සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group

Contact owners and managers
Sinhala-Unicode@googlegroups.com

Description

සිංහල යුනිකෝඩ් යහපත තකා කපුටා ඩොට්‌ කොම් සමූහය 2006 වසරේ ජනවාරි මස පිහිටුවන ලදි.
බොහෝ කල් වැජඹේවා, සෙතක්‌ම වෙත්වා !

Language

Sinhala

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can ask to join group