සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group

Showing 1-20 of 2253 topics
මේ බ්ලොග් එක ගැන ඔබේ අදහස් පලකරන්න. :) dimage...@gmail.com 4/19/18
Sinhala Unicode for HTML documents lakdiva 3/15/18
මට unicode නැතුව සිංහල typing කරන්න ඕනේ adobe indesin වල. keyrep කියන software එක පාවිච්චි කරලා අකුරු හරියට ගහගන්න පුළුවන් උනා. මට දැනගන්න ලැබුණා keyman sinhala keyboard එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන් unicode නැතුව ට්ය්පේ කරන්න. එත් එක දාගත්තම "කෝ" වගේ අක DILSHAN SAGAR 3/11/18
photoshop sinhala typing help plz DILSHAN SAGAR 3/11/18
SwiftKey යතුරු පුවරුවේ කොම්බුව Supun Sudaraka 3/6/18
සිංහල යුනිකෝඩ් ගැටළු නිසා ඉංග්‍රීසියට මාරුවීම ? Niranjan Meegammana 1/2/18
Kaputa Font v3.000- Development | කපුටා අක්ෂර රටාව v3.00 Pathum Egodawatta 1/2/18
Bold 'ස' - Iskoola Pota Akila DJ 12/28/17
ඉරු ඉරූ අකුරු (Nirmala UI) ඍ ඎ Akila DJ 12/28/17
වැරදියට දිස්විම Dilan De Silva 12/11/17
යුනිකෝඩ් සම්මතයේ කවරය ලංකාවෙන් Pathum Egodawatta 9/27/17
ගනිතය සහ පරිගණක විද්‍යා ද්නා අයට නයන හෙට්ටිඅරච්චි 9/19/17
ගෟෙරවනිය සභාව ෙවෙත ( නයන හෙට්ටිඅරච්චි 9/19/17
සමහර අයට සිංහලෙන් කිව්වම දිරවන්නේ නෑ නයන හෙට්ටිඅරච්චි 9/18/17
ඔබතුමන්ලාගේ දැන ගැනීම සදහා නයන හෙට්ටිඅරච්චි 9/18/17
AmaleeKH යනුවෙන් ෆොන්ට් එකක් තිබේ ද? රුගා 9/2/17
කලකට පසු වෙලකට බැස නයන හෙට්ටිඅරච්චි 8/27/17
Sinhala Unicode fonts for Windows 10 Lakshitha Perera 6/30/17
Fwd: හෙළ සුවය Sarath Chandrarathne 6/22/17
Sinhala Unicode fonts for Windows 10 Lakshitha Perera 6/22/17
More topics »