අන්තර්ජාල නිදහස අවශ්‍යද?

5 views
Skip to first unread message

Niranjan Meegammana

unread,
Jun 12, 2019, 8:45:28 PM6/12/19
to සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group
අන්තර්ජාල නිදහස අවශ්‍යද?
සයිබර් පණත රටට අහිතකරද ?
සහභාගිවන්න LIVE on fb ...

Join internet society Sri Lanka
to discuss cyber security act and internet freedom on 18th.

https://m.facebook.com/events/439673553492817/
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages