Dotaz na volby - TOP09

20 views
Skip to first unread message

Jiri Novotny

unread,
Oct 10, 2010, 12:20:30 PM10/10/10
to praha...@googlegroups.com, jirka....@seznam.cz
Otázky pro kandidátku TOP09 a nezávislí jsem položil na jejich webových stránkách, jako u jediné z kandidátek pro Libuš a Písnici jsem u nich internetovou prezentaci, dokonce i s nabídkou diskuze, objevil. Případné odpovědi je tedy třeba hledat na adrese http://www.volby-libus-pisnice.cz/forum.php

 

 

pm

unread,
Oct 15, 2010, 1:37:40 AM10/15/10
to Diskusní fórum Praha - Libuš
Vážený pane Jiří,
děkuji za Vaše kultivovaně položené otázky, což je jev v internetových
diskuzích a fórech spíše neobvyklý. Děkuji za čas, který jste věnoval
našemu programu a na který se blíže dotazujete. Je vidět, že Vám na
osudu MČ Praha-Libuš záleží.

Nyní k Vašim otázkám a našim odpovědím. Požádal jsem některé kolegy a
kolegyně z naší kandidátky, kteří byli přes víkend k dispozici na e-
mailu, aby se k Vašim dotazům vyjádřili. Přikládám naše odpovědi s
tím, že je uvedeno jméno kandidáta, jehož odpověď zde publikuji (názor
většinově obsažený i v odpovědích dalších kandidátů, případně na
doplnění další názor/názory).

S přáním všeho dobrého, Jiří Koubek

1. Pokud budete ve volbách úspěšní, odhodláte se k razantním změnám ve
vedení
obce, nebo chcete zachovat současný stav?

Daniela Horčíková: Současný stav není dobrý, rozhodně jej zachovat
nechceme. Vše ale bude
záviset na volebním výsledku a možnostech sestavit funkční vedení MČ.
Voliči rozhodnou, jak výrazně se změní zastupitelstvo, teprve to
posléze zvolí vedení MČ. Kandidátka TOP 09 a NEZÁVISLÍ kandidáti je
jediná z šesti kandidujících stran, která má na první pozici člověka,
který doposud v zastupitelstvu nezasedal, i to svědčí o naší vůli ke
změnám.

2. Myslíte, že je současný v mnohém neutěšený stav obce dán pouze
nedostatkem peněz, nebo se na něm podílí i nedostatečná příprava a
dohled nad prováděnými stavbami a údržbou obecního majetku, tedy
nedostatečné fungování obce?

Pavel Macháček: Já považuji za neutěšený zejména stav dosud
neopravených ulic. Nevím, nakolik jste o této problematice informován,
proto se pokusím o zevrubnější informaci:
Po celá desetiletí byla v naprosto nedůstojném stavu celá původní
okrajová zástavba Prahy (původně příměstské obce) - chyběla
kanalizace, stav ulic příšerný. Po revoluci se začalo s nápravou
tohoto stavu. Někdy kolem roku 1995 veškeré tyto investice soustředil
pod svá křídla Magistrát HMP - odbor městského investora. Akce dostala
název technická vybavenost + název příslušné městské části. V našem
případě TV Libuš. V jejím rámci má dojít k dokončení posledních úseků
kanalizace a ke kompletní rekonstrukci všech "historických" ulic v
Písnici a Libuši. Bohužel v posledních letech (po dokončení
rekonstrukce Libušské v Libuši) dává Magistrát na TV Libuš mimořádně
málo financí.
Nevím, zda přesně odpovídám na dotaz, ale takto formulovaná otázka je
velmi obecná. Prosím o uvedení konkrétního příkladu.

Daniela Partlová: Neutěšený stav obce se netýká pochopitelně jen stavu
komunikací. Jedním z limitujících faktorů rozvoje obce jsou jistě
omezené finanční možnosti. Stejně tak však prosperitu či neprosperitu
MČ spoluvytváří dobrá správa daného objemu finančních prostředků,
(tedy včetně řádného dohledu, údržby atd.), jednak schopnost
managementu MČ zajistit navýšení těchto prostředků (alternativní
finanční zdroje apod.) a jejich efektivní využívání, (kontinuita
rozhodování, promyšlený středně a dlouhodobý rozvoj) a zajištění
udržitelnosti vložených investic.3. Jak jste schopni ovlivnit fungování úřadu obce, mohou zvolení
zástupci ovlivnit práci některých méně schopných úředníků?

Jiří Koubek: V této otázce už je obsažen výrok, že někteří úředníci MČ
jsou neschopní či méně schopní. Vycházíte ze svých zkušeností? Úkolem
kandidátů do zastupitelstva není v době před volbami zneklidňovat
nevolené úředníky případnými velkoústými prohlášeními na jejich
adresu, ale je naopak povinností zvoleného vedení obce usilovat o co
nejefektivnější správu MČ prostřednictvím úředníků. Neděje-li se tak,
je vedení obce prostřednictvím odpovědných osob (starosta, tajemník)
povinno konat a zjednat nápravu. Bez konkrétních případů (třeba i od
Vás) ale bohužel zůstaneme u obecných proklamací.

Daniela Partlová: Ano, mohou a měli by. Navíc v rovině starosty se
protíná řízení místní správy a samosprávy, za práci místní správy je
přímo zodpovědný starosta.

Daniela Horčíková: Vliv zastupitele na úředníka je pouze nepřímý, přes
starostu a tajemníka
úřadu městské části. Tedy záleží na výsledku voleb a složení
zastupitelstva, zda dojde k většinové shodě a tím k dostatečnému tlaku
na změny.


4. Před volebami inzerujete transparentnost při rozhodování místní
samosprávy. Jak jí zajistíte z případné pozice vedení obce? Považujete
současné vedení za transparentně konající?

Jiří Koubek: MČ Praha-Libuš nevyužívá zdaleka všech možností, které
nabízí internet, tedy např. on-line vysílání zasedání zastupitelstva,
uchovávání těchto záznamů v archivu a možnost si je kdykoliv zpětně
přehrát i běžným občanem. Mnohá jiná zastupitelstva pro vyhlašování
výběrových řízení využívají tzv. elektronických aukcí, které jsou
mnohem transparentnější než tzv. obálková metoda (pochopitelně ne vždy
je elektronická aukce vhodná). Alternativní způsoby tedy jsou a bude
jen na zvolených zástupcích, zda projeví vůli je prosadit. My ji máme
a budeme váhou svých zástupců prosazovat. To, že je stále co
zlepšovat, je patrné i z následující doplňující odpovědi:

Daniela Partlová: Dlouhodobě prosazuji svobodný přístup k informacím,
včetně zpřístupnění podkladů na jejichž základě bylo rozhodováno. Znám
některé konkrétní příklady, kdy postup ÚMČ nebyl řádně zdůvodněn a
nelze jej považovat za transparentní.


5. Dále inzerujete vstřícnost a otevřenost vůči občanům. Jak jí
zajistíte z případné pozice vedení obce? Považujete současné vedení za
vstřícné a otevřené?

Daniela Horčíková: Vstřícnost a otevřenost vůči občanům spočívá ve
slušném jednání a řešení předložených problémů. Máme vůli k veřejnému
projednávání problémů týkajících se dění v obci, za zásadní považujeme
diskusi a využití všech dostupných informačních možností. Například
zřízení internetového fóra a možnost zasílání MMS podnětů na webové
stránky MČ prosadili zastupitelé naší kandidátky.

6. Chcete "odpovědný a rozvážný přístup k menšinám bez eskalace
rozporů". Jak ho zajistíte z případné pozice vedení obce? Považujete
současné postupy vedení obce za odpovědné a rozvážné?

Pavel Macháček: Vzhledem k tomu, že jsem vzděláním a profesí stavař,
tak bych do této oblasti raději nefušoval a přenechal ji
kompetentnějším kolegům. V současné době se touto problematikou zabývá
zejména výbor pro multikulturní soužití vedený zastupitelkou
Jedličkovou. Dle mého názoru je kolegyně Jedličková mimořádně
pracovitá, ale spoustu bodů ztrácí jednáním, které za rozvážné
nepovažuji. Některé její reakce považuji za naprosto nepřiměřené.

Daniela Horčíková: Problémy s menšinami zde reálně existují, jsou
podmíněny mimo jiné
kulturními rozdílnostmi a vlastnickými vztahy k nemovitostem pro
bytové i podnikatelské využití, dále pak úrovní dodržování zákonů. Tím
vzniká značná zátěž pro okolí (doprava, mezilidské vztahy, apod.)
Současný postup řešení problému považuji za nešťastný, hloubku
problému spíše zvětšuje. Ze strany městské části je nutné upozorňovat
na vznik problémů k tomu určené úřady a instituce (finanční úřad,
stavební úřad, celní správa, policie a další) a posléze dohlížet a
trvat na jejich řešení. Pro oblast mezilidských vztahů je zde zřízeno
integrační centrum, funguje řada organizací v oblasti vzdělávání a
integrace.


7. Znáte internetové adresy, kde je podobné dotazy k diskuzi možno
položit i ostatním kandidujícím stranám?

Jiří Koubek: Pokud je mi známo, z šesti kandidujících stran pouze naše
kandidátka má vlastní webové stránky. (Přes vyhledávač google jsem
ověřil ke dni 8. 10. 2010) U ostatních stran Vám doporučuji kontakt na
jejich lídry vyhledat na webových stránkách domovských partají, za
které kandidují.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages