ශිල්ප සයුර 2012 Expansion

12 views
Skip to first unread message

Shilpa Sayura

unread,
Feb 10, 2012, 3:19:16 PM2/10/12
to ShilpaSayura100, telecente...@googlegroups.com, shilpa...@googlegroups.com
ශිල්ප සයුර 2012 Expansion
ප්‍රාථමික සිට උසස් පෙළ සඳහා පාඩම් සහ විභාග පුහුණුව සහිත ශිල්ප සයුර 2012 ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අය 0718 188096 හෝ in...@shilpasayura.org අමතා විස්තර ලබාගන්න. පාසල්, නැණසළ හා පරිගණක අධ්‍යාපන ආයතන වලට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැක.

නිරන්ජන් මීගම්මන
ශිල්ප සයුර ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්‍ෂක
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages