زمانێ كوڕدی-Zimanê Kurdî

akademiyakurdi@googlegroups.com

Description

در گروه "زبان کوردی" تلاش داریم آموخته های خود را با هم تسهیم کنیم و حساب شده تر برای رشد زبان مادری مان گام برداریم

Language

English (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post and will be held for moderation
Anyone on the web
can join group