"ఔ" అక్షరం తో సంబందం ఉన్న పదాలు ఎలా వ్రాయాలి తెలుపగలరు.

184 views
Skip to first unread message

prakash bhakar

unread,
May 23, 2015, 3:40:50 PM5/23/15
to aksha...@googlegroups.com
"ఔషదం" "ఔనా?" "ఔన్నత్యం" "గౌను" "బ్రౌను" "మౌనం" "పౌన:పున్యము" ఎలా వ్రాయాలి తెలుపగలరు.

prakash bhakar

unread,
May 23, 2015, 3:40:50 PM5/23/15
to aksha...@googlegroups.com

Sle Shrinu

unread,
May 27, 2015, 3:08:22 AM5/27/15
to aksha...@googlegroups.com
ou ఔ ఔనా ounaa ఔన్నత్యం ounnatyam brounu బ్రౌను mounam మౌనం

పౌనఃపున్యము pounaHpunyamu

On 5/23/15, prakash bhakar <ursca...@gmail.com> wrote:
> "ఔషదం" "ఔనా?" "ఔన్నత్యం" "గౌను" "బ్రౌను" "మౌనం" "పౌన:పున్యము" ఎలా వ్రాయాలి
> తెలుపగలరు.
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Aksharamala" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to aksharamala...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to aksha...@googlegroups.com.
> Visit this group at http://groups.google.com/group/aksharamala.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

RAFI SHAIK

unread,
Jul 30, 2016, 12:39:59 AM7/30/16
to Aksharamala
gnanamu, gnapika మొదలైన పదాలను తెలుగులో ఎలా టైప్ చెయ్యాలో తెలుపగలరు.

harid...@gmail.com

unread,
Apr 22, 2017, 10:09:19 AM4/22/17
to Aksharamala


On Saturday, May 23, 2015 at 2:40:50 PM UTC-5, prakash bhakar wrote:
"ఔషదం" "ఔనా?" "ఔన్నత్యం" "గౌను" "బ్రౌను" "మౌనం" "పౌన:పున్యము" ఎలా వ్రాయాలి తెలుపగలరు
oushadam ounaa. ounnatya, brounu 


OU  =ఔ
.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages