Fwd: Dè tha dol?

3 views
Skip to first unread message

Fred Riley

unread,
Aug 4, 2008, 6:17:02 AM8/4/08
to Gaelic learners, Learner's Gàidhlig Group
Hi a h-uile duine

I was thinking that the bilingual Gaelic Arts newsletter below might be of interest to folk on these lists. You can subscribe to the newsletter directly if you want to be kept up to date with cultural and arts events - even if you're not bothered about the events, it's good language practice :). It's also, I think, worth bookmarking the Gaelic Arts portal (http://www.dorus-ealain.com/) referred to in the newsletter.

Tìoraidh an-dràsta

Fred

---------- Forwarded message ----------
From: Doras na h-Ealain Gaidhlig / Gaelic Arts Portal <kir...@gaelic-arts.com>
Date: 2008/7/24
Subject: Dè tha dol?
To: fred....@gmail.com


 
You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails.
GASDLitir-naidheachd nan Ealan Gàidhlig
Gaelic Arts Newsletter

Image: Sunrise not Secular
Copyright by Archie MacFarlane
An Iuchar - July 2008
Cothroman-Obrach...Job Vacancies.
An Leabharlann - The Library
Farpaisean - Competitions.
Fàilte
Na that na paipearan ag radh
What the papers say
What's on
Ceanglaichean - Quick Links
Maoinichte le -
Funded by

bng logosac logo
Join Our Mailing List
Cothroman-Obrach
Job Vacancies
NME Media
Luchd-aithris Spòrs
Preseantaran
Neach-Camara / Gearraidh
Neach-Cunntais

SMO
Oifigear Margaideachd
Neach-Rianachd
Neach-clèireachd (0.5 FTE)
Leugh Tuilleadh

Highland Youth Convener, Highland
An Lanntair
 Theatre Technician, Lewis

GGA / TAB
Audience Development Intern, Glasgow

Read more
Leabhar Math!
Leabhar Gaidheal nan Oga
A' lorg leabhar math airson a leughadh?Thoir sùil air Comhairle nan Leabhraichean!

Looking for a good book to get stuck into? Check out Comhairle nan Leabhraichan!

Gaelic Books Council

Download the Gaelic Books Council Newsletter
Farpaisean - Competitions

* Buannaich tiogaidean airson Ceòl

*
Win tickets to Ceol 's Craic at the end of August!
(For anyone who has attended Ceol 's Craic!)

* Buannaich cruinneachadh de chairtean-puist an Leabhair Mhòir!

*
Win a collection of exclusive Leabhar Mor postcards!

(For first 3 Gaelic arts reviews sent in)

* Buannaich EP ùr bho Sunrise not

* Win the new Sunrise not Secular EP!


sunrise


rugby ball
Sna Bùithtean
In the Shops
Dhaghaigh - Murdo Macfarlane
CD Ur - New CD! "Dhachaigh"
The Murdo Macfarlane Songbook


Tha An Lanntair agus Fèis Cheilteach Innse Gall air leth toilichte innse mu foillseachadh an CD ùr aca, "Dhachaigh!" a tha a' comharrachadh bàrdachd is òrain a' bhàird Leòdhasaich nach maireann, Murchadh MacPhàrlain.
Leugh Tuilleadh

An Lanntair and the Hebridean Celtic Festival are delighted to announce the launch of their new CD "Dhachaigh!" which celebrates the poetry and song of the late Lewis Bard, Murdo Macfarlane.
Read More
 
MG ALBA
Pannal Luchd-coimhead
Viewers Panel

Tha sinn a' toirt cuireadh do neach sam bith a tha fuireach ann an Alba, a tha nas sine na sia bliadhna deug agus aig a bheil ìre de fhileantachd ann an Gàidhlig a bhith air Pannal de luchd-coimhead telebhisein. Mar phàirt den phannal bidh e an urra ri gach neach am beachdan mu phrògraman a lìbhrigeadh tro leabhar-latha air-loidhne gach seachdain.
Leugh Tuilleadh
Anyone aged over 16, resident in Scotland with at least some ability in Gaelic and access to digital television is invited to join the viewers panel. Taking part would involve completing an on-line weekly 'viewing diary' by rating any programmes viewed.
Read More
 
Hello Fred

Fàilte gu dara litir-naidheachd dà-chànanach nan ealan Gàidhlig.

Fhuair sinn tòrr fiosan air ais mun dreach dà-chànanach a bha fàbharach, agus deagh fhreagairtean bhon fheadhainn agaibh a sheall ri Dorus na h-Ealain Gàidhlig.

'S fìor thoigh leinn cluinntinn bhuaibh is mar sin cumaibh an ceangal!
 
Doras na h-Ealain Gàidhlig
 
Welcome to the second bilingual Gaelic arts newsletter.

We've had lots of really positive feedback regarding the new bilingual format, and great responses from those of you who had a look at the new Gaelic Arts Portal
We love to hear from you so stay in touch!

Gaelic Arts Portal

Seallaibh ris an earrainn ùir againn!

Tha sinn a' sìor leasachadh a' gheata - ma tha thu airson fios fhaighinn air dè tha dol, tha sinn a' smaoineachadh gun còrd an earrann ùr againn, 
"Na tha na pàipearan ag ràdh"
riut. Thathas ag ùrachadh cheanglaichean gach latha gu sgeulachdan naidheachd mun Ghàidhlig agus mu na h-ealain air feadh an t-saoghail.

Tha sinn an dòchas leasachadh a dhèanamh air an earrainn,
Sgrùdadh Luchd-amais
againn an ath mhìos, is mar sin bhiodh e feumail nan cuireadh sibh ur beachdan thugainn! 
A bheil thu air a bhith aig tachartas Gàidhlig o chionn ghoirid  - aig cèilidh, consairt, dealbh-chluich no gige? Bheil thu air leabhar Gàidhlig a leughadh no air èisteachd ri CD ùr? Ma tha, tha sinn airson do bheachdan a chluinntinn. Tha sinn den bheachd gu bheil e cudromach èisteachd ri buill luchd-amais a cheart cho math ri sgrùdairean!  Cha leig e leas a bhith fada - tha sinn dìreach a' coimhead airson loidhne no dhà de bheachdan onarach!
post-d gu kir...@gaelic-arts.com

Gheibh a' chiad thriùir a nì sgrùdadh cruinneachadh sònraichte de chairtean-puist bhon Leabhar Mhòr a tha gu bhith air ath fhoillseachadh a dh'aithghearr!
Check out our new section!

We're constantly developing the portal - if you like to be in the know, we think you'll like our newest section...
"What the papers say".
Here you'll find links updated every day to news stories about Gaelic and the arts around the world.

We're also hoping to develop our Audience Review section for next month, so we really need to know what you think!

Have you  been to see a Gaelic arts event recently - a ceilidh, concert, play, or gig? Have you read a Gaelic book or listened to a new CD!  If so, we want to know what you thought. We think it's important to listen to audience members as well as critics! It needn't be long - a couple of honest lines is all we're looking for!
Email your reviews to kir...@gaelic-arts.com.

The first 3 reviewers will receive an exclusive collection of postcards from the soon to be relaunched, Leabhar Mor!

Dè tha dol?


Gàidhlig ann an Dùn Èideann
Tha uimhir de thachartasan inntinneach Gàidhlig ann an Dùn Èideann an-dràsta agus thairis air an t-samhradh! Gheibh thu a-mach mu chuid dhiubh an seo - no faodaidh tu sùil a thoirt air geata ùr Gàidhlig Com-pàirteachas Gàidhlig Dhùn Èideann aig a bheil fiosrachadh airson tachartasan cultarach, luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, sgoilearan is tidsearan agus airson neach sam bith aig a bheil ùidh sa chànan. Cuiridh e iongnadh ort na tha a' dol air adhart! 
Seall ris an làraich-lìn aca an-dràsta fhèin!
Seo blas de na tha ri thighinn!
20/08/2008 Comunn na Clarsaich
24/08/2008 Màrtainn Mac an t-Saoir agus Iain F Macleòid


Orfeid - Feasgar de Phìobaireachd GhàidhligPiping Live logo
 Tha am feasgar seo ag amas air adhartachadh a dhèanamh air co-dhualchas na pìobaireachd is na Gàidhlig.
St Andrews in the Square, Glaschu
Pàirt de "Piping Live! 2008"
Leugh tuilleadh


FilmG
Bha FilmG, an fharpais airson fhilmichean goirid Gàidhlig, air a chur air chois air Dihaoine 27 an t-Ògmhios le rionnag River City, an t-actair Tony Kearney. Ghabh seo àite ann an taigh-dealbh Grosvenor ann an Glaschu.
Leugh tuilleadh


An Leabhar Mor
An Leabhar MorTha an dara deasachadh den Leabhar Mhòr ris an robhar a' feitheamh cho fada gu bhith ga chur air bhog ann an Dùn Èideann aig deireadh an Lùnastail. Bidh an leabhar ri fhaighinn bho làrach-lìn ùr an Leabhair Mhòir bho 29 Lùnastal. 

Trusadh nam FonnTrusadh nam Fonn
Tha Ceòlas air tachartas dà latha a chur air chois san Lùnastal, bho 22-24 Lùnastal ann an Taigh-òsta Poll a' Charra ann an Uibhist a Deas. Bidh Trusadh nam Fonn a' caochladh Oilthighean agus Institiùdan air feadh an t-saoghail. 
Leugh tuilleadh


Fiona Mackenzie
"Òrain nan Rosach"

Fiona Mackenzie @ Strathpeffer Pavillion, 1mh Lunastal
Leugh Tuilleadh


Cruinneachadh nan Gàidheal
ANTIGONISH - 'S e àite cudromach a th' ann an Oilthigh St. Francis Xavier air a' mhìos seo nuair a bhios luchd-tadhail eadar-nàiseanta is ionadail a' cruinneachadh airson cultar sònraichte Gàidhlig Alba Nuaidh a chomharrachadh.
Bheir an t-oilthigh aoigheachd dha Cruinneachadh nan Gàidheal -24-26 Iuchar,a' chiad chomharrachadh eadar-nàiseanta Gàidhlig de a sheòrsa a chaidh a chumail taobh a-muigh na h-Alba.
Leugh tuilleadh
What's on?

Gaelic in Edinburgh
There are so many exciting Gaelic events on in Edinburgh just now, and over the summer! You can find out about some of them here - or you can take a look at the Edinburgh Gaelic Partnership's brand new portal for Gaelic in Edinburgh which has info for Gaelic cultural events, Gaelic learners, pupils and teachers and anyone interested in the language. You'll be amazed at how much is going on!
Here is a taster of upcoming events:
20/08/2008 - Celebrate the music of the Scottish Harp
24/08/2008 - Martin Macintyre and Iain F Macleod
(@Ed Book Fest)

Oirfeid - An Evening of Gaelic Piping
This evening aims to promote the shared heritage of piping and the Gaelic language. Part of Piping Live! 2008
Read More

 
Film GFilmG
FilmG, the Gaelic short film competition was launched on Friday 27 June by actor Tony Kearney, star of River City. The launch took place at the Grosvenor Cinema in Glasgow.  Read More


An Leabhar Mor
Leabhar Mor
The long awaited 2nd edition of An Leabhar Mor is being
launched in Edinburgh at the end of August. The book will be available as of August 29th from the new Leabhar Mor website.

Ceolas
Ceòlas has organised a two day event this August 22-24th August at Polochar Inn in South Uist. The Gathering In/Trusadh nam Fonn will explore how to collect traditional songs now as well as give an overview of the work collected from the Uists which are held in a variety of Universities and Institutions across the globe. Read more

Fiona MackenzieFiona Mackenzie
Mod Gold Medallist Fiona Mackenzie presents a unique evening of Gaelic songs entirely from Ross-shire. Aug 1st, Strathpeffer Pavillion
Read more


Gathering of the Gaels
ANTIGONISH - St. Francis Xavier University is the place to be this weekend when international and local visitors gather to celebrate Nova Scotia's distinct Gaelic culture.
The university will host Cruinneachadh nan Gaidheal - the Gathering of the Gaels -  July 24-26, the first international Gaelic celebration of its kind to be held outside of Scotland.
Read more

Tha mi an dòchas gun chòrd an litir-naidheachd-d seo ribh. Cuiribh fios a dh'innse dhomh ma tha càil ann bu mhiann leibh fhaicinn innte, neach sam bith bhom bu mhiann leibh cluinntinn no nì sam bith bu toigh leibh a chur a-steach innte!

I hope you enjoyed this e-newsletter. Please get in touch and let me know if there is anything you want to see included, anyone you'd like to hear from or anything you'd like to contribute!
 
Kirstie
Le gach deagh dhùrachd
Kirstie Anderson, Manaidsear Leasachaidh Luchd-èisteachd
Gaelic Arts Strategic Development (GASD) Forum
Kir...@gaelic-arts.com
01851 704493
Safe Unsubscribe
This email was sent to fred....@gmail.com by kir...@gaelic-arts.com.
GASD | 10 Shell Street | Stornoway | HS1 2BS | United Kingdom

GunChleoc

unread,
Aug 7, 2008, 3:59:33 AM8/7/08
to Learner's Gàidhlig (Scottish & Irish)Gaelic Group
Tapadh leat is ghabh mi ann :D
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages