සින්හල යතුරුලියනයේදී පැමිණෙන Finalize the string බො‍ක්ස් එක ඉවත්කර ගැනීම

249 views
Skip to first unread message

sanjeew kumar

unread,
Nov 11, 2020, 11:21:49 PM11/11/20
to Sinhala...@googlegroups.com
හිතවතුනි

windows 10 භාවිතා කර යතුරුලියනයේදී පැමිණෙන Finalize the string බො‍ක්ස් එක ඉවත්කර ගැනීම සදහා ගතයුතු ක්‍රියාමර්ග කවරේද?
Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary
finalize the string.png
Message has been deleted

duminda

unread,
Jan 28, 2023, 5:11:40 AM1/28/23
to සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group
This is an old solution .


 unicode_.png

I have removed the original links because google shows that ".exe" files in the zip files as vulnerable !!! .

sanjeew kumar

unread,
Jan 29, 2023, 11:39:59 PM1/29/23
to sinhala...@googlegroups.com
බොහොම ස්තුතියි

Save a tree. Don't print this e-mail unless it's really necessary

--
සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group.
මෙම සමූහයට විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් එවීමට: Sinhala...@googlegroups.com
දායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට මෙම ලිපිනයට ලියන්න: Sinhala-Unico...@googlegroups.com
වෙනත් විකල්ප සඳහා සමූහය වෙත එන්න: http://groups.google.com/group/Sinhala-Unicode?hl=si
If you have trouble reading Sinhala Fonts, please visit http://si.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sinhala_font for instructions.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sinhala-unico...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/sinhala-unicode/c8513b9b-0514-4989-85ca-56dad0fd23ecn%40googlegroups.com.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages