తెలుగు సేవ

Teluguseva@googlegroups.com

Description

తెలుగు భాషాభివృద్దికి క్రుషి చేయటము. తెలుగు కవుల రచనలను ఫ్రఫంచవ్యాప్తపాఠకులకు అందించటము మరియు వారి భావనలను కవులకు తెలియచేయటము.
To strive for Telugu language development, encourage all forms of Telugu literature and create a communication link between Telugu poets and worldwide Telugu readers.

Language

Telugu (India)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Anyone on the web
can post
Anyone on the web
can join group