සයිබර් ආරක්‍ෂණ පණත සංවාදය

6 views
Skip to first unread message

Niranjan

unread,
Jun 17, 2019, 8:35:29 PM6/17/19
to ශිල්ප සයුර අධ්‍යාපන තොරතුරු ව්‍යාපෘතිය Shilpa Sayura
සයිබර් ආරක්‍ෂණ පණත සංවාදය
අද හවස 5.30 සිට LIVE on fb !
අනිවාර්යෙන් එන්න.

Cyber Security Bill Forum
Live on Facebook from 5.30 PM today.

https://m.facebook.com/events/439673553492817
and on
https://m.facebook.com/joininternetfreedom/

#cyberBull #srilanka
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages