Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Warszawa => Node Developer <=

5 views
Skip to first unread message

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 7, 2024, 3:00:05 AMFeb 7
to
Dla naszego klienta, nowoczesnej firmy IT, która jest częścią
holdingu grupy kapitałowej poszukujemy osób na stanowisko Node
Developer.

Firma ta specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych systemów IT,
rozwiązań webowych oraz aplikacji mobilnych. Posiada bogate
doświadczenie w tworzeniu rozwiązań dla sektora mediów, prawa
i administracji. Zespół firmy składa się z najlepszych, wysoko
wykwalifikowanych programistów, inżynierów, projektantów i
menedżerów, którzy mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w
branży IT.

Jeżeli szukasz firmy, która łączy innowacyjność, jakość i
nowoczesne technologie, ta firma jest dla Ciebie.

*****
***** Node Developer
********** Opis stanowiska:

* Tworzenie i rozwój produktów elektronicznych oraz serwisów
internetowych, z których regularnie korzysta 12 milionów osób
* Wdrożenie standardów tworzenia aplikacji opartych o mikrousługi
* Dbanie o przepływ wiedzy w zespole
* Zapewnienie wysokiej jakości kodu
* Pisanie testów jednostkowych oraz integracyjnych
* Aktywny udział w code review
* Rozwój dokumentacji technicznej
* Współpraca z zespołem frontendowym
* Aktywny udział w dbaniu o architekturę rozwiązań
* Analiza wydajnościowa implementowanych rozwiązań


***** Od Kandydata oczekujemy:

* Bardzo dobra znajomość NodeJS
* Bardzo dobra znajomość JavaScript / TypeScript
* Praktyczna znajomość frameworków HapiJS oraz ExpressJS
* Znajomość Npm/Yarn, Docker, Docker-Compose
* Praktyczna znajomość RabbitMQ oraz Redis/Memcache, Jest
* Znajomość bazy Postgres
* Umiejętność projektowania aplikacji klient-serwer opartych na
http, Web Services, REST, JSON
* Znajomość środowiska Linux i operacji konsolowych (bash)
* Praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT
* Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie
dokumentacji
* Umiejętność pracy w zespole
* Min. 4-5 lat doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu aplikacji


***** Dodatkowe atuty:

* Znajomość ElasticSearch, XML będzie dodatkowym atutem
* Doświadczenie z Azure lub/i AWS


***** Proponujemy:

* Duży poziom samodzielności i możliwość realizowania własnych
rozwiązań,
* Dni urlopowe
* Prywatna opieka medyczna
* Wydarzenia branżowe, szkolenia.


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/85460-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
=> => =>W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
osobowych potencjalnym pracodawcom.

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
dokumentów i informacji w nich zawartych.
--
Pozostałe oferty:
https://teamquest.pl/praca-w-it/


ID=63d5e3e4cf9ec587668a64b4161301bf

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 10, 2024, 6:15:04 AMFeb 10
to
For our client, a modern IT company which is part of a holding group,
we are looking for people for the position of Node Developer.

This company specializes in creating innovative IT systems, web
solutions and mobile applications. It has extensive experience in
creating solutions for the media, law and administration sectors.
The company's team consists of the best highly qualified
programmers, engineers, designers and managers who have many years
of professional experience in the IT industry.

If you are looking for a company that combines innovation, quality and
modern technologies, this company is for you.

