalnej sprzedarzy, stale dodaje te naklejki z Jab�kami do swoich
produkt�w, bo dla nich ma znaczenie to, �e klient nalepi je sobie np.
na autko). Tymczasem, nawet samemu nie mo�na tego wykona� dla siebie,
bo... logo Blipa nie jest dost�pne np. w SVG (nie tak dawno szuka�em
loga Blipa w sieci i odnios�em nieodparte wra�enie, �e kto� w GG dba o
to, aby nie by�y dost�pne, dobre jako�ciowo jego wizerunki - tzw.
polityka firmy... hm... historia uczy, �e firmy kt�re zajmuj� si�
"politykďż˝", rozstajďż˝ siďż˝ z nami z czasem.. vide DEC, Sun i wiele innych).

Dalej, fakt, �e na Blipie maj� swoje reprezentacje najwa�niejsze Urz�dy
w Pa�stwie oraz wiele wa�nych instytucji, dodatkowo powinien zmotywowa�
decydent�w GG do dzia�ania... ale jako� nie motywuje. Bizarre... jak
mawiajďż˝ Francuzi.

Pozdrawiam,
-Krzysztof


Jakub Suder

unread,
Oct 25, 2011, 6:26:55 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
2011/10/25 Marcin Jagodziński <marcin.ja...@gmail.com>:

> Jeśli dla Was Blip jest fajny, to mówcie o tym, piszcie o tym, a nie
> powtarzajcie w kółko "blip umiera". Ja też będę miał łatwiej, bo w
> końcu stanę przed argumentem "ale przecież nikt po Blipie nie będzie
> płakał, bo nawet najaktywniejsi użytkownicy położyli na nim kreskę".
> #blipnieumiera #pókimyżyjemy :)

No więc ja bardzo chcę żeby nie umarł, bo to fajny serwis. Teraz wiem
że ktoś tam jeszcze w tym teamie jest, ale gdybyś mi powiedział że
jest tylko jedna osoba dorywczo która tylko naprawia awarie, to też
bym uwierzył, bo tak to wygląda z zewnątrz. Jeżeli chcecie poprawić
morale, to coś róbcie w tym kierunku, cokolwiek - napiszcie raz na
miesiąc na bliplog, dodajcie od czasu do czasu nawet najmniejszy
ficzer i napiszcie o nim, itd. A nie jak gość od TextMate'a 2, który
od kilku lat mówi że nad czymś pracuje, ale nikt nie wie czy mu
wierzyć...

Kuba

Marcin Jagodziński

unread,
Oct 25, 2011, 6:41:51 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
> Dwa, oczywiście, że to nie zależy tylko od firmy, ale również od
> użytkowników i.. oczywiście, że dla firmy jest najtaniej, jeśli na rzecz
> jej produktu lobbują sami użytkownicy. Sęk w tym, że tu GG tego nie
> ułatwia nawet tym fanatykom, którzy by chcieli (tu niestety znowu
> wracamy do koszulek, kubków, wszelakich wlepek itd... nawet Apple pomimo
> fenomenalnej sprzedarzy, stale dodaje te naklejki z Jabłkami do swoich

Nie "nawet Apple" tylko "właściwie jedynie Apple".

> produktów, bo dla nich ma znaczenie  to, że klient nalepi je sobie np.
> na autko). Tymczasem, nawet samemu nie można tego wykonać dla siebie,
> bo... logo Blipa nie jest dostępne np. w SVG (nie tak dawno szukałem
> loga Blipa w sieci i odniosłem nieodparte wrażenie, że ktoś w GG dba o
> to, aby nie były dostępne, dobre jakościowo jego wizerunki - tzw.
> polityka firmy... hm... historia uczy, że firmy które zajmują się
> "polityką", rozstają się z nami z czasem.. vide DEC, Sun i wiele innych).
>

Rozdaliśmy naprawdę bardzo dużo koszulek, rozdawaliśmy bombki. Nie
sądzę, żeby to akurat nas mogło specjalnie wyróżnić, czy ktoś kupuje
koszulki Facebooka/Twittera w Polsce?

Jeśli chodzi o logo, to udostępnimy bez problemu wersje wektorową. SVG
nie mamy, ale chyba da się przekonwertować. Pisanie o tym, że nie jest
taka wersja dostępna w sieci z takim poziomem zdumienia tym faktem,
byłoby zrozumiałe, gdybyśmy byli jednym z nielicznych serwisów, które
tego nie udostępniają, tymczasem chyba tak nie jest (próbowałem
wygooglać loga w SVG innych polskich serwisów, bez rezultatu).

W każdym razie jeśli jesteś zainteresowany logiem Blipa, napisz na
priv, wyślę Ci je.

Krzysztof Młynarski

unread,
Oct 25, 2011, 7:21:16 AM10/25/11
to blip-...@googlegroups.com
W dniu 25.10.2011 12:41, Marcin Jagodzi�ski pisze:

>> Dwa, oczywi�cie, �e to nie zale�y tylko od firmy, ale r�wnie� od
>> u�ytkownik�w i.. oczywi�cie, �e dla firmy jest najtaniej, je�li na rzecz
>> jej produktu lobbuj� sami u�ytkownicy. S�k w tym, �e tu GG tego nie
>> u�atwia nawet tym fanatykom, kt�rzy by chcieli (tu niestety znowu
>> wracamy do koszulek, kubk�w, wszelakich wlepek itd... nawet Apple pomimo
>> fenomenalnej sprzedarzy, stale dodaje te naklejki z Jab�kami do swoich
> Nie "nawet Apple" tylko "w�a�ciwie jedynie Apple".

Marcinie, upr� si�, �e _nawet_. Nawet w kontek�cie: pomimo tego, �e maj�
mas� fanboj�w (niekiedy paranoicznie fanatycznych), �e ka�dy wie, co to
Apple, a wyniki sprzeda�y si� stale poprawiaj�... to i tak nie
zaniedbujďż˝ takiego detalu.

Kto�, kto nie mo�e si� pochwali� takim przyrostem rynku jak Apple (a
nawet proporcjonalnie mniejszym), powinien ze zdwojonďż˝ energiďż˝ zadbaďż˝ o
promocj� swojego produktu - a nie tylko liczy�, �e kto� mo�e si� za to
we�mie. To ju� przerabiali�my kilka razy w IT...

>> produkt�w, bo dla nich ma znaczenie to, �e klient nalepi je sobie np.
>> na autko). Tymczasem, nawet samemu nie mo�na tego wykona� dla siebie,
>> bo... logo Blipa nie jest dost�pne np. w SVG (nie tak dawno szuka�em
>> loga Blipa w sieci i odnios�em nieodparte wra�enie, �e kto� w GG dba o
>> to, aby nie by�y dost�pne, dobre jako�ciowo jego wizerunki - tzw.
>> polityka firmy... hm... historia uczy, �e firmy kt�re zajmuj� si�

>> "politykďż˝", rozstajďż˝ siďż˝ z nami z czasem.. vide DEC, Sun i wiele innych).
>>
> Rozdali�my naprawd� bardzo du�o koszulek, rozdawali�my bombki. Nie
> s�dz�, �eby to akurat nas mog�o specjalnie wyr�ni�, czy kto� kupuje
> koszulki Facebooka/Twittera w Polsce?
Nie mam poj�cia. Ale sam napisa�e�.. rozdawali�my (a ja nie jestem fanem
ani rozdawania, ani brania za darmo - ludzie o wiele bardziej ceniďż˝ coďż˝,
co trochďż˝ kosztuje.. nie za wiele, ale trochďż˝).

> Je�li chodzi o logo, to udost�pnimy bez problemu wersje wektorow�. SVG
> nie mamy, ale chyba da si� przekonwertowa�. Pisanie o tym, �e nie jest
> taka wersja dost�pna w sieci z takim poziomem zdumienia tym faktem,
> by�oby zrozumia�e, gdyby�my byli jednym z nielicznych serwis�w, kt�re
> tego nie udost�pniaj�, tymczasem chyba tak nie jest (pr�bowa�em
> wygoogla� loga w SVG innych polskich serwis�w, bez rezultatu).

HINT: bardzo cz�sto wystarczy wej�� na... Wikipedi� i tam masz domy�lnie
logo w SVG. W przypadku artyku�u o Blipie.. nie ma wcale. :)

> W ka�dym razie je�li jeste� zainteresowany logiem Blipa, napisz na
> priv, wy�l� Ci je.

Pewnie, �e jestem, sam sobie zrobi� wlepk� na auto. ;-)

Pozdrawiam,
-Krzysztof

Kuba Niewiarowski

unread,
Oct 27, 2011, 9:41:02 AM10/27/11
to blip-...@googlegroups.com
Nie "nawet Apple" tylko "właściwie jedynie Apple".
Nie tylko. Gmail team też, GetGlue...

Jeśli chodzi o logo, to udostępnimy bez problemu wersje wektorową, (...) napisz na
priv, wyślę Ci je.
No właśnie, "napisz na priv". Jakby tak ciężko było wrzucić je na serwer obok tych małych rastrowych...

A o serwisie, który przestał się rozwijać zawsze mówi się, że umarł. I coś w tym jest. Pozytywne przykłady - Facebook i Twitter cały czas wprowadzają małe nowości. Oraz mają wizję na systematyczny rozwój. Gmail tak samo. Z negatywnych nasz rodzimy jogger.pl, którego społeczność praktycznie umarła. Nawet sytuacja podobna, bo również użytkownicy nie mogli się doczekać wersji 3.0 serwisu...

A Wy... przerzucacie odpowiedzialność na użytkowników. Wydaje mi się, że to jednak przede wszystkim twórcom (i właścicielom) powinno zależeć na tym, żeby serwis się rozwijał i był popularny. Po Was nie widać, żeby zależało. Nie mówię, że nie zależy, ale zgadzam się z przedmówcami, że żadne znaki na niebie i na ziemi o tym nie świadczą.
Mieliście wizję. Wiedzieliście, co trzeba zmienić, co dodać a co przeprojektować. Mieliście naprawdę fajny pomysł i daliście nadzieję na sensowną implementację tego również w API.

Piszesz, że drobiazgi jesteście w stanie dopisać. Więc dopiszcie. Te zapowiadane. Niekoniecznie jako jedno, wielkie update znane jako mityczny Blip 3.0, ale stopniowo, małymi kroczkami. Myślę, że możecie to zrobić. Zacząć na przykład od geolokalizacji a la Twitter (sorry za porównanie, ale wiecie, o co chodzi), czyli w metatagach zamiast w treści. Może nawet opcja definiowania własnych, dowolnych metatagów dla wpisów z oddolną standaryzacją przez developerów na wiki czy gdzieś. W przypadku sporej ilości aplikacji byłoby to naprawdę przydatne i oszczędzałoby konieczności duplikowania funkcjonalności. Pełniejsze, zgodne z zapowiadanym wcześniej wątkowanie (z opcją wyciszenia konkretnego wątku nie zmuszające użytkowników do tagowania każdej dyskusji!) również na pewno by nie zaszkodziło - a to nie jest przecież tak dużo pracy.

Proszę - róbcie coś. Piszcie. Żyjcie. Bo serwis nierozwijany to serwis martwy.
A my jako developerzy postaramy się ze wszystkich sił Wam w tym oddolnie pomóc.

W dniu 25 października 2011 13:21 użytkownik Krzysztof Młynarski <krzysztof...@gmail.com> napisał:
W dniu 25.10.2011 12:41, Marcin Jagodziński pisze:
>> Dwa, oczywiście, że to nie zależy tylko od firmy, ale również od
>> użytkowników i.. oczywiście, że dla firmy jest najtaniej, jeśli na rzecz
>> jej produktu lobbują sami użytkownicy. Sęk w tym, że tu GG tego nie
>> ułatwia nawet tym fanatykom, którzy by chcieli (tu niestety znowu
>> wracamy do koszulek, kubków, wszelakich wlepek itd... nawet Apple pomimo
>> fenomenalnej sprzedarzy, stale dodaje te naklejki z Jabłkami do swoich
> Nie "nawet Apple" tylko "właściwie jedynie Apple".

Marcinie, uprę się, że _nawet_. Nawet w kontekście: pomimo tego, że mają
masę fanbojów (niekiedy paranoicznie fanatycznych), że każdy wie, co to
Apple, a wyniki sprzedaży się stale poprawiają... to i tak nie
zaniedbują takiego detalu.

Ktoś, kto nie może się pochwalić takim przyrostem rynku jak Apple (a
nawet proporcjonalnie mniejszym), powinien ze zdwojoną energią zadbać o
promocję swojego produktu - a nie tylko liczyć, że ktoś może się za to
weźmie. To już przerabialiśmy kilka razy w IT...

>> produktów, bo dla nich ma znaczenie  to, że klient nalepi je sobie np.
>> na autko). Tymczasem, nawet samemu nie można tego wykonać dla siebie,
>> bo... logo Blipa nie jest dostępne np. w SVG (nie tak dawno szukałem
>> loga Blipa w sieci i odniosłem nieodparte wrażenie, że ktoś w GG dba o
>> to, aby nie były dostępne, dobre jakościowo jego wizerunki - tzw.
>> polityka firmy... hm... historia uczy, że firmy które zajmują się
>> "polityką", rozstają się z nami z czasem.. vide DEC, Sun i wiele innych).
>>
> Rozdaliśmy naprawdę bardzo dużo koszulek, rozdawaliśmy bombki. Nie
> sądzę, żeby to akurat nas mogło specjalnie wyróżnić, czy ktoś kupuje
> koszulki Facebooka/Twittera w Polsce?
Nie mam pojęcia. Ale sam napisałeś.. rozdawaliśmy (a ja nie jestem fanem
ani rozdawania, ani brania za darmo - ludzie o wiele bardziej cenią coś,
co trochę kosztuje.. nie za wiele, ale trochę).

> Jeśli chodzi o logo, to udostępnimy bez problemu wersje wektorową. SVG
> nie mamy, ale chyba da się przekonwertować. Pisanie o tym, że nie jest
> taka wersja dostępna w sieci z takim poziomem zdumienia tym faktem,
> byłoby zrozumiałe, gdybyśmy byli jednym z nielicznych serwisów, które
> tego nie udostępniają, tymczasem chyba tak nie jest (próbowałem
> wygooglać loga w SVG innych polskich serwisów, bez rezultatu).

HINT: bardzo często wystarczy wejść na... Wikipedię i tam masz domyślnie
logo w SVG. W przypadku artykułu o Blipie.. nie ma wcale. :)

> W każdym razie jeśli jesteś zainteresowany logiem Blipa, napisz na
> priv, wyślę Ci je.

Pewnie, że jestem, sam sobie zrobię wlepkę na auto.  ;-)

Pozdrawiam,
 -Krzysztof

--
Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ subskrybujesz grupę dyskusyjną Google o nazwie "blip-devel".

Aby zamieszczać posty w tej grupie, wyślij e-mail na adres blip-...@googlegroups.com.
Aby anulować subskrypcję tej grupy, wyślij e-mail na adres blip-devel+...@googlegroups.com.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź tę grupę pod adresem http://groups.google.com/group/blip-devel?hl=pl.
--
330.png

Koral

unread,
Nov 14, 2011, 1:09:54 PM11/14/11
to blip-devel
W takim razie podaję przykłady drobnych ulepszeń, jakie można by
wprowadzić:
1. poprawa autoryzacji Basic HTTP, teraz hasła zawierające dwukropki
nie działają (jest błąd 401)
2. usunięcie tagów (ew. innych rzeczy jeśli takie istnieją)
działających połowicznie np.: http://blip.pl/tags/%5E ten tag można
śledzić, ignorować, przeglądać, ale nowe posty zawierające "#^" nie są
już traktowane jako otagowane tym tagiem
3. poprawa dokumentacji np. nie doszukałem się nigdzie informacji
jakie warunki muszą spełniać obrazki, aby były zaakceptowane:
http://groups.google.com/group/blip-devel/browse_thread/thread/286e459f2eeb0035
ani nawet tego jakie warunki musi spełniać login. Niby
noworejestrowane muszą zawierać min. 3 znaki, ale istnieją też krótsze
np: http://blip.pl/users/k/dashboard

On 25 Paź, 11:02, Marcin Jagodziński <marcin.jagodzin...@gmail.com>
wrote:
> 2011/10/25 Jakub Suder <jakub.su...@gmail.com>:

Marcin Jagodziński

unread,
Nov 16, 2011, 10:26:22 AM11/16/11
to blip-...@googlegroups.com


2011/11/14 Koral <karol.w...@droidsonroids.pl>

W takim razie podaję przykłady drobnych ulepszeń, jakie można by
wprowadzić:
1. poprawa autoryzacji Basic HTTP, teraz hasła zawierające dwukropki
nie działają (jest błąd 401)

Nie wiedzieliśmy o tym, ale sprawdzimy.
 
2. usunięcie tagów (ew. innych rzeczy jeśli takie istnieją)
działających połowicznie np.: http://blip.pl/tags/%5E ten tag można
śledzić, ignorować, przeglądać, ale nowe posty zawierające "#^" nie są
już traktowane jako otagowane tym tagiem

Takie tagi już nie działają, czy sprawia to jakiś problem?
 
3. poprawa dokumentacji np. nie doszukałem się nigdzie informacji
jakie warunki muszą spełniać obrazki, aby były zaakceptowane:
http://groups.google.com/group/blip-devel/browse_thread/thread/286e459f2eeb0035
ani nawet tego jakie warunki musi spełniać login. Niby
noworejestrowane muszą zawierać min. 3 znaki, ale istnieją też krótsze
np: http://blip.pl/users/k/dashboard


Zdjęcia są ograniczone rozmiarem do ok. 30MB (ale please, nie róbcie sobie storage na Blipie ;)). Loginy mogą mieć mniej niż 3 znaki, ale wymaga to naszej ręcznej interwencji. Dopuszczamy to w szczególnych przypadkach, gdy ktoś ma dla Blipa duże zasługi (np. go napisał, jak ^k)

Pozdrawiam
 
On 25 Paź, 11:02, Marcin Jagodziński <marcin.jagodzin...@gmail.com>
wrote:
> 2011/10/25 Jakub Suder <jakub.su...@gmail.com>:
> Natomiast mamy zasoby na realizację drobniejszych zmian w
> funkcjonalności serwisu, jeśli są jakieś pomysły, co moglibyśmy
> ulepszyć, chętnie ich wysłucham
>
> Pozdrawiam
>
> --
> Marcin Jagodzińskihttp://marcin.jagodzinski.waw.pl/

--
Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ subskrybujesz grupę dyskusyjną Google o nazwie "blip-devel".

Aby zamieszczać posty w tej grupie, wyślij e-mail na adres blip-...@googlegroups.com.
Aby anulować subskrypcję tej grupy, wyślij e-mail na adres blip-devel+...@googlegroups.com.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź tę grupę pod adresem http://groups.google.com/group/blip-devel?hl=pl.

Marcin Maciukiewicz

unread,
Nov 16, 2011, 1:03:26 PM11/16/11
to blip-...@googlegroups.com
On 14 Nov 2011, at 18:11, Koral <karol.w...@droidsonroids.pl> wrote:

> W

Kuba Niewiarowski

unread,
Nov 17, 2011, 11:15:24 AM11/17/11
to marcin.ja...@gmail.com, blip-...@googlegroups.com
Zdjęcia są ograniczone rozmiarem do ok. 30MB
 
RLY? Od zawsze? Mi nigdy nie udało się wstawić zdjęcia większego niż 2 MB (zapisywał się po prostu status bez żadnego obrazka gdy próbowałem dodać większy), zarówno przez WWW jak i API. A od pewnego czasu mam wrażenie, że i wysyłanie obrazka powyżej 1 MB jest obarczone sporym ryzykiem...
Warto dodać chociaż jakieś informacje o błędach w takich sytuacjach. Bo teraz ludzie po 5 razy wysyłają #pokapulpit i się dziwią, że nie ma obrazka...

Koral

unread,
Nov 22, 2011, 12:27:50 PM11/22/11
to blip-devel
On 16 Lis, 16:26, Marcin Jagodziński <marcin.jagodzin...@gmail.com>
wrote:

> Zdjęcia są ograniczone rozmiarem do ok. 30MB (ale please, nie róbcie sobie
> storage na Blipie ;)).

Nie jest to prawda. Chodzi mi o fotki załączane do blipnięć. Fotki
ważące za dużo skutkują wyrzuceniem komunikatu "Zbyt duża fotka.".
Metodą prób i błędów ustaliłem, że jest to ok. 2MiB nie MB! (czyli ok.
2 000 000 B). Natomiast fotki o zbyt dużych wymiarach kończą się
wyrzuceniem błędu HTTP 500 (na www.blip.pl objawia się to poprzez
ładowanie fotki w nieskończoność). To pierwsze sprawdzałem przed
chwilą, a drugie kiedy pisałem podlinkowanego posta.

Marcin Jagodziński

unread,
Nov 22, 2011, 1:22:41 PM11/22/11
to blip-...@googlegroups.com
Witam,

przepraszam, miałem błędne informacje. Faktycznie ograniczenie
wielkości (dla zdjęć dołączanych do blipnięć) to ok 2000000 bajtów,

Pozdrawiam

2011/11/22 Koral <karol.w...@droidsonroids.pl>:

ikari

unread,
Nov 23, 2011, 2:38:09 AM11/23/11
to blip-...@googlegroups.com
Przepraszam, że zabiorę głos jedynie w kwestiach niby merytorycznych, ale jednak nie bezpośrednio na temat: 


On Tuesday, November 22, 2011 6:27:50 PM UTC+1, Koral wrote:

Metodą prób i błędów ustaliłem, że jest to ok. 2MiB nie MB! (czyli ok.
2 000 000 B). 


Autor ma świadomość równoległego istnienia jednostek SI oraz informatycznych oraz ich przedrostków, ale… chyba je myli. 
Megabajt, oznaczany MB to… 2000000 bajtów, tak naprawdę. To dlatego, że "mega" to przedrostek układu SI mówiący "miliony". Ponieważ w informatyce to nie do końca tak, stworzono "jednostki binarne", tu - mebibajty, MiB, dla określenia wielokrotności/potęg liczby 1024, a nie 1000. Osoba świadoma istnienia MiB może oznaczać "MiB" wtedy, gdy ma na myśli 1024*1024 bajtów, a "MB", gdy 1000*1000 — pozwala to uniknąć gwałtu na standardowym układzie jednostek.
W praktyce w Windowsie kilobajt ma 1024 bajty, podczas gdy programiści piszący pod linuksa zdają się wiedzieć o istnieniu KiB i MiB, zauważyliście? ;)

Sorry za offtop. #NMSP. Chciałbym, by wszyscy wiedzieli o istnieniu KiB, MiB, etc. :)

Piotr Wasiak

unread,
Nov 23, 2011, 4:55:31 AM11/23/11
to blip-...@googlegroups.com
A jakie to ma znaczenie? Co idąc po kilogram cukru spodziewacie się, że będzie w nim 1024 gramy? :)


Wiadomość napisana przez ikari w dniu 23 lis 2011, o godz. 08:38:

--
Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ subskrybujesz grupę dyskusyjną Google o nazwie „blip-devel”.
Aby wyświetlić tę dyskusję w internecie, odwiedź stronę https://groups.google.com/d/msg/blip-devel/-/5C8j5zDC8JMJ.

Koral

unread,
Nov 23, 2011, 8:48:12 AM11/23/11
to blip-devel
On 23 Lis, 08:38, ikari <ikar...@gmail.com> wrote:
> Autor ma świadomość równoległego istnienia jednostek SI oraz
> informatycznych oraz ich przedrostków, ale... chyba je myli.
Rzeczywiście pomieszałem jednostki...
Powinno być tak jak napisał ikari
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages