Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Warszawa => Java Developer <=

4 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 12, 2024, 10:45:04 AMFeb 12
to
For our Financial Services Client we are looking for a Java Developer
to join the Credit Risk Decision Team.

The Client's system is based on a monolithic Java application and many
microservices that cooperate with the monolith. They also have
several external decision engines that are used when making
decisions.

The Client works according to the Agile ideology to plan, track and
implement our tasks. At the moment the team consists of 5
programmers and 2 testers, as well as a business analyst, Scrum
master and Product Owner.

*****
***** Java Developer
********** Tasks:

* Maintenance of current application
* Development of new functionalities both within the monolith and in
microservices
* Updating decision algorithms in cooperation with analysts


***** Job requirements:

* Minimum 2 years of experience
* Knowledge of Java 8/11
* Experience with Spring + Hibernate + Maven applications
* Knowledge of SQL databases
* Experience in GIT, Maven environment
* Proactive attitude with a willingness to learn new things
* Experience or good knowledge of queueing systems (preferred: Apache
Kafka)


***** Nice to have:

* ElasticSearch
* Docker
* Kubernetes
* AWS


***** Benefits offered:

* Long-term contract
* Good atmosphere in the team
* Very interesting project
* Paid days off for B2B and UZ
* Possibility of medical care package (Medicover)
* Multisport card
* Support of a consultant in tax optimization processes (B2B)


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/83800-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=475144e45b70fef5ed5785a3c1c63b4b

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 21, 2024, 3:45:04 AMFeb 21
to
Dla naszego Klienta z branży finansowej poszukujemy Java Developera
do Zespołu Decyzyjnego ds. Ryzyka Kredytowego.

Podstawą systemu Klienta jest monolityczna aplikacja Java oraz wiele
aplikacji mikroserwisowych współpracujących z monolitem.
Dysponują również kilkoma zewnętrznymi silnikami decyzyjnymi,
które są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji.

Klient pracuje zgodnie z ideologią Agile, aby planować, śledzić i
realizować nasze zadania. W tej chwili zespół składa się z 5
programistów i 2 testerów, a także analityka biznesowego, Scrum
mastera i Product Ownera.

*****
***** Java Developer
********** Opis stanowiska:

* utrzymanie bieżącej aplikacji
* rozwój nowych funkcjonalności zarówno w obrębie monolitu, jak i
w mikroserwisach
* aktualizacja algorytmów decyzyjnych we współpracy z analitykami


***** Oczekiwania:

* Min. 2 lata doświadczenia
* Znajomość Java 8/11
* Doświadczenie z aplikacjami Spring + Hibernate + Maven
* Znajomość baz danych SQL
* Doświadczenie w środowisku GIT, Maven
* Proaktywna postawa z chęcią uczenia się nowych rzeczy
* Doświadczenie lub dobra znajomość systemów kolejkowych
(preferowany: Apache Kafka)


***** Dodatkowe atuty:

* ElasticSearch
* Docker
* Kubernetes
* AWS


***** Proponujemy:

* Kontrakt długoterminowy
* Dobrą atmosferę w zespole
* Bardzo ciekawy projekt
* Płatne dni wolne od pracy na B2B i UZ
* Możliwość pakietu opieki medycznej (Medicover)
* Karta multisport
* Wsparcie konsultanta w procesach optymalizacji podatkowej (B2B)


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/83780-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
ID=7e9a3924e2d2b4b74ec65b888f16b19d

0 new messages