ශිල්ප සයුර ව්‍යාපෘතියේ මධ්‍යස්ථාන සඳහා තෝරාගැනීම

1 view
Skip to first unread message

නිරංජන් මීගම්මන

unread,
Oct 5, 2006, 5:31:18 PM10/5/06
to ශිල්ප සයුර අධ්‍යාපන තොරතුරු ව්‍යාපෘතිය Shilpa Sayura
හිතවත් නැණසල කළමණාකරුවනි
ශිල්ප සයුර ව්‍යාපෘතියේ
මධ්‍යස්ථාන සඳහා තෝරාගැනීම

ශිල්ප සයුර ව්‍යාපෘතිය
සඳහා මුලින්ම තොරාගැනෙන්නේ
සාර්ථක ලෙස එය ඉදිරියට ගෙන
ගොස් අන් නැණසලටද සේවා
සැපයීමට හැකි නැණසල වලටය. මේ
අනුව දැනට ඉදිරියෙන් සිටින
නැණසල වලට ප්‍රමුඛත්වය
හිමිවේ.

මේ වනවිටත් අප සමඟ
සන්නිවේදනයේ යෙදුනු හා
හමුවුනු නැණසල අතරින්
වඩාත්ම සුදුසු නැණසල හා
පාසල් 20කට ශිල්ප සයුර
ලබාදීමට කටයුතු කෙරේ. ඒ සමඟම
එම නැණසල සවිමත් කිරීමේ වැඩ
පිළිවෙලක්ද සැලසුම් කෙරේ.

මේ අනුව තෝරාගන්නා නැණසල
වලට ශිල්ප සයුර පද්ධතිය හා
පුහුණුව නොමිලේ ලබාදේ.

ශිල්පසයුර ක්‍රියාත්මක වන
නැණසල සංවර්ධන වැඩ සටහන
තුලින් නැණසල ශක්තිමත් කරන
ස්ව ව්‍යාපෘති සඳහා
උපදෙස්ද, පුහුණු හා තාක්‍ෂණ
සේවා ලබාදීමටද අදහස් කෙරේ.

නියාමක නැණසල වලට අමතර
පරිගණක ලබාගැනීමට සහය
සැපයීමටද, පරිඝණක නඩත්තුව
පිළිබඳව පුහුණු කිරීමටද
බලාපොරොත්තු වේ.

ශිල්ප සයුරට ස්වේච්චා සේවය
සපයන උසස් පෙළ සමත් සිසුන්
හා නැණසල සාමාජිකයින් උසස්
අධ්‍යාපනයට යොමුකිරීමටද
අදහස් කෙරේ.

මේ අනුව ශිල්ප සයුර නැණසලක්
ලෙස තෝරාගන්නා නැණසලට මහත්
ප්‍රතිලාභ හිමිවන අතර
ශිල්ප සයුර සාර්ථකත්වයට
දායක වීමේ හැකියාව මත හා
විද්වත් මඬුල්ලක උපදෙස් මත
නැණසල තෝරාගැනීම සිදුවේ.

මේ අනුව ඔබ ශිල්ප සයුර
නැණසලක් ලෙස සංවර්ධනය වීමට
අදහස් කරන්නේ නම්, ඉහත කරුණු
සහතික කරණ තොරතුරු මෙම
සමූහයට දන්වන්න.

නැණසලේ නම :
ලිපිනය :
ස්ථායී දුරකථන අංකය :
ජංගම දුරකථන අංකය :
විද්යුත් ලිපිනය :
ඉගන ගන්නා සිසුන් ගණන :
ඉගන ගන්නා වැඩිහිටියන් ගණන :
සේවක සංඛ්‍යාව :
උසස් පෙළ සමත් සේවක
සංඛ්‍යාව :
වෙනත් විශේෂ සුදුසුකම් හා
සංඛ්‍යාව :
ඔබ නැණසල විසින් සපයන සේවා :
පරිගණක ගණන :
භාවිතා වන xp සර්විස් පැක්
අංකය :
5 GB ඉඩක් ලබාදීමට ඇති හැකියාව
:

1. ඔබ නැණසළ පිළිබඳ කෙටි
විස්තරයක් සපයන්න.

2. ශිල්ප සයුර සාර්ථකත්වයට
ඔබට දායක විය හැක්කේ කෙසේද ?

ශිල්ප සයුර නැණසලක් ලෙස ඔබ
නැණසල දියුණු වීමට සුදුසු
යයි හැඟේනම් පහත සුදුසුකම්
වැඩිම ගණනක් තිබීම ගැන
අවධානයට ලක් කෙරේ. ඒ ගැන
තොරතුරු සපයන්න

1. නැණසල සේවා සැපයීමේ
හැකියාව

2. සංවිධානාත්මක හැකියාව

3. ස්වේච්චා සේවා අත්දැකීම්

4. ස්වේච්චාවෙන් වැඩ කරන
උසස් පෙල සමත් සමූහයක්
පිහිටවීම

5. ප්‍රජා සහයෝගය ලබා ගැනීමට
ඇති හැකියාව

ඉහත තොරතුරු නිවැරදි බව
සහතික කරන අතර ශිල්ප සයුර
ව්‍යාපෘතියේ
මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස
තෝරාගැනීමට කැමැත්ත
ප්‍රකාශ කරමි.


නම
අත්සන
මුද්‍රාව

මෙම දළ ඉල්ලුම් පත නිවැරදිව
සකස්කර 2006 ඔක්තෝබර් මස 21 වැනි
වැනි දිනට ප්‍රථම ලියා
පදිංචි තැපෑලෙන් එවන්න. මේ
වන විටත් ඉල්ලුම් පත්‍ර එවා
මධ්‍යස්ථාන ලෙස තොරාගන ඇති
අය ඉල්ලුම් පත්‍ර එවීමට
අවශ්‍ය නොවේ. එහෙත් අවසාන
තෝරාගැනීම සඳහා අමතරව
වැදගත් වන කරුණු අප වෙත
දන්වන්නේ නම් මැනවි.

එවිය යුතු ලිපිනය
ශිල්ප සයුර ව්‍යාපෘතිය
ඊ ෆියුෂන් පෞද්ගලික සමාගම
57, වනාත පාර
ගංගොඩවිල
නුගේගොඩ

ඔබට මේ පිළිබඳව අමතර
තොරතුරක් අවශ්‍ය නම් 0115 525522
රජින්ද අමතා ලබාගත හැකිය.
නොවැම්බර් මස මුල් සතියේ
සිට නැණසල හා පාසල් 20 ක ශිල්ප
සයුර මූලික ස්ථාපනය ආරම්භ
කෙරේ

නිරංජන් මීගම්මන
ශිල්ප සයුර ව්‍යාපෘති
නියාමක

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages