සයිබර් ආරක්‍ෂණ පණත සංවාදය අද හවස 5.30 සිට

9 views
Skip to first unread message

Niranjan Meegammana

unread,
Jun 17, 2019, 8:29:05 PM6/17/19
to සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group
සයිබර් ආරක්‍ෂණ පණත සංවාදය
අද හවස 5.30 සිට LIVE on fb !
අනිවාර්යෙන් එන්න.

Cyber Security Bill Forum
Live on Facebook from 5.30 PM today.

https://m.facebook.com/events/439673553492817
and on
https://m.facebook.com/joininternetfreedom/

#cyberBull #srilanka

නිෂාන් සුගතදාස

unread,
Jun 18, 2019, 2:22:08 AM6/18/19
to sinhala...@googlegroups.com
හිතවත් නිරන්ජන්.

පනතෙ සිංහල කෙටුම්පතක් අපට එවන්න.

ස්තුතියි.

නිශාන්.

2019 ජූනි 18, අඟ පෙ.ව. 5.59 දින Niranjan Meegammana <niranjan....@gmail.com> ලිව්වා:
--
සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group.
මෙම සමූහයට විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් එවීමට:  Sinhala...@googlegroups.com
දායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට මෙම ලිපිනයට ලියන්න: Sinhala-Unico...@googlegroups.com
වෙනත් විකල්ප සඳහා සමූහය වෙත එන්න: http://groups.google.com/group/Sinhala-Unicode?hl=si
If you have trouble reading Sinhala Fonts, please visit http://si.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sinhala_font for instructions.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to sinhala-unico...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/sinhala-unicode/2ef5ad32-13d7-4ff7-8bb3-7bf670d74282%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages