Tania Majówka w Konstancinie

0 views
Skip to first unread message

mark...@borowina.com.pl

unread,
Apr 19, 2012, 7:55:48 AM4/19/12
to rodzimowierst...@googlegroups.com
Witaj,
Pozdrawienia od zespo�u
Hotel Borowina


-------------------------------------------------------------------------
Pa�stwa adres e-mail pozyskali�my ze strony www lub z wcze�niejszej bezpo�redniej wsp�pracy z nasz� firm�. Je�li nie �ycz� sobie Pa�stwo otrzymywania od nas wiadomo�ci e-mail w przysz�o�ci, prosimy nas o tym poinformowa�. Odpowiadaj�c na niniejsz� wiadomo�� prosimy wpisa� w temacie wiadomo�ci 'nie'. Jednak�e wierzymy, �e przesy�ane przez nas propozycje b�d� nios�y du�o korzy�ci dla Pa�stwa oraz firmy.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages