Feedback invited on new Gaelic digital channel

2 views
Skip to first unread message

Fred Riley

unread,
Aug 5, 2008, 5:41:57 AM8/5/08
to Gaelic learners, Learner's Gàidhlig Group
Reposted from another forum. The MG Alba website is at http://www.gms.org.uk/:

MG ALBA: VIEWERS' PANEL

HAVE YOUR SAY ON THE NEW GAELIC CHANNEL

With the new Gaelic Digital Service (MG Alba) starting in September, it is essential to give the Gaelic-speaking community of Scotland an opportunity to rate and to voice their opinions of the programmes broadcast on the new channel.

Anyone aged over 16, resident in Scotland with at least some ability in Gaelic and access to digital television is invited to join the viewers panel. Taking part would involve completing an on-line weekly 'viewing diary' by rating any programmes viewed.

Regular contributors will be entered into a £100 prize draw every month.

For more information on how to take part in the viewers panel please in the first instance e-mail us at

leir...@smo.uhi.ac.ukWe are looking forward to finding out what YOU think of the new Gaelic Digital Service.

Lèirsinn Research Centre Sabhal Mòr Ostaig July 2008

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MG ALBA: PANNAL LUCHD-COIMHEAD

THOIR SEACHAD DO BHEACHD AIR AN T-SIANAIL ÙR GÀIDHLIG

Leis an t-Seirbheis Didseatach Gàidhlig ùr (MG Alba) ga chur air bhog anns an t-Sultain, tha e riatanach gum bi cothrom aig coimhearsnachd Ghàidhlig na dùthcha breith is beachd a thoirt air an stuth a thèid a chraoladh air an t-sianail ùr.

Tha sinn a' toirt cuireadh do neach sam bith a tha fuireach ann an Alba, a tha nas sine na sia bliadhna deug agus aig a bheil ìre de fhileantachd ann an Gàidhlig a bhith air Pannal de luchd-coimhead telebhisein. Mar phàirt den phannal bidh e an urra ri gach neach am beachdan mu phrògraman a lìbhrigeadh tro leabhar-latha air-loidhne gach seachdain.

Thèid ainmeanan luchd compàirt cunabhalach a chur air adhart gach mìos airson cothrom fhaighinn air duais luach £100.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu obair a' phannail cuiribh post-dealain gu

leir...@smo.uhi.ac.uk


Tha sinn a' coimhead air adhart ri na beachdan agaibh-se mun t-Seirbheis ùr.

Ionad Rannsachaidh Lèirsinn Sabhal Mòr Ostaig An t-Iuchar 2008
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages