IT ပညာ ႏွင့္ လူ ငယ္ တို ့ ဧ။္ အ နာ ဂတ္ (လူ ငယ္ မ်ား ႏွင့္ လူၾကီးမ်ားအားလံုးအတြက္ရည္ရြယ္ ပါ သည္ )

26 views
Skip to first unread message

Verbenalady

unread,
May 2, 2012, 1:27:28 AM5/2/12
to aurorage...@googlegroups.com, jeffy...@googlegroups.com, mrsor...@googlegroups.com, 7gree...@googlegroups.com, pao...@googlegroups.com, real-fa...@googlegroups.com, all_life...@googlegroups.com, ucsya...@googlegroups.com, laay-ht...@googlegroups.com, ucs-ma...@googlegroups.com, epop-f...@googlegroups.com
IT ပညာ ႏွင့္ လူ ငယ္ တို ့ ဧ။္ အ နာ ဂတ္
*****************************************************
ယေန ့ ေခတ္ တြင္ IT ပညာ ကို အ သံုး ျပဳ ျပီး လူ ငယ္ တို ့ ဧ။္ အ နာ ဂတ္ အ
ခြင့္ အ လမ္း မ်ား အား ေကာင္းမြန္ ေအာင္ ၾကိဳး စား လွ်င္ ၾကိဳးစား သ
ေလာက္ အ ေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ႏိုင္ ျပီ ျဖစ္ သည္။
ဖြံ ျဖိဳး ျပီး ျဖစ္ ေသာ ႏိုင္ ငံ မ်ားတြင္ E-Business မ်ား ကို တြင္
တြင္ က်ယ္ က်ယ္ ျပဳ လုပ္ ေန ၾက ျပီ ျဖစ္ သည္။
မိဘ အုပ္ ထိန္း မွဳေအာက္ တြင္ ရွိ ေသာ အ ရြယ္ တြင္ လည္း အ သက္ ၁၅။ ၁၆
ႏွစ္ ႏွင့္ပင္ စီး ပြားေရး ကို လုပ္ ေဆာင္ လုိ ရ ေန ေသာ ေခတ္ သို ့ေရာက္
ရွိ ေန ျပီ ျဖစ္ သည္။ ဥပမာ Fashion အ ျမင္ ရွိ ေသာ လူ ငယ္ မ်ား သည္
Online shopping Mall တစ္ ခု ျပဳ လုပ္ လို ့ ရ ေန ပါ ျပီ။

Online shopping Mall တစ္ ခု ကို ဘယ္လို လုပ္ ေဆာင္ မလဲ.. ***
မိ မိ္ အ ျမင္ တြင္ လူ ၾကိဳက္ မ်ား ႏိုင္ မည့္ အ ၀တ္ အ စား Design တစ္ ခု
ကို ဓါတ္ ပံု ရိုက္ Facebook လို မ်ိဳး Multiply လို မ်ိဳး မ်ား မွာ Free
webpage တစ္ ခု လုပ္ ျပီး မိ မိ webpage မွာ ေရာင္းခ် မည့္ အ ရာ မ်ား ကို
တင္ ျပီး လွ်င္ထုိ webpage အား ေၾကာ္ ျငာ ရ မည္ ျဖစ္ သည္။

ဘယ္လို မ်ိဳး Marketing လုပ္ မလဲ ***
Webpage တစ္ ခု ျပဳ လုပ္ ျပီး လွ်င္ ထို မိ မိ လုပ္ ထားေသာ ေရာင္းခ်လို
ေသာ အ ရာမ်ား အား ေၾကာ္ ျငာ ရန္ Social net မ်ား အား အ သံုး ျပ ဳ ၇ မည္။
Google group, Facebook, Multiply, Google cycle မ်ားအား အ သံုး ျပဳ ျပီး
လူ သိ မ်ားေအာင္ လုပ္ လို ့ ရ သည္။

လုပ္ ငန္း အတြက္ ေငြ အ ရင္းအ ႏွီး ***
Online marketing ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ marketing fund cost သည္ internet
သံုးခ သာ ရွိမည္ ျဖစ္ သည္။ Fashion လုပ္ ငန္း အတြက္ ေန ရာ အခန္း ငွား ခ ။
Decoration ျပင္ ခ မ်ား ။ အ လုပ္ သမားခ စသည့္ ကုန္ က် စ ရိတ္ မ်ား မ ရွိ
ပါ။ မိ မိ ေရာင္းခ် ရ မည့္ Item ၀ယ္ ခ သာ ရွိ မည္ ။ ဥပမာ Fashion အ
ေရာင္း ဆို င္ မ်ား ဆို လွ်င္ ပင္ ရင္း ဆို င္ မွ ေၾကာ္ ျငာ ရန္
ခြင့္ေတာင္း ျပီး ဓါတ္ပံု ရိုက္ Webpage ေပၚတင္ ျပီး လွ်င္ ၀ယ္သူ ေပၚမွ
ထို ၀ယ္ယူ သည့္ အ ရာ အား ေရာင္းခ် ေပး ႏုိင္ သည္။

Online Customer မ်ား အ ျမင္ ***
Online မွ ေရာင္းခ် လွ်င္ ၀ယ္ယူ လို သည့္ Customers မ်ား သည္ ဆိုင္
ခန္းမ်ား စ သည့္ တို ့ႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း မ ဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ ၀ယ္ယူ သည့္
Item အေပၚ အ မွန္ အ ကန္ ဟုတ္ ပါ့မ လား လိမ္ တာ ျဖစ္ ႏိုင္ မလား စေသာ အ
ေတြးမ်ား ရွိ နိုင္ မည္ ျဖစ္ သည္။
ကၽြန္ မကိုယ္ တိုင္ E-Business တစ္ခု ကို လုပ္ကိုင္ ေန သူ ျဖစ္ သည္။
ကၽြန္မ သည္ Company တစ္ ခု Government တြင္ Register လုပ္သည္။ ထို ေနာက္
ကၽြန္ မ ေရာင္းခ်ေသာ Point of sale ကုန္ စား၇င္းထိန္း ေသာ Software အား
ေရာင္းခ် သည္။ ကၽြန္ မ ေရာင္းခ်ေသာ Software အား Mediafire တြင္ တင္ ထား
ျပီး Sample ေပး သံုး သည္။ ထို Software အား version အ ျပည့္ သံုး လို
သူမ်ား ဆက္ သြယ္ ႏိုင္ သည္။
ကၽြန္ မ အ တြက္ ဆိုင္ ခန္း ငွား စရာ မလို ။ အ လုပ္ သ မား ခ မ လို ။
decoration ခ မ်ား မ လို ။ marketing fund သံုးခ မ ရွိ ။ သန္ ့ ရွင္း ေ၇း
ခြန္ ။ မီတာ ခ။ ေရ ခြင္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ခမ ရွိ ။ online
marketing ကိို အ သံုး ျပဳ သည္။ ထိုေၾကာင့္ software ေရာင္းခ်မွဳ ေစ်း
ႏွဳန္း သည္ software house မ်ားမွ ေရာင္းခ်ေသာ ေစ်းႏွဳန္း ထက္ သက္သာ သည္။
software ေရး ေသာ program မ်ား ကို လည္း customer demand ရွိ မွ
programmer ငွာ းကာ program ေရး ျပီး ေ၇ာင္း ခ် ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထို
လုပ္ငန္း လုပ္ စဥ္ တစ္ ေလ်ာက္ တြင္ Customers အမိ်ဳး မ်ိဴး ႏွင့္ ၾကံဳ
ဖူး သည္. တစ္ ခ်ိဳ ့ E-Business အ သံုး ျပဳ ဖူး သူ မ်ားသာ ဆက္ သြယ္ ျပီး
software အား စမ္း သံုး ၾကည့္ သည္. ထို ေနာက္ ၀ယ္ယူ သည္.

ဖြံျဖိဳးေသာ ႏိုင္ ငံ မ်ားတြင္ လူ ငယ္ အ မ်ား စု သည္ E-Business ကို သာ အ
သံုး ျပဳ ၾက သည္. ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံတြင္ လူ ၾကိဳက္ မ်ားေသာ Facebook တည္
ေထာင္ သူ ပင္ လွ်င္ အသက္ သံုးဆယ္ မ ျပည့္ေသး။ သူု သည္ Facebook ျဖစ္ လာ
ဖို ့ အတြက္ ေငြ ေၾကး အေျမာက္ အ ျမား ရွိ မွ စီး ပြား ေ၇းလုပ္ သည္ မ ဟုတ္
။ website ေရးစမ္း လႊင့္ ၾကည့္ customer feedback လာ လွွ်င္ ထုိ လို အပ္
ခ်က္မ်ား ကို ျဖည့္ စ သည့္ ျဖင့္ ေအာင္ ျမင္ ေသာ social website အ ျဖစ္
ရပ္ တည္ ေန သည္။
အဆို ေတာ္ တက္ သစ္ စသည့္ ေငြ ေၾကး အ ကုန္ က် ခံ ျပီး အေခြ မ ထုတ္ online
မွ ေန ျပီး အ စမ္း လႊင့္ ျပီး ေၾကာ္ ျငာ သည္။ Gamer တစ္ ေယာက္ သည္ လည္း
online အ သံုး ျပဳ ုျပီး ေအာင္ ျမင္ ေအာင္ လုပ္ ႏုိင္ သည္။ Fashion
Designer တစ္ ေယာက္ သည္ လည္း Online Marketing ကို သံုး ျပီး ေအာင္ ျမင္
ေအာင္ လုပ္ ႏိုင္ သည္။

လူ ငယ္္ မ်ား အတြက္ E-Business သည္ အ ေရး ပါ သည္ ဟုထင္ ျမင္ မိ သည္။
အရင္း အ ႏွီး အ နည္း ငယ္ ႏွင့္ လုပ္ ငန္း ေအာင္ ျမင္ ေအာင္ လုပ္ ႏိုင္
သည္။ မိ မိ လုပ္ ငန္း အ ရွိန္ ရ လာ လွ်င္ ထိုလုပ္ ငန္း တိုး တက္ ဖို ့
အတြက္ လို အပ္ ေသာ ပညာေရးဆို င္ရာ သင္ ယူ မွဳမ်ာ းျပဳ လုပ္ မည္။ တစ္ ျခား
ေဖာ္ေျဖ ေရး မ်ား အာ းစိတ္ မ ၀င္ စား ေတာ့ပဲ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ မ်ား အ ရြယ္
တြင္ ျဖစ္ တတ္ ေသာ စိတ္ ေလ ျခင္း ။ အေပ်ာ္ အ ပါး ခံု မင္ ျခင္း မ်ား
ရွိမည္ မ ဟုတ္ ေသာ ေၾကာင့္ လမ္း မွား မ်ား အားေလွ်ာ က္ မိ ၾက မည္ မ ဟုတ္
ေတာ့ ။ထို ေၾကာင့္ လူ ၾကီး မိ ဘမ်ား က လူ ငယ္ မ်ားအတြက္ အ ခြင့္အ ေရးမ်ား
ေပး သင့္ သည္ ဟု ထင္ ျမင္ မိသ ည္။ တိုးတက္ ေန ေသာ ေခတ္ ကာ လ တြင္ အ သက္ အ
ရြယ္ သည္ အ ဓိ က ၾက သည္ ဟု မဟုတ္ ဟု ထင္ ျမင္ မိ သည္။ မိ မိ တက္ ကၽြမ္း
ေသာ ပညာ ရပ္ သည္ သာ အ ဓိ က ၾက သည္ ဟု ထင္ ျမင္ ယူ ဆ မိ သည္။
တိုးတက္ ေသာ ႏိုင္ ငံ မ်ား တြင္ ပ ညာ ေရး ကို အထူ း ၾကိဳးစာ းၾက သည္.
အဘယ္ ေၾကာင့္ နည္း ။ သူတို ့အ တြက္ တိုး တက္ ရန္ လမ္းေၾကာင္း အားသူတို ့
သိ သည္. ထို ေၾကာင့္ ၾကိဳးစာ း သည္။ အ ျပိဳင္ အဆိုင္ မ်ား သည္။ တိုး တက္
မွဳ ႏွဳန္း ျမန္ သည္။ တစ္ ေန ရာမွ နည္း ပညာ တစ္ ေန ရာ သို ့ အ ခ်ိန္ တို
တြင္ ေရာက္ သည္. ထုိိေၾကာင့္ သူထက္ ငါ ၾကိဳး စား သည္။ တစ္ ျခား အေပ်ာ္ အ
ပါး တြင္ အ ခ်ိန္ မ ေပး နိုင္။ ႏုိင္ ငံ တိုး တက္ သည္။

လူ ငယ္ မ်ား ဘက္ က လည္း လုပ္ ျပ နိုင္ ရ မည္။ လူၾကီး မ်ား ဘက္ က လည္း
ၾကိဳးစား ရန္ အ ခြင့္ အေရးေပး သင့္ သည္ ဟုထင္ ျမင္ မိ သည္။ ကၽြန္ မ လုပ္
ေသာ Business သည္ လည္း ေအာင္ ျမင္ သည္။ ထုိ အ တြက္ ၾကိဳး စား ရန္ အ
ခြင့္အေရးေပး သူ မ်ား အား လံုး လည္း ဒီ စာ မူေလး မွ တစ္ ဆင့္ ေက်း ဇူး
တင္ သည္။ ဆယ္ေက်ာ္ သက္ အရြယ္ ႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္ ဘြဲ ့ ရ ျပီး လွ်င္ ျဖစ္ တတ္
ေသာ ဘာ အ လုပ္ လုပ္ ရ မလဲ လုပ္ စရာ အ လုပ္ အ ကိုင္ မရွိ ေသာ လူ ငယ္ မ်ား
ကို လည္း ကၽြန္ မ နည္း တူ မိ မိ တက္ ကၽြမ္းေသာ ပညာ ရပ္ ျဖင့္ E-Business
တစ္ ခု လုပ္ ေဆာင္ ရန္ တိုက္ တြန္း ပါ တယ္။ အိမ္ေထာင္ ရွင္မ မ်ား မွ စ
ျပီး ဆယ္ ေက်ာ္သက္ အ ရြယ္ မ်ား အ ထိ E-Business တစ္ ခု အား ေအာင္ ျမင္
ေအာင္ လုပ္ေ ဆာင္ နုိင္ မည္ ျဖစ္ သည္။

Internet connection ႏွင့္ E-Business ***
ျမန္ မာ ႏိုင္ ငံတြင္ Internet connection က် ေသာ ျပ သာ နာ သည္ အ ျမဲလို
ျဖစ္ ေန သည္။ ထို အ ရာ အား ဆိုင္ ရာ လူ ၾကီး မ်ား ေျဖ ရွင္းေပး မည္ ဆို
ပါ လွ်င္ ပို ျပီး လုပ္ ငန္း တြင္ က်ယ္ ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒီ စာ မူ
ေလး မွ ေန ေျပာ ၾကားလို ပါ တယ္။

Point of Sale * Stock Control System Management ***
ကၽြန္ မ Company မွ ကုန္ စာ ရင္ းမ်ား အား computer ျဖင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္
ေသာ Software အားေရာင္းခ် ပါ သည္။ နမူ နာ စမ္း သံုး ခ်င္ သူ မ်ား
mayht...@gmail.com သို ့ Mail ပို ့ ေပး လွ်င္ Download link အား ျပန္
ပို ့ေပး ပါ မည္။ www.greendayspos.multiply.com တြင္ လည္း ၀င္ ေရာက္ ေလ
့ လာ ႏိုင္ ပါ သည္။ အ သံုး ျပဳ လို သူ မ်ား အား အ ထက္ ပါ Email သို ့ ဆက္
သြယ္ ရန္ လိပ္ စာ အားေပး ပို ့ေစ လို ပါ သည္။

ကၽြန္ မ စာ မူ ေလး ကို အ ခ်ိန္ ကုန္ ဖတ္ ေပး ၾက ေသာ သူ မ်ား အားလံုး
ကိုေက်းဇူး တင္ လ်က္

Greendays Software Sale

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages