bazel-discuss

Liên hệ với chủ sở hữu và người quản lý
1–30/4263
Mailing list for BazelThis is a public list for Bazel user discussions.
Prefer posting questions to StackOverflow using the 'bazel' tag.
See bazel-dev for questions and discussion on developing Bazel itself. 
Ảnh tiểu sử của John Field
chưa đọc,
9 thg 5