Quantified Self Taiwan

http://meetup.com/qs-taiwan/