ශිල්ප සයුර අධ්‍යාපන තොරතුරු ව්‍යාපෘතිය Shilpa Sayura

Contact owners and managers
ShilpaSayura@googlegroups.com

Description

නැණසල හරහා ග්‍රාමීය සිසු හැකියා සවිමත් මින් ගම වඩන කපුටා.කොම් අධ්‍යාපන තොරතුරු ව්‍යාපෘතිය (An ICTA e-SDI Project 2006)

Language

English (Sri Lanka)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group owners and managers
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post but posts from new members will be held for moderation
Invited users
can join group