Obavještenje za studente u statusu imatrikulanta

1084 views
Skip to first unread message

Emir Mešković

unread,
Sep 29, 2021, 5:41:45 AM9/29/21
to Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli
Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj 03-4923-1-6/21 od 22.09.2021. godine student imatrikulant zatečen u tom statusu na dan donošenje Odluke zadržava taj status i u akademskoj 2021/22 godini i ima pravo dovršiti započeti studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa u prvu godinu studija.

Skrećemo pažnju studentima u statusu imatrikulanta da se Odluka odnosi samo na akademsku 2021/2022 godinu i da status imatrikulanta prema članu 217 Statuta UNTZ može trajati najviše jednu akademsku godinu. Ukoliko student imatrikulant u tom roku ne završi studij obnavlja upis završne godine studija uz obavezu izvršavanja razlike obaveza iz nastavnog plana i programa u primjeni, ukoliko se ona utvrdi.
Reply all
Reply to author
Forward
This conversation is locked
You cannot reply and perform actions on locked conversations.
0 new messages