*****
***** Node Developer
********** Tasks:

* Creating and developing electronic products and web services, which
are regularly used by 12 million people
* Implementing standards for creating applications based on
microservices
* Taking care of knowledge flow in the team
* Writing unit and integration tests
* Ensuring high code quality
* Active participation in code review
* Development of technical documentation
* Cooperation with the frontend team
* Active participation in taking care of the architecture of solutions
* Performance analysis of implemented solutions


***** Job requirements:

* Very good knowledge of NodeJS
* Very good knowledge of JavaScript / TypeScript
* Practical knowledge of HapiJS and ExpressJS frameworks
* Knowledge of Npm/Yarn, Docker, Docker-Compose
* Practical knowledge of RabbitMQ and Redis/Memcache, Jest
* Knowledge of Postgres database
* Ability to design client-server applications based on http, Web
Services, REST, JSON
* Knowledge of Linux environment and console operations (bash)
* Practical knowledge of GIT version control system
* Knowledge of English language enabling reading of documentation
* Ability to work in a team
* Min. 4-5 years of experience in designing and producing applications


***** Nice to have:

* Knowledge of ElasticSearch, XML will be an additional asset
* Experience with Azure or/and AWS


***** Benefits offered:

* High level of autonomy and possibility to implement own solutions,
* Vacation days
* Private medical care
* Industry events, trainings.


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/85480-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
ID=7a8e882c3caa74437612385efb853b93

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 16, 2024, 12:45:04 PMFeb 16
to
Dla naszego klienta, nowoczesnej firmy IT, która jest częścią
holdingu grupy kapitałowej poszukujemy osób na stanowisko Node
Developer.

Firma ta specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych systemów IT,
rozwiązań webowych oraz aplikacji mobilnych. Posiada bogate
doświadczenie w tworzeniu rozwiązań dla sektora mediów, prawa
i administracji. Zespół firmy składa się z najlepszych, wysoko
wykwalifikowanych programistów, inżynierów, projektantów i
menedżerów, którzy mają wieloletnie doświadczenie zawodowe w
branży IT.

Jeżeli szukasz firmy, która łączy innowacyjność, jakość i
nowoczesne technologie, ta firma jest dla Ciebie.

*****
***** Node Developer
********** Opis stanowiska:

* Tworzenie i rozwój produktów elektronicznych oraz serwisów
internetowych, z których regularnie korzysta 12 milionów osób
* Wdrożenie standardów tworzenia aplikacji opartych o mikrousługi
* Dbanie o przepływ wiedzy w zespole
* Zapewnienie wysokiej jakości kodu
* Pisanie testów jednostkowych oraz integracyjnych
* Aktywny udział w code review
* Rozwój dokumentacji technicznej
* Współpraca z zespołem frontendowym
* Aktywny udział w dbaniu o architekturę rozwiązań
* Analiza wydajnościowa implementowanych rozwiązań


***** Oczekiwania:

* Bardzo dobra znajomość NodeJS
* Bardzo dobra znajomość JavaScript / TypeScript
* Praktyczna znajomość frameworków HapiJS oraz ExpressJS
* Znajomość Npm/Yarn, Docker, Docker-Compose
* Praktyczna znajomość RabbitMQ oraz Redis/Memcache, Jest
* Znajomość bazy Postgres
* Umiejętność projektowania aplikacji klient-serwer opartych na
http, Web Services, REST, JSON
* Znajomość środowiska Linux i operacji konsolowych (bash)
* Praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT
* Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie
dokumentacji
* Umiejętność pracy w zespole
* Min. 4-5 lat doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu aplikacji


***** Dodatkowe atuty:

* Znajomość ElasticSearch, XML będzie dodatkowym atutem
* Doświadczenie z Azure lub/i AWS


***** Proponujemy:

* Duży poziom samodzielności i możliwość realizowania własnych
rozwiązań,
* Dni urlopowe
* Prywatna opieka medyczna
* Wydarzenia branżowe, szkolenia.


Aplikuj tu / Send your CV:
=> => =>
http://TeamQuest.pl/n/85460-n?utm_source=nntp&utm_medium=cron&utm_campaign=2402
ID=ac6d8fd3a94bc6ada0d41c001ec4c7ba

TeamQuest Sp. z o.o.

unread,
Feb 21, 2024, 8:30:05 AMFeb 21
to
***** Od Kandydata oczekujemy:
ID=a0632c5de62d2fd47139a30123025dd3

0 new messages