හම්බන්තොට ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ ප්‍රදර්ශනය

Showing 1-1 of 1 messages
හම්බන්තොට ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්‍ෂණ ප්‍රදර්ශනය ඩනිෂ්ක 5/23/11 10:31 AM
හම්බන්තොට ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේදි හෙට සහ අනිද්දා (24 සහ 25) පැවැත්වීමට නියමිත
තොරතුරු තාක්‍ෂණ ප්‍රදර්ශනයෙදි හන්තාන ලිනක්ස් භාවිත කිරීමට සහ නොමිලේම ලබා ගැනීමට හැකියාව ඇත.


ස්තුතියි,
--
Danishka Navin
http://danishkanavin.blogspot.com
http://twitter.com/danishkanavin
http://identi.ca/danishka