Re: [django-cs] Formáty dat a časů

Showing 1-4 of 4 messages
Re: [django-cs] Formáty dat a časů Vláďa Macek 11/14/12 7:41 AM
On 14.11.2012 12:09, Vlastimil Zíma wrote:
> Onehdá jsme si všimli, že django nemá úplně správně formáty dat a časů
> pro češtinu. Nejsou podporované zejména formáty času 'H.M:S' a dat 'j. n.
> Y' podle pravidel českého pravopisu.
>
> Otevřel jsme k tomu tiket https://code.djangoproject.com/ticket/19293
>
> VZ
> --
> E-mailová skupina djan...@googlegroups.com
> Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs

Vlastimile, díky za Tvůj příspěvek!

Nemám nic proti tomu, aby se rozšířil rejstřík parsovatelných formátů na
vstupu.

Nicméně byl bych opatrný u změny implicitního formátování na výstupu:

Proti této změně mám minimální výhrady:

-SHORT_DATE_FORMAT = 'd.m.Y'
+SHORT_DATE_FORMAT = 'j. n. Y'

Tedy že se zruší úvodní nuly u jednociferných a přidají se mezery. Nejsem
si jen jist, jestli mezery někdy nezpůsobí nevítané zalomení...

Co mi ale vadí je, že tlačíš formát H.MM:SS, který nejenže jsem IMO nikdy
neviděl používat, ale ani Tebou odkazovaná stránka ÚJČ
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=820 o něm nehovoří.

Vzhledem k tomu, že podle ÚJČ naše normy nezavrhují tvary H:MM a H:MM:SS,
rozhodně bych tento formát považoval za implicitní, protože je podle mého
mezinárodně rozšířený. Nesnažme se za každou cenu odlišovat.

Budu rád za příspěvky do diskuse i od ostatních.

Děkuji,

--
:  Vladimir Macek  :  http://macek.sandbox.cz  :  +420 608 978 164
:  UNIX && Dev || Training  :  Python, Django  :  GPG key 1F059424

Re: [django-cs] Formáty dat a časů Honza Javorek 11/14/12 7:56 AM
Mezery by šly řešit přes '\u00a0', ne? Akorát by to pak muselo být unicode, s čímž se asi nepočítá.

u'j.\u00a0n.\u00a0Y'

Jen mě to tak napadlo, když jsem to četl. Z hlediska kompatibility je to nejspíš blbost.

H
2012/11/14 Vladimir Macek <ma...@sandbox.cz>

Re: [django-cs] Formáty dat a časů Juda Kaleta 11/14/12 8:13 AM
J� bych se osobn� p�ikl�n�l k tomu, nechat to bez mezer. Jak se p�e v
p��ru�ce Wikipedie - datum lze ch�pat jako �asov� �daj (s mezerami) nebo
zna�ku (bez mezer). Prvn� zp�sob se pou��v� v souvisl�m textu.

A proto�e typick� vyu�it� form�tov�n� datumu bude asi pr�v� jako zna�ka
(v tabulk�ch, stru�n�ch informac�ch apod.), preferoval bych verzi bez
mezer. Odpadly by probl�my s ned�liteln�ma mezerama.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick%C3%A9_rady#Datum

Juda Kaleta
http://www.judakaleta.cz

On 11/14/2012 04:56 PM, Honza Javorek wrote:
> Mezery by �ly �e�it p�es '\u00a0', ne? Akor�t by to pak muselo b�t
> unicode, s ��m� se asi nepo��t�.
>
> u'j.\u00a0n.\u00a0Y'
>
> Jen m� to tak napadlo, kdy� jsem to �etl. Z hlediska kompatibility je
> to nejspďż˝ blbost.
>
> H
>
>
>
>
> 2012/11/14 Vladimir Macek <ma...@sandbox.cz <mailto:ma...@sandbox.cz>>
>
>     On 14.11.2012 12:09, Vlastimil Zďż˝ma wrote:
>     > Onehdďż˝ jsme si vďż˝imli, ďż˝e django nemďż˝ ďż˝plnďż˝ sprďż˝vnďż˝ formďż˝ty dat
>     a ďż˝asďż˝
>     > pro ďż˝eďż˝tinu. Nejsou podporovanďż˝ zejmďż˝na formďż˝ty ďż˝asu 'H.M:S' a
>     dat 'j. n.
>     > Y' podle pravidel ďż˝eskďż˝ho pravopisu.
>     >
>     > Otevďż˝el jsme k tomu tiket
>     https://code.djangoproject.com/ticket/19293
>     >
>     > VZ
>     > --
>     > E-mailovďż˝ skupina djan...@googlegroups.com
>     <mailto:djan...@googlegroups.com>
>     > Sprďż˝va: http://groups.google.cz/group/django-cs
>
>     Vlastimile, dďż˝ky za Tvďż˝j p��spďż˝vek!
>
>     Nemďż˝m nic proti tomu, aby se roz���il rejst��k parsovatelnďż˝ch
>     formďż˝tďż˝ na
>     vstupu.
>
>     Nicmďż˝nďż˝ byl bych opatrnďż˝ u zmďż˝ny implicitnďż˝ho formďż˝tovďż˝nďż˝ na vďż˝stupu:
>
>     Proti tďż˝to zmďż˝nďż˝ mďż˝m minimďż˝lnďż˝ vďż˝hrady:
>
>     -SHORT_DATE_FORMAT = 'd.m.Y'
>     +SHORT_DATE_FORMAT = 'j. n. Y'
>
>     Tedy ďż˝e se zru�� ďż˝vodnďż˝ nuly u jednocifernďż˝ch a pďż˝idajďż˝ se mezery.
>     Nejsem
>     si jen jist, jestli mezery nďż˝kdy nezpďż˝sobďż˝ nevďż˝tanďż˝ zalomenďż˝...
>
>     Co mi ale vadďż˝ je, ďż˝e tla�� formďż˝t H.MM:SS, kterďż˝ nejenďż˝e jsem
>     IMO nikdy
>     nevidďż˝l pou��vat, ale ani Tebou odkazovanďż˝ strďż˝nka ďż˝Jďż˝
>     http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=820 o nďż˝m nehovo��.
>
>     Vzhledem k tomu, ďż˝e podle ďż˝Jďż˝ naďż˝e normy nezavrhujďż˝ tvary H:MM a
>     H:MM:SS,
>     rozhodnďż˝ bych tento formďż˝t povaďż˝oval za implicitnďż˝, protoďż˝e je
>     podle mďż˝ho
>     mezinďż˝rodnďż˝ roz���enďż˝. Nesnaďż˝me se za kaďż˝dou cenu odliďż˝ovat.
>
>     Budu rďż˝d za p��spďż˝vky do diskuse i od ostatnďż˝ch.
>
>     Dďż˝kuji,
>
>     --
>     :  Vladimir Macek  : http://macek.sandbox.cz  : +420 608 978 164
>     <tel:%2B420%20608%20978%20164>
>     :  UNIX && Dev || Training  :  Python, Django  :  GPG key 1F059424
>
>     --
>     E-mailovďż˝ skupina djan...@googlegroups.com
>     <mailto:djan...@googlegroups.com>
>     Sprďż˝va: http://groups.google.cz/group/django-cs
>
>
> --
> E-mailovďż˝ skupina djan...@googlegroups.com
> Spr�va: http://groups.google.cz/group/django-cs

Re: [django-cs] Formáty dat a časů Vláďa Macek 11/15/12 12:44 AM
Souhlasím s tím nechat datum bez mezer. Odpadnou problémy se zalamováním.
Pevnou mezerou bychom si zadělali na trable, čeká se ASCII; nevíme, kam
všude by se řetězec dostal. Častěji jsem v místě pro datum potřeboval spíše
šetřit místem.

Ten, kdo potřebuje datum rozevláté s mezerami (např. při generování
korespondence nebo hezkých signatur), si jistě poradí.

Ještě k tečce mezi hodinami a minutami. Opravdu jsem na řadě webů našel
tvar H.MM:SS a bily se v prsa, že je jediný správný. Nemám tohle
absolutizování rád, i když je pohodlné. Nicméně zdá se, že tyto weby
vycházejí z odhadu daného nejednoznačností vysvětlení např. na
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=820.

Nicméně stránka o Dvojtečce, http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=161, hovoří
zcela jasně:

    Specifickým případem užití dvojtečky je zápis časových údajů. Pokud
    zapisujeme pouze hodiny a minuty (viz Časové údaje), můžeme psát jednak
    tečku (tu doporučují Pravidla českého pravopisu – Je přesně 8.20.),
    jednak dvojtečku (tu doporučuje norma ČSN 01 6910 – Je přesně 8:20.).
    Pokud zapisujeme i nižší časové jednotky (např. při běžeckých
    závodech), píšeme mezi hodinami a minutami jedině dvojtečku. Mezi
    minutami a sekundami píšeme dvojtečku vždy, mezi sekundami a desetinami
    (či setinami) sekundy naopak píšeme vždy čárku (např. Doběhl v čase
    3:42:21,08 a s jistotou  zvítězil.).

Tedy bych zůstal u HH:MM:SS (vč. dvojciferných hodin). Opakuji pro jistotu,
že parsování HH.MM:SS se vůbec nebráním, to je dobré rozšíření.

Teď ještě donutit Python, aby mikrosekundy odděloval čárkou, že? :-) To byl
vtip.

Vlastimile, když upravíš svůj patch, posvětím ho v Tracu. Nebo můžeme dál
diskutovat. Možná se Ti to nezdá správné, že se bráním změně, která je
"správnější". Ale u softwaru musí mít každá změna chování zatraceně dobrý
důvod. Mnoho jeho uživatelů (i jejich programů) si na to dosavadní zvyklo a
změna je minimálně znechutí, když už nepřinese rovnou problémy.

Děkuji,

Vláďa


On 14.11.2012 17:13, Juda Kaleta wrote:
> Já bych se osobně přikláněl k tomu, nechat to bez mezer. Jak se píše v
> příručce Wikipedie - datum lze chápat jako časový údaj (s mezerami) nebo
> značku (bez mezer). První způsob se používá v souvislém textu.
>
> A protože typické využití formátování datumu bude asi právě jako značka
> (v tabulkách, stručných informacích apod.), preferoval bych verzi bez
> mezer. Odpadly by problémy s nedělitelnýma mezerama.
>
> http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Typografick%C3%A9_rady#Datum
>
> Juda Kaleta
> http://www.judakaleta.cz
>
> On 11/14/2012 04:56 PM, Honza Javorek wrote:
>> Mezery by šly řešit přes '\u00a0', ne? Akorát by to pak muselo být
>> unicode, s čímž se asi nepočítá.
>>
>> u'j.\u00a0n.\u00a0Y'
>>
>> Jen mě to tak napadlo, když jsem to četl. Z hlediska kompatibility je to
>> nejspíš blbost.
>>
>> H
>>
>>
>>
>>
>> 2012/11/14 Vladimir Macek <ma...@sandbox.cz <mailto:ma...@sandbox.cz>>
>>
>>     On 14.11.2012 12:09, Vlastimil Zíma wrote:
>>     > Onehdá jsme si všimli, že django nemá úplně správně formáty dat
>>     a časů
>>     > pro češtinu. Nejsou podporované zejména formáty času 'H.M:S' a
>>     dat 'j. n.
>>     > Y' podle pravidel českého pravopisu.
>>     >
>>     > Otevřel jsme k tomu tiket
>>     https://code.djangoproject.com/ticket/19293
>>     >
>>     > VZ
>>     > --
>>     > E-mailová skupina djan...@googlegroups.com
>>     <mailto:djan...@googlegroups.com>
>>     > Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
>>
>>     Vlastimile, díky za Tvůj příspěvek!
>>
>>     Nemám nic proti tomu, aby se rozšířil rejstřík parsovatelných
>>     formátů na
>>     vstupu.
>>
>>     Nicméně byl bych opatrný u změny implicitního formátování na výstupu:
>>
>>     Proti této změně mám minimální výhrady:
>>
>>     -SHORT_DATE_FORMAT = 'd.m.Y'
>>     +SHORT_DATE_FORMAT = 'j. n. Y'
>>
>>     Tedy že se zruší úvodní nuly u jednociferných a přidají se mezery.
>>     Nejsem
>>     si jen jist, jestli mezery někdy nezpůsobí nevítané zalomení...
>>
>>     Co mi ale vadí je, že tlačíš formát H.MM:SS, který nejenže jsem
>>     IMO nikdy
>>     neviděl používat, ale ani Tebou odkazovaná stránka ÚJČ
>>     http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=820 o něm nehovoří.
>>
>>     Vzhledem k tomu, že podle ÚJČ naše normy nezavrhují tvary H:MM a
>>     H:MM:SS,
>>     rozhodně bych tento formát považoval za implicitní, protože je
>>     podle mého
>>     mezinárodně rozšířený. Nesnažme se za každou cenu odlišovat.
>>
>>     Budu rád za příspěvky do diskuse i od ostatních.
>>
>>     Děkuji,
>>
>>     --
>>     :  Vladimir Macek  : http://macek.sandbox.cz  : +420 608 978 164
>>     <tel:%2B420%20608%20978%20164>
>>     :  UNIX && Dev || Training  :  Python, Django  :  GPG key 1F059424
>>
>>     --
>>     E-mailová skupina djan...@googlegroups.com
>>     <mailto:djan...@googlegroups.com>
>>     Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
>>
>>
>> --
>> E-mailová skupina djan...@googlegroups.com
>> Správa: http://groups.google.cz/group/django-cs
>


--
:  Vladimir Macek  :  http://macek.sandbox.cz  :  +420 608 978 164