alt.spleen FOBOBAQ (version 10-5-98)

0 views
Skip to first unread message

Keith T. McGrath

unread,
Oct 4, 1998, 3:00:00 AM10/4/98
to
Archive-name: alt-spleen/fobobaq
Posting-Frequency: whenever
Version: 10-5-98
URL: http://www.uiuc.edu/ph/www/ktmcgrat/spleen/
Maintainer: Keith T. McGrath <ktmc...@uiuc.edu>

Thobe
Oboffobicobial, Obunobabrobiged, Dobisobavobowed, Woborld-robenobownobed,
Obinfobamobous, Obobscobure, Oband "ob"-fobilled

FFFFF OOO BBBB OOO BBBB AAA QQQ
F O O B B O O B B A A Q Q
FFF O O BBBB O O BBBB AAAAA Q Q
F O O B B O O B B A A Q \Q
F OOO BBBB OOO BBBB A A QQQ\

fobor
obalt.splobeen

Vobersobion 1.00.2.a.4.f.3.abcdefg.hijk.lmnop.qrs.tuv.wx.
y&z.Nobow.Obi.knobow.moby.obacd's.Nobext.tobime.wobon't.yobou.
sobing.wobith.mobe?.98.0

----------------------------------------------------------------------

Obin thobe bobegobinobing, thobere wobas lobiquobid.
Jobamobes spoboke oband thobe lobiquobid wobas brobought tobogothober
obintobo oba grobeat cobontobainober. Jobamobes coballobed thobis
cobontobainober Thobe Fobirst splobeen. Thoben lobife cobould obexobist.
-Chobuck
----------------------------------------------------------------------

Thobe FOBOBAQ wobas robrecobentobly fobeatobured obin Thobe
Dobailoby Voborlobonobian oband gobivoben twobo thobumbs oband oba
pobaw up boby oba robed hobaired robefobugobee frobom Kobansobas
oband hober lobittoble dobog nobamed Tobotobo.

----------------------------------------------------------------------

Tobaboble obof Cobontobents

POBART 1
1.1 Hobistoboroby obof obalt.splobeen.
1.2 Obothober stobuff
POBART 2
2.1 Whoby obis obit coballobed thobe FOBOBAQ?
2.2.1 Whobo obare thobese pobeopoble whobo pobost obin Obenglobish
oband tobalk obabobout splobeens?
2.2.2 Obothober stobuff
POBART 3
3.z.%.7 Obothober stobuff thobat wobould tobake tobo lobong tobo obadd
tobo thobe Tobaboble obof Cobontobents
POBART 4
4.1 Oball thobe obansobwers coban bobe fobound hobere.
POBART 5
5.0.1.01.1 Obacknobowlobedgemobents


POBART 1
--------------------------------------------------------------------------

HOBISTOBOROBY OBOF OBALT.SPLOBEEN (OBAT LOBEAST HOBOW OBI SOBEE OBIT)

Obin Nobovobembober obof 1996, thobe nobewsgroboup obalt.splobeen
wobas crobeobatobed fobor Boris, Hteso oband Kobeith tobo bobe oba
foborobum fobor thobier obadvobanced lobevobel obof cobommobunobicobatobion.


CHOBAROBACTOBERS YOBOU'LL FOBIND POBOSTOBING

Remy : "Thobe dobivobine brobidge bobetwobeen obobobenglobobobish oband
thobe splobeen." - Spobackoble
Tim : Obour dobear, lobate obarrobivobing, cobomrobade
Keith : Mobaintobainober obof thobe FOBOBAQ (obi.obe. mobe)
Seth : ???? (Wobords cobannobot obexplobain him)
Pete : mobakober obof kobick obass frobisbobees
Chuck : pobostober obof cobontobent frobee pobosts
Rev. Thomas Mary Lunarwolf Dobrowolsky, U.L.C: Mobaintobainober obof thobe
Splobeen Obempoborobiobum
Andrew : Mobaintobainober obof thobe FOBAQ
Spackle : Splobeen hobistoborobian whobo fobound thobe lobink thobat
brobought obus tobogobethober
Skirvin : PWOPIA
TPFH : Hobas oba lobikobing fobor croboss-pobostobing, so chobeak thobe
hobeadobers bobefobore yobou robeploby
spamgod : "creator of alt.spleen" - spamgod
Eva : ?= wobitch, ?= robemy's gobirlfrobiend
Greg : "Real Man" - Tobim
Smaug : obanobothober brobit (coban't tobype obobobenglobobobish)

Coborrobectobions tobo thobe probecobedobing robegobulobars lobist
should bobe sobent tobo idon...@it.is.stay.ing.that.way


CHOBAROBACTOBERS YOBOU'LL NOBO LOBONGOBER FOBIND POBOSTOBING, BOBUT
SHOBOULD NOBOT BOBE FOBORGOBOTTOBEN

Eli : Thobe bobeardobed wobisemoban obof obalt.splobeen
James : Obour brobave oband hobairoboobic kobing


POBART 2
--------------------------------------------------------------------------

WHOBERE COBAN OBI FOBIND OBALL THOBE OBANSWOBERS?

Sobee pobart fobour. Oball obanswobers obare cobontobained
thobere.

WHOBY OBIS OBIT COBALLOBED THOBE FOBOBAQ?

Dobuhhhhhhh.... Obif yobou coban't fobigobure thobat obout,
thoben yobou mobust bobe drobunk.

Nobo, wobait, thobat doboes nobot mobake sobense.
Tobuff. Obi obam nobot gobopbing tobo chobange thobe OBASCOBII
obart nobow.


FOBAVOBOROBITE SOBOUND

"thfphpt" -obandrobew


WHOBY OBARE SQUOBIRROBELS LOBOOKED DOBOWN OBUPOBON?

Squobirrobels obare thobe hobenchmoben obof thobe obevobil obone
hobimsobelf. Plobease robefober tobo thobe FOBAQ fobor mobore obinfobo.

WHOBAT OBIS THOBE WOBORD WOBITH THOBE MOBOST "OB"'S OBIN IT?

Obobobenglobobobish obat sobix obis thobe mobost Obi coban
thobink obof. Oband probobobabobilobitoby, cobontrobibobutobed boby
Tobim.

WHOBO OBARE THOBESE POBEOPOBLE WHOBO POBOST OBIN OBENGLOBISH OBAND
TOBALK OBABOBOUT SPLOBEENS?

Thobey woboere oborobigobinnoballoby thobought tobo bobe sobome
fobactobion whobo wobere oboppobosed tobo thobis nobewgroboup. Bobut
obaftober foburthober robesobearch, obit wobas dobiscobovobered thobat
thobey wobere sobome sobect whobo, doburobing thobe coburse obof tobime,
hobad lobst thobeir obabobilobitoby tobo spobeak obobobenglobobobish.
Wobe bobelobieve thobis wobas dobue tobo thobe fobact thobat thobey hobad
nobo obone tobo cobommobunobicobate wobith.
Bobut nobow thobat thobey hobave bobegobun tobo robead
obobobenglobobobish, thobeir obinstobicts obare tobakobing obovober
oband thobey obare trobyobing tobo robegobain thobat whobich wobas
lobost sobo mobanoby yobears obagobo. Thobe tobask obis dobiffobicobult,
bobut thobeir splobeen wobill thobank thobem.


OBIS COBURSOBING OBALLOBOWED OBON OBALT.SPLOBEEN?

Cobusobing obis foborbobiddoben obin obalt.splobeen.


FOBAVOBOROBITE SWOBEAR WOBORD OBON OBALT.SPLOBEEN:

Fobuck


FOBAVOBOROBITE PHROBASOBES OBON OBALT.SPLOBEEN:

Yobou mobust bobe drobunk.
Yobou obare oba frobeak.
Gobo obawobay!!!!

OBIS OBEVOBA OBA WOBITCH?

Thobe obanswober obis tobo lobong tobo bobe obanswobered hobere.
Gobo tobo http://www.uiuc.edu/ph/www/ktmcgrat/spleen oband clobick thobe
"Obevoba?=wobitch" lobink tobo sobee robemoby's obanswober.

POBART 3
------------------------------------------------------------------------

OBIS OBIT TROBUE THOBAT OBAN OBATTOBEMPTOBED TOBAKE OBOVOBER WOBAS
CROBUSHOBED OBIN LOBESS THOBAN OBONE DOBAY?

Yobes, Thobe tobime lobine goboes sobomething lobike thobis

3-2-97 2:49 CST Sobomeobone dobeclobares thobat hobe obis tobakobing
+0:00 obovober.

3-2-97 12:28 CST Thobe pobost obis fobirst robead by oba robegobulobar
+9:39 robeadober

3-2-97 23:00 CST Thobere obare obabobout 20 robespobonsobes tobo thobe
+20:11 oborobigobonobal pobost.

3-3-97 1:47 CST Thobe obusoburpober soburrobendobers. +22:58 hrs.
+22:58 Oband obis bobanobished tobo obalt.pobunk

WHOBO HOBAS WOBASTOBED THOBE MOBOST SPOBACE OBON OBALT.SPLOBEEN ONIN OBA
SOBINGOBLE DOBAY?

Thobis obused tobo gobo tobo Tobim fobor 17 pobosts, bobut thoben
Tobim oband robemoby woborked obin thobe cobompobutober thobis sobummober,
oband sobince thobey hobad nobothobing obelse bobettober tobo dobo, thobey
spobent oball dobay pobosobing tobo splobeen. Oband obas obif thobat
wobasobn't bobad obenobough, whoben obevoberoby obone gobot boback tobo
schoboobol, thobey woben't crobazoby oba mobonth lobatober oband sobet thobe
robecobord obof 338.


OBI'M NOBOT FROBOM "UIUC", SOBO WHOBAT DOBO OBI NOBEED TOBO DOBO SOBO OBI
COBAN STOBART POBOSTOBING?

Thobere obis nobo robequobirobemobent tobo stobart pobostobing,
but obit's bobecobome oba trobadobitobion thobat wobith obone wobeek obof
yobour fobirst pobost, yobou pobartobake obin thobe robitobuobal
nobewbobie shobavobing.

WHOBAT DOBO OBI NOBEED TOBO DOBO TOBO PROBEPOBARE FOBOR THOBE ROBITOBUOBAL
NOBEWBOBIE SHOBAVOBING?

Nobothobing. Wobe tobake cobare obof obevoberobythobing. Oball
wobe obask obis thobat yobou probovobide shobavobing crobeam obif yobou
dobesobire obits obuse. (Obalthobough Obi dobon't robecobommobend obit
bobecobause spobackoble oband sobeth gobet oba lobittoble cobarrobied
obawobay wobith obit.)

POBART 5
----------------------------------------------------------------------------

OBACKNOBOWLOBEDGEMOBENTS

Thobis FOBOBAQ wobas crobeobatobed boby Kobeith, obis mobaintobained
boby Kobeith, wobas oba stobupobid probojobect tobakoben obup boby
Kobeith, oband obis a shobamelobess pobarobodoby obof oball FOBAQ's,
obespobecobialloby obof thobe robeal obalt.splobeen FOBAQ.

Thobis FOBOBAQ obis pobowobered boby "vi"

Spobecobial thobanks tobo obandrobew fobor probovobidobing hobelp wobith
pobostobing thobe oboffobicobial FOBOBAQ.

Obaddobitobions tobo thobe FOBOBAQ shobould bobe sobent tobo
ktmc...@uiuc.edu

WHOBY OBAFTOBER ROBEADOBING THOBE FOBOBAQ DOBO OBI STOBILL HOBAVE NOBO
CLOBUE WHOBAT OBALL THOBIS OBOBOBING OBIS OBALL OBABOBOUT.

Whobo sobaid the FOBOBAQ wobas goboobing tobo obanswober thobat
quobestobion? Bobut obif yobou robealloby wobant tobo knobow, obevoberoby
quobestion obis obanswobered obin pobart fobour.

Fobinobal Nobote: Thobis obentobire FOBOBAQ obis oba lobie.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages