کمپرسی های پر از جنازه

16 views
Skip to first unread message

Mohammad HADDADI

unread,
Jul 8, 2012, 8:54:21 PM7/8/12
to Mohammad HADDADI
سردار اخراجی سپاه : خامنه ای از رحیم صفوی پرسید اگر مردم ریختند بخیابانها ،
حاضری با تانک از رویشان بگذری ؟http://enghelabe-eslami.com/
<http://enghelabe-eslami.com/?????-?????/15108-2012-07-08-10-58-08.html>
آخرین-اخبار/15108-2012-07-08-10-58-08.html

winmail.dat
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages