දරුවන් සදහා නොමිල් Scratch Programming online පාඨමාලාව.

21 views
Skip to first unread message

Shilpa Sayura

unread,
Apr 21, 2020, 6:01:18 PM4/21/20
to සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group
දරුවන් සදහා නොමිල් Scratch Programming online පාඨමාලාව.

පාසල් විෂය නිර්දේශයට අනුව Scratch Programming සති 4 කින්.වයස අවුරුදු 12-15 අතර දරුවන්ට නොමිල් online පාඨමාලාව.

අදම ලියාපදිංචි වන්න: https://tinyurl.com/ybjrdp3r

සති 4ක පාඨමාලාව අවසානයේ තරගයක් පැවැත් වේ.

Free online Scratch programming Training according to the school curriculum for school children between 12-15 years of age.

Register now: https://tinyurl.com/ybjrdp3r

Please tell school students to join. A competition will be held after the course.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages