සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහය - Sinhala Unicode Group

Showing 1-20 of 2225 topics
සිංහල යුනිකෝඩ් ගැටළු නිසා ඉංග්‍රීසියට මාරුවීම ? Niranjan Meegammana 9/1/16
අවුරුදු ගණනකට පසු අවුරුද්දට නිවාඩුවක් ගත්තා නිරංජන්෴ 8/22/16
සමාජ සත්කාරක වැඩ කටයුත්තක් සඳහා ඉංග්‍රීසි සිංහල පරිවර්තකයකු අවශ්‍යයි DILEEPA SANJEEWA RAJAPAKSA 8/17/16
සිංහල යුනිකෝඩ් සමූහයට වසර 10 + Niranjan Meegammana 8/17/16
Server 2012 දන්නා අයෙකුට රැකියාවක්! උඩවත්තගේ ධම්මික 2/28/16
Debian 8 වල සිංහල Keyboard එක ගන්නේ කොහොමද? උඩවත්තගේ ධම්මික 2/28/16
Learn More with Nerdynaut.com Shehan Marasinghe 2/28/16
ඉරු ඉරූ අකුරු (Nirmala UI) ඍ ඎ Akila DJ 11/22/15
Bold 'ස' - Iskoola Pota Akila DJ 11/22/15
RE: Feature Request: Make work like the adobe Sinhala Unicode සිරා 11/1/15
සිංහල යුනිකේත අඩෝබේ වල හරියට වැඩකරන්නෙ නැහැ. සිරා 10/7/15
glenna 9/30/15
සියබස් වෙබ් අඩවිය කෝකිල 8/30/15
Fwd: ඊමේල් 4945 : බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව Sarath Chandrarathne 8/18/15
Fwd: Event Notice From maharahathunwadimaga.com Sarath Chandrarathne 8/12/15
AppSMART 2015 @ Dialog - August 8 World Youth Day නිරංජන්෴ 7/30/15
දත්ත ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් පොඩි කවුළු වලට කියන්නෙ මොකක්ද? සිරා 7/16/15
Google Sinhala Translation සිංහල පාරිභාෂික වචන හිරාන් අමරසේකර 7/15/15
Application =යෙදුම= app අදහස් දෙන්න නිරංජන්෴ 7/14/15
අපට ජීවිතය දුන් සුනිල් රත්නායක රණවිරුවා මරණයෙන් නිදහස් කරගමු. rkkasun 7/8/15
More topics »