Fwd: פשעי חבד אונגארן - יזדעזע תבל ומלואה!!!

9 views
Skip to first unread message

קול מלחמה

unread,
Sep 24, 2023, 5:12:07 AMSep 24
to
לא די להם לפושעי חב"ד באונגארן שגונבים ומשתלטים בעושק ובחמס על הקהילה הארטאדאקסי מיסודו של מרן החת"ס ותלמידיו הקדושים זי"ע נגד פסקי בתי דינים ומחאות ותחנוני רבני וחברי הקהלה, לא די להם שסגרו בתי כנסיות והשליכו המתפללים לרחוב, לא די להם מסירות והלשנות שפלות, ועוד פשעים ומעשי רשעות רבים, ועתה הגדילו ברשעתם בבית הכנסת "קאזינצי" הגנוב, לבזות ולחלל עצי חיים של ספרי תורה ופרוכות ועוד תשמישי קדושה, בהשלכתם לקרקע בבזיון כמעשי הגרועים שבשונאי ישראל!!!!

כלל ישראל בכלל והיהדות הארטאדאקסי באונגארן בפרט זועקים ונאנקים:

עד מתי?????????

יתעורר העולם היהודי לעזור לקהילה הארטאדאקסי קהל עדת יראים באונגארן ולהצילה מידי הפושעים הארורים שונאי כל קודש אנשי חבד אונגארן!!

ויפה שעה אחת קודם!!

ולה' הישועה.
ChabadEvilness2.jpg
ChabadEvilness1.jpg
ChabadEvilness4.jpg
ChabadEvilness3.jpg
ChabadEvilness.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages