සින්හල යතුරුලියනයේදී පැමිණෙන Finalize the string බො‍ක්ස් එක ඉවත්කර ගැනීම

60 views
Skip to first unread message

sanjeew kumar

unread,
Nov 11, 2020, 11:21:49 PM11/11/20
to Sinhala...@googlegroups.com
හිතවතුනි

windows 10 භාවිතා කර යතුරුලියනයේදී පැමිණෙන Finalize the string බො‍ක්ස් එක ඉවත්කර ගැනීම සදහා ගතයුතු ක්‍රියාමර්ග කවරේද?
Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary
finalize the string.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages