උසස් පෙළ GIT Pascal Programming & Excel Functions

15 views
Skip to first unread message

ශිල්ප සයුර

unread,
Sep 30, 2011, 5:49:01 PM9/30/11
to

 A/L GIT Pascal Programming & Excel Functions

උසස් පෙළ GIT සහතිකය සඳහා පවත්වන විභාගයේදී සිසුන් Pascal Programming පිළිබඳව අවබෝධයක් තිබීම අවශ්‍ය වේ. අද එතරම් ජනප්‍රිය නොවුනද ක්‍රමලේඛනය ඉගැන්වීමට 1970 දශකයේ සිට 1997 කාලය දක්වා විශ්ව විද්‍යාල වලද භාවිතා විණි.

Pascal සරළ පරිගණක ක්‍රම ලේඛණ භාෂාවක් නිසා ඉගනීමට ඉතා පහසුය. මේ සමග ඇති Pascal Tutorial දෙක සහා Excel Functions Lecture Notes ඔබට GIT විභාගයට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය දැනුමටත් වඩා උසස් දැනුමක් ඉතා වේගයෙන් ඔබට ලබාදෙන ලෙස සකස් කර ඇත. එය සකසා ඇති අන්දමට පැස්කල් මෘදුකාංගය භාවිතා නොකර පැස්කල් ඉගනීමට හැකිය.

http://advanced-level-ict.blogspot.com/2011/09/al-git-pascal-programming-excel.html

Niranjan Meegammana

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages