Fw: TENANTS: Share Your Thoughts on a Future Rent Stabilization Policy with the Mayor’s Rent Stabilization Advisory Committee

10 views
Skip to first unread message

Joan Pasquale

unread,
Jun 24, 2022, 11:15:23 AMJun 24
to Allston - Brighton Google Group
From: Mayor's Office of Housing <mohco...@hello.boston.gov>
Sent: Friday, June 24, 2022 10:17 AM
To: PCB...@Mail.com <PCB...@Mail.com>
Subject: TENANTS: Share Your Thoughts on a Future Rent Stabilization Policy with the Mayor’s Rent Stabilization Advisory Committee
 
 ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ 
 
CITY OF BOSTON
 
CITY OF BOSTON

TENANTS:

Share Your Thoughts on a Future Rent Stabilization Policy with the Mayor’s Rent Stabilization Advisory Committee


The Rent Stabilization Advisory Committee invites tenants to attend an upcoming listening session to share their thoughts on what Boston’s rent stabilization policy proposal should look like to protect tenants from displacement.


SATURDAY, JUNE 25
10:00 to 11:30am


The presentation and guiding questions will be tailored to tenants, but all are welcome to attend. The listening session will be conducted virtually.

To RSVP for an upcoming session, please visit https://bit.ly/june25zoomregistration


In March 2022, the Mayor formed a Rent Stabilization Advisory Committee to guide development of a rent stabilization policy proposal for Boston. The Advisory Committee will make recommendations to the Mayor and the Mayor’s Office of Housing on strategies to stabilize Boston rents and protect tenants from displacement.

Written comments may be submitted to the Rent Stabilization Advisory Committee through the following form: https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

NOTE: ASL, Spanish, Cantonese, and Mandarin interpretation will be provided. 

For additional information about rent stabilization in Boston, please visit https://www.boston.gov/rent-stabilization.

INQUILINOS:

Compartan sus Ideas de una Política Futura para Boston sobre la Estabilización de la Renta con el Comité de Asesoramiento para la Estabilización de la Renta de la Alcaldía.


El Comité de Asesoramiento para la Estabilización de la Renta invita a los inquilinos a asistir a una próxima sesión de audiencia para compartir sus ideas sobre cómo debería ser la propuesta de una política de Boston para la estabilización de la renta en función de proteger a los inquilinos ante desplazamientos. 


Sábado 25 de junio
de 10:00 a 11:30am


La presentación y las preguntas orientadoras se ajustarán a los inquilinos, pero todos serán bienvenidos.

Para reservar su lugar en una de las próximas sesiones, por favor complete el formulario al que puede acceder a través del siguiente enlace: https://bit.ly/june25zoomregistration


En marzo de 2022, la Alcaldía conformó un Comité de Asesoramiento para la Estabilización de la Renta para orientar el desarrollo de una propuesta de política de estabilización de la renta para Boston. El Comité de Asesoramiento realizará recomendaciones al Alcalde y a la Oficina de Vivienda de la Alcaldía sobre estrategias para estabilizar los alquileres en Boston y proteger a los inquilinos frente a desplazamientos.

Pueden enviarse comentarios escritos al Comité de Asesoramiento para la Estabilización de la Renta a través del siguiente formulario: https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

NOTA: Se ofrecerá interpretación al ASL, español, cantonés y mandarín. 

Por información adicional sobre la estabilización de la renta en Boston, por favor visite https://www.boston.gov/rent-stabilization.

租户:


与市长租金稳定顾问委员会分享您对波士顿市未来租金稳定政策的看法


租金稳定顾问委员会邀请租户参加即将召开的聆听会,分享自己对波士顿市租金稳定政策提案应如何保护租户使之免于流离失所的看法。演示和指导问题将根据租户确定,但欢迎所有人参加。

6月25日(星期六)上午10:00至11:30(以租户为主)聆听会将以虚拟方式召开。如需对即将召开的聆听会作出回复,请填写以下链接中的表格:https://bit.ly/june25zoomregistration

2022年3月,市长成立了租金稳定顾问委员会,以指导波士顿市编写租金稳定政策提案。顾问委员会将就稳定波士顿市租金和保护租户免于流离失所的战略向市长和市长住房办公室提出建议。

书面意见可通过以下表格提交给租金稳定顾问委员会:https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

注意:将提供西班牙语、粤语和中文普通话口译服务。

如需获得有关波士顿市租金稳定的更多信息,请访问网站 https://www.boston.gov/rent-stabilization

LOKATÈ:


Pataje opinyon ou sou yon Politik Estabilizasyon Lwaye pou Lavni pou Boston ansanm ak Komisyon Konsiltatif Estabilizasyon Lwaye Majistra a


Komisyon Konsiltatif Estabilizasyon Lwaye a envite lokatè yo pou patisipe nan yon sesyon ekout nan pa lontan pou pataje opinyon yo sou pwopozisyon politik estabilizasyon lwaye Boston an ta dwe sanble pou pwoteje lokatè yo pou yo pa bezwen deplase. Prezantasyon an ak kesyon pou gide pral adapte pou lokatè yo, men tout moun byenveni pou patisipe.

Samdi 25 jen soti 10è:00 rive 11è:30 a.m. (Konsantre sou Lokatè)


Sesyon ekout yo pral òganize vityèlman (sou Entènèt). Pou rezève yon sesyon pwochènman, tanpri ranpli fòm w ap jwenn nan lyen ki annapre a: https://bit.ly/june25zoomregistration

An mas 2022, Majistra a te kreye yon Komisyon Konsiltatif pou Estabilizasyon Lwaye pou oryante devlopman yon pwopozisyon pou yon politik estabilizasyon lwaye pou Boston. Komisyon Konsiltatif la pral fè rekòmandasyon bay Majistra a ak Biwo Zafè Lojman Majistra a sou estrateji pou estabilize lwaye Boston yo epi pwoteje lokatè yo pou yo pa bezwen deplase.

Ou ka prezante kòmantè alekri bay Komisyon Konsiltatif Estabilizasyon Lwaye a grasa fòm ki annapre a: https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

OBSÈVASYON: Pral gen tradiksyon nan bouch nan lang ASL, Panyòl, Kantonè ak Mandaren. 

Pou jwenn enfòmasyon anplis osijè estabilizasyon lwaye nan Boston, tanpri al gade nan https://www.boston.gov/rent-stabilization.

NGƯỜI THUÊ NHÀ:


Chia Sẻ Suy Nghĩ của quý vị về Chính Sách Ổn Định Giá Thuê Nhà Trong Tương Lai với Ủy Ban Cố Vấn Ổn Định Giá Thuê Nhà của Thị Trưởng


Ủy Ban Cố Vấn Ổn Định Giá Thuê Nhà mời người thuê nhà tham dự một buổi lắng nghe sắp tới để chia sẻ suy nghĩ của họ về những đặc điểm mà đề xuất chính sách ổn định giá thuê nhà của Boston nên có để bảo vệ người thuê nhà khỏi việc di dời. Phần trình bày và các câu hỏi hướng dẫn sẽ được điều chỉnh phù hợp với người thuê nhà, nhưng tất cả đều được hoan nghênh tham dự.

Thứ bảy, ngày 25 tháng 6 từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng (Tập Trung Vào Người Thuê Nhà)


Các buổi lắng nghe sẽ được tiến hành trực tuyến. Để xác nhận lời mời tham dự cho một buổi sắp tới, vui lòng hoàn thành biểu mẫu có thể truy cập tại liên kết sau: https://bit.ly/june25zoomregistration

Vào tháng 3 năm 2022, Thị trưởng thành lập Ủy Ban Cố Vấn Ổn Định Giá Thuê Nhà để hướng dẫn việc phát triển một đề xuất chính sách ổn định tiền thuê nhà cho Boston. Ủy Ban Cố Vấn sẽ đưa ra các khuyến nghị cho Thị Trưởng và Văn Phòng Nhà Ở của Thị Trưởng về các chiến lược để ổn định giá thuê nhà ở Boston và bảo vệ người thuê nhà khỏi việc di dời.

Có thể gửi các nhận xét bằng văn bản tới Ủy Ban Cố Vấn Ổn Định Giá Thuê Nhà qua biểu mẫu sau: https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

LƯU Ý: Sẽ có thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại. 

Để biết thêm thông tin về việc ổn định giá thuê nhà ở Boston, vui lòng truy cập https://www.boston.gov/rent-stabilization.

INKILINUS:


Fla Mayor’s Rent Stabilization Advisory Committee (Kumité Konsultivu Munissipal pa Stabilizason di Renda di Kaza) bus ideias pa Regulamentu Futuru pa Stabilizason di Renda di Kaza


Rent Stabilization Advisory Committee sta konvida inkilinus pa bai na un reunion listening session próximu pa da ses ideias na manera ki proposta pa regulamentason pa stablizason di renda di kaza na Boston debe ser fetu pa proteje inkilinus di ser obrigadu muda pa otu ladu. Aprezentason y perguntas di orientason ta ser fetu di midida pa inkilinus, ma tudu algén sta konbidadu pa bai.

Sábadu, 25 di Junhu, di 10:00 ti 11:30 di plamanhan (Foku na Inkilinu)


Kes reunions di listening sessions ta ser fetu virtualmenti/pa interneti. Pa manda RSVP (seta konviti) pa un próximu reunion, prienxe formuláriu ki pode tiradu di kel link li : https://bit.ly/june25zoomregistration

Na Marsu di 2022, Mayor (Prezidenti di Kamara) kria un Kumité Konsultivu pa Stabilizason di Renda di Kaza pa guia kriason di un proposta pa regulamentason di stabilizason di renda di kaza na Boston. Es Kumité Konsultivu ta faze rekomendasons pa Mayor y pa gabineti munissipal Mayor’s Office of Housing sobri stratéjias pa stabiliza rendas na  Boston y proteje inkilinus di ser obrigadu muda di kaza.

Komentárius skritu pode ser mandadu pa Rent Stabilization Advisory Committee atraves di kel formuláriu li: https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

NOTA: Ta dadu servissu di interpretason na ASL, Spanhol, Kantones y Mandarin. 

Pa mas informason sobri stabilizason di renda di kaza na Boston, favor di vizita: https://www.boston.gov/rent-stabilization.

INQUILINOS:


Compartilhe suas ideias sobre uma Futura Política de Estabilização dos Aluguéis com o Comitê Consultivo da Prefeita para a Estabilização dos Aluguéis


O Comitê Consultivo para a Estabilização dos Aluguéis convida os inquilinos para participarem de uma das sessões de áudio e compartilharem suas ideias sobre como seria uma proposta de política de estabilização dos aluguéis para Boston visando proteger os inquilinos contra desalojamento. A apresentação e as perguntas de orientação serão personalizadas para os inquilinos, mas todos estão convidados a participar.

Sábado, 25 de junho, de 10h00 às 11h30 (enfocando os inquilinos)


As sessões de áudio serão realizadas virtualmente. Para se inscrever em uma das sessões, preencha o formulário que pode ser acessado por intermédio do seguinte link: https://bit.ly/june25zoomregistration

Em março de 2022, a prefeita criou um Comitê Consultivo para a Estabilização dos Aluguéis para orientar o desenvolvimento de uma proposta de política de estabilização dos aluguéis para Boston. O Comitê Consultivo fará recomendações à Prefeita e ao Gabinete de Habitação da Prefeita sobre estratégias destinadas a estabilizar os aluguéis em Boston e proteger os Inquilinos contra desalojamento.

Comentários por escrito podem ser enviados para o Comitê Consultivo para a Estabilização dos Aluguéis usando o seguinte formulário: https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

OBS.: Será fornecida interpretação para ASL, espanhol, cantonês, e mandarim. 

Para obter mais informações sobre a estabilização dos aluguéis em Boston, acesse https://www.boston.gov/rent-stabilization.

DAGGANEYAASHA:


Waxaad Fikradahaada ku saabsan Siyaasadda Dajinta Kirada Mustaqbalka (Future Rent Stabilization Policy) ee Boston la wadaagtaa Guddiga La Tallinta Dajinta Kirada ee Duqa Magaalada (Mayor’s Rent Stabilization Advisory Committee)


Guddiga La Tallinta Dajinta Kirada (Rent Stabilization Advisory Committee) wuxuu dagganeyaasha ku soo dhaweynaa in ay yimadaan kullanka dhageysiga soo socda si ay ka-qeybgaleyaasha ula wadaagaan fikradahooda ku saabsan soo jeedinta siyaasadda dajinta kirada Boston si dagganeyaasha looga badbaadiyo barakicinta. Bandhigidda iyo su'aalaha hoggaaminta waxay ku saabsanaan doonaan dagganeyaasha, balse waxaa dhamaan lagu soo dhaweynaa in ay yimaadaan.

Sabti, Juun June 25 laga bilaabo 10:00 ilaa 11:30am (Xoogga Dagganaha)


Kullamada dhageysiga waxaa laga qaban doonaa internetka. Si aad Uga Soo Jawaabtid (RSVP) kullanka soo socda, fadlan buuxi foomka laga heli karo linkiga soo socda: https://bit.ly/june25zoomregistration

Bishii Maarso 2022, Duqa Magaalada wuxuu sameyay Guddiga La Tallinta Dajinta Kirada (Rent Stabilization Advisory Committee) si uu u hoggaamiyo soo saarka qorshaha siyaasadda dajinta kirada Boston. Guddiga La Tallinta (Advisory Committee) waxay talo u soo jeedin doonaan Duqa Magaalada (Mayor) iyo Xafiiska Guriyeynta Duqa Magaalada (Mayor’s Office of Housing) xagga xiiladaha lagu dajiyo kirada Boston iyo si dagganeyaasha looga badbaadiyo barakicinta.

Faalada qoran waxaa loo gudbin karaa Guddiga La Tallinta Dajinta Kirada (Rent Stabilization Advisory Committee) marka la adeegsado foomka soo socda: https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

XASUUSIN: Waxaa la keeni doonaa turjubaano ku hadla ASL, Isbanish, Cantonese, iyo Mandarin. 

Si aad u heshid macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dajinta Boston, fadlan booqo https://www.boston.gov/rent-stabilization.

АРЕНДАТОРЫ:


поделитесь мыслями о будущей политике стабилизации арендной платы в г. Бостоне с учреждённым мэром Консультативным советом по вопросам стабилизации арендной платы


Консультативный совет по вопросам стабилизации арендной платы приглашает арендаторов посетить предстоящее занятие и поделиться мыслями о том, как должен выглядеть проект политики стабилизации арендной платы в г. Бостоне, призванный защищать арендаторов от выселения. Презентация и наводящие вопросы будут предназначаться арендаторам, однако приглашаются все желающие.

Суббота, 25 июня, с 10:00 до 11:30 (предназначено для арендаторов)


Занятия будут проводиться в виртуальном режиме. Чтобы зарегистрироваться на предстоящем занятии, заполните форму, пройдя по следующей ссылке: https://bit.ly/june25zoomregistration

В марте 2022 года мэр учредил Консультативный совет по вопросам стабилизации арендной платы, в задачи которого входит руководство разработкой проекта политики г. Бостона в области стабилизации арендной платы.  Консультативный совет представит мэру и жилищному отделу мэрии рекомендации по стратегиям стабилизации арендной платы в г. Бостоне и защиты арендаторов от выселения.

Письменные комментарии можно отправлять в Консультативный совет по вопросам стабилизации арендной платы на форме, опубликованной по следующему адресу: https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

Дополнительную информацию о стабилизации арендной платы в г. Бостоне можно найти по адресу https://www.boston.gov/rent-stabilization.

للمستأجرين:

شاركوا أفكاركم حول سياسة استقرار الإيجارات في المستقبل مع اللجنة الاستشارية لاستقرار الإيجار التابعة لعمدة المدينة


تدعو اللجنة الاستشارية لاستقرار الإيجارات المستأجرين إلى حضور إحدى جلسات الاستماع القادمة لمشاركة أفكارهم حول الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه مقترح سياسة استقرار الإيجارات في بوسطن لحماية المستأجرين من النزوح. سوف يتم تصميم العرض التقديمي والأسئلة الإرشادية بحيث تتناسب مع المستأجرين، ولكننا نرحب بجميع من يرغب في الحضور.


السبت، 25 يونيو/ حزيران، من الساعة 10:00 حتى 11:30 صباحاً (تركز على المستأجرين)


وستجرى جلسات الاستماع بصورة افتراضية. للحجز لحضور إحدىجلسات الاستماع القادمة، يرجى إكمال الاستمارة الذي يمكن الوصول إليه على الرابط التالي: https://bit.ly/june25zoomregistration

في مارس/ آذار 2022، شكل العمدة لجنة استشارية لاستقرار الإيجار لتوجيه وضع اقتراح بشأن سياسة استقرار الإيجار في بوسطن. سوف تقدم اللجنة الاستشارية توصيات إلى العمدة ومكتب العمدة للإسكان بشأن استراتيجيات استقرار الإيجارات في بوسطن وحماية المستأجرين من التشرد.

يمكن تقديم تعليقات مكتوبة إلى اللجنة الاستشارية لاستقرار الإيجار من خلال الاستمارة التالية: https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

للحصول على معلومات إضافية حول استقرار الإيجارات في بوسطن، يرجى زيارة الرابط التالي https://www.boston.gov/rent-stabilization.

LOCATAIRES:


Faites part de vos idées sur la politique de stabilisation des loyers pour Boston au comité consultatif de stabilisation des loyers du maire


Le comité consultatif de stabilisation des loyers invite les locataires à participer à une prochaine session d'écoute afin de faire part de leurs idées sur la proposition de politique de stabilisation des loyers de Boston afin de protéger les locataires de l'expulsion. La présentation et les questions directrices seront axées sur les locataires mais tout le monde est invité à participer.

Samedi 25 juin de 10H00 à 11H30 (Axée sur les locataires)


Les sessions d'écoute seront virtuelles. Pour vous inscrire à une prochaine session, veuillez remplir le formulaire accessible sur le lien : https://bit.ly/june25zoomregistration

En mars 2022, le maire a constitué un comité consultatif de stabilisation des loyers pour guider le développement d'une proposition de politique de stabilisation des loyers pour Boston. Le comité consultatif fera des recommandations au maire et au bureau du logement du maire sur des stratégies visant à stabiliser les loyers de Boston et protéger les locataires de l'expulsion.

Vous pouvez également soumettre des commentaires écrits au comité consultatif de stabilisation des loyers par le formulaire disponible sur : https://forms.gle/JwSCBeKcuqcg7Pjo7

NOTE : Nous proposerons une interprétation en ASL, espagnol, en cantonais et en mandarin. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la stabilisation des loyers de Boston, veuillez consulter : https://www.boston.gov/rent-stabilization.
Can’t see the email? Display this email in your browser
Boston City Hall, 1 City Hall Square, Boston, Massachusetts 02201, United States
Hours & Directions


Instagram     Facebook     Twitter     YouTube     Linkedin     Flickr  
 
                           
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages