ni'o .u'i lo rable'u zo'u li'e ku .a'e nai drata seltoi نیع اوی لع رابلهو زعو لیه کو آه نایْ دراتا سهلتعیْ

Showing 1-1 of 1 messages
ni'o .u'i lo rable'u zo'u li'e ku .a'e nai drata seltoi نیع اوی لع رابلهو زعو لیه کو آه نایْ دراتا سهلتعیْ iesk 10/3/13 9:48 AM
http://mw.lojban.org/index.php/xrabo_lerfu_lo_me_la_.iesk._moi
ای وهلسکی
.i velski

http://mw.lojban.org/images/0/01/alisxrab.pdf
ای سهلشیا موپلی
.i selci'a mupli

ای ناه مولنع  ای ناه پرانه  ای زدیله
.i na'e mulno  .i na'e prane  .i zdile

موع میه ایْهسک
mu'o mi'e .iesk.