ශිල්ප සයුර දිනවමු! : Best Global Telecentre Innovation Award

9 views
Skip to first unread message

Shilpa Sayura

unread,
Apr 16, 2013, 12:31:21 AM4/16/13
to al-ict-2013-r...@googlegroups.com, A/L ICT 2012 Revision - Thursday Morning, al-ic...@googlegroups.com, A/L ICT 2013 Kandy, wajira Bibile, bgcje...@gmail.com, bamun...@evillage.lk, Dilini Sarangika, Wasantha Deshapriya, Enupul Amarasinghe, Kumara Ekanayake, ranawana...@gmail.com, galkanda...@gmail.com, higurakgod...@gmail.com, Lion ICTA, Santhusha Jayathilaka, siranthi jayathunga, jauwk...@gmail.com, nanasala...@yahoo.com, nilant...@yahoo.com, palugaswewa aloka viharaya, Prasad Premarathne, Pradeep kumara Mendis, telecente...@googlegroups.com, ShilpaSayura100, shilpa...@googlegroups.com, Anil Vithanage

Vote Shilpa Syura :Best Global Telecentre Innovation

4/15/2013
2013 Global Telecentre Awards
ජනතා ප්‍රසාදයෙන් ශිල්ප සයුර දිනවමු!
තරඟ අංශ 6 කින් යුක්ත 2013 ලෝක Telecentre සම්මාන සඳහා 
Best Telecentre Innovation අංශයෙන් 
ශ්‍රී ලංකාවේ ශිල්ප සයුර ඉ අධ්‍යන වැඩ සටහනද තේරී ඇත. 
ඔබේ අන්තර්ජාල චන්දය ලබාදී ශ්‍රි ලංකාවට
ජාත්‍යන්තරයේ ගෞරවයක් ලබාදීමට ඔබටද හැකියාව ඇත. 
ඔබ කළයුත්තේ 
www.telecentre.org
වෙත ගොස් ලියාපදිංචි වී ඔබගේ චන්දය පළකිරීමයි.
තරඟ විස්තරය
ඔබ සැමට ස්තූතියි.
Shilpa Sayura Team


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages