آرمان تدبیر پوشاک ACM

ArmanTadbir@googlegroups.com

Description

با تجربه 10 سال بررسی خطوط تولید جین،کتان،پیراهن و مانتواقدام به تولید سیستم جامع و یکپارچه کنترل خط تولید پوشاک آرمان تدبیر ((ACM نموده ایم.این نرم افزار از زمانی که سفارش دریافت، پروژه تعریف و تمامی امور مربوط به سالن تولید کنترل کیفیت و میزان و روند تولید را تحت نظر و بررسی قرار می دهد.

Language

Persian

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Group members
can view conversations
Group owners
can post
Anyone on the web
can ask to join group