Aswamedhaparvamu - 14_2_211 - 14_2_228

9 views
Skip to first unread message

Prakash Swaminathan

unread,
Aug 15, 2010, 12:05:51 AM8/15/10
to Andhramahabharatam
14_2_211 సీ.
కర్మముల్ మే లండ్రుకర్మతత్పరులు బుద్ధాత్ములు విద్య వర్యత నుతింతు
రవిషోడశవికార యగుమూర్తిఁ గల్పించునది నిత్యుఁడగ్రాహ్యుఁడన వెలుంగు
పురుషునిఁ దోఁపించు నరయంగఁ గర్మమయత్వంబు లేమి విద్యామయత్వ
మతనికి నైజమై యతిశయిల్లుట శ్రుతి సాటు నిత్తెఱఁగుసుజ్ఞాన మేమ

తే.
హాత్మునకుఁ గల్గి యుండు నయ్యార్యవర్యుఁ
డఖిలసంకల్పములఁ బాచి యాత్మ నాత్మ
యంద కాంచి యనామయ మజర మమృత
మనుపదమ్ముఁ బ్రాపించుఁ గృతాత్ములార.

14_2_212 వ.
అని యిట్లు కమలగర్భుండు.

14_2_213 క.
జ్ఞానపరినిష్ఠితాత్మకు,లైనవిముక్తిపదనిర్ణయజ్ఞులచేస
మ్మానిత యగుగతి యది క,ర్మాను గతివిరక్తజనసమంచిత సుండీ.

14_2_214 వ.
అని నిర్దేశించి వెండియు.

14_2_215 క.
కోరికలకుఁ జొరక యసం,గారూఢత గలిగి యెల్ల యందును సమతం
గూరినచిత్తంబులు గల,సారాత్మకు లీపథమునఁ జనుటకు శక్తుల్.

14_2_216 క.
చెప్పితి సర్వంబును నీ,చొప్పున నడవుఁ డెడనొండు సొర నీకుఁడు మీ
రొప్పెడు తెరు విది దీనం,దప్పదు పరమపదసిద్ధి ధార్మికులారా.

14_2_217 క.
అని యిట్లు కమలగర్భుఁడు,మునులకుఁ దత్త్వోపదేశమును జేసిన వా
రనవద్యసమాధికులై,యనితరసులభ మగుసౌఖ్య మందిరి వత్సా.

14_2_218 వ.
అని పలికి గురుం డాశిష్యునితోడ.

14_2_219 క.
నీవును నివ్వాక్యంబులు,భావంబున నెలవుకొలిపి పరమసమాధి
శ్రీ వాటింపుము నిత్యప,దావాప్తి ఫలించు నీ కనాయాసమునన్.

14_2_220 క.
అని గురుఁడు ప్రబోధించిన,మనమునఁ దెలి వొంది తత్సమంచితమార్గం
బున నడచి పొందె శిష్యుం,డనామయం బజర మమృత మనియెడిపదమున్.

14_2_221 చ.
అని వసుదేవసూనుఁడు సమాదరమేదురచిత్తవృత్తిఁ జె
ప్పిన విని వారయుల్లముల పెం పిటు లుండునె వార లెవ్వరో
వినుటకు నాదుడెందమున వేడ్క జనించె నెఱుంగఁ జెప్పవే
యనుటయుఁ బార్థుమోముఁ గృప నమ్మహితాత్ముఁడు సూచి నవ్వుచున్.

14_2_222 క.
అనఘ విను మే గురుఁడ నా,మనంబు శిష్యుండు విమలమానసనీపైఁ
బనుపడుప్రీతిం జెప్పితి,ననితరసుభాతిగుహ్య మగునిప్పదమున్.

14_2_223 క.
విమలము నచలము నగుచి,త్తము నాదెస నేకభక్తితత్పరముగఁ జే
యుము నిత్యము నీయధ్యా,త్మము ననుసంధింపు పాసెదవు దురితములన్.

14_2_224 క.
సమరమునప్పుడు నీ కీ,యమృతపద ప్రాప్తిహేతు వగుసమ్యగ్బో
ధము వివరించితి నచలత,రమింపు మిం దెపుడు శమధురాధుర్యుఁడవై.

14_2_225 వ.
అని యిట్లు కృష్ణుండు జిష్ణున కధ్యాత్మవిద్య వివరించె ననిచెప్పినఁబరమగురుం
డును విశిష్టశిష్యుండును నగునప్పురుషవరులుమఱియు నెవ్విధంబునంబ్రవర్తిం
జి రాకర్ణించుకౌతుకంబు నామంబున నెసకం బెసఁగెడు మునీంద్రా యెఱిం
గింపవే యని యడుగుటయు.

14_2_226 చ.
పరమదయావిధేయ పరిపాలిత వేదకలాప పక్వని
ర్భరశమసూక్ష్మతాతనువిభాసిత పన్నగతల్పభూషణా
దరభరితా పవిత్రపదతామరసస్మరణా పరావర
త్వరహిత పద్మజాదిసురవందిత పశ్చిమనాళనందితా.

14_2_227 క.
వినుత చతుర్వర్ణకసం,జనకముఖభుజోరుపాద సంవిదభేదా
మునిహృత్కమలమరాళా,జననమరణహరణచరణసరసిజలీలా.

14_2_228 మాలిని.
పదనమదమరాలీ భక్తసంపోషశాలీ
విదళితసురవైరీ విశ్వలోకైకధారీ
మదరహితహితైషీ మాన్యయోగప్రతోషీ
సదవనపరచిత్తా సర్వనిర్మాణవేత్తా.

గద్యము. ఇది శ్రీమదుభయకవిమిత్త్ర కొమ్మనామాత్యపుత్త్ర బుధారాధనవిరాజి
తిక్కనసోమయాజిప్రణీతం బైన శ్రీమహాభారతంబున యశ్వమేధపర్వంబు
నందు ద్వితీయాశ్వాసము.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages