నేను download చేసిన అక్షరమాల చాలా బాగుంది

431 views
Skip to first unread message

karthik

unread,
Mar 19, 2010, 1:00:02 PM3/19/10
to Aksharamala
నేను ఇంతకు ముందు google input method వాడాను కానీ మీది standard అని
ఇప్పుడే వాడిన విదానాన్ని బట్టి తెలిసింది
Message has been deleted

adi narayana janaswamy

unread,
Nov 3, 2012, 2:10:29 AM11/3/12
to aksha...@googlegroups.com
మీ యొ క్క  లే ఖ  చూ చి నత ర్వా త  నా కు కూ డా  తె  లుగు  సు లభముగా వ్రాయ వ చ్చు  అ నీ  అ ర్ద మ ఈ న డి 

On Thu, Nov 1, 2012 at 11:47 PM, Uday Putta <crazyu...@gmail.com> wrote:
hii nenu kuda download chesanu recent ga kani dantloni hachullu,hallulu,dergarlu ella vadalo artham kavatledu can any help me.....On Friday, 19 March 2010 22:30:02 UTC+5:30, karthik wrote:
నేను ఇంతకు ముందు google input method వాడాను కానీ మీది standard అని
ఇప్పుడే వాడిన విదానాన్ని బట్టి తెలిసింది

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Aksharamala" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/aksharamala/-/H_Y3wZeLeMkJ.

To post to this group, send email to aksha...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to aksharamala...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/aksharamala?hl=en.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